Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór od 29 czerwca


Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. w oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych ARiMR będzie można złożyć wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020.

Wsparciem objęte będą inwestycje realizowane przez gospodarstwa prowadzące produkcję w zakresie prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi dla:

  • rozwoju produkcji prosiąt (sektor A) – 900 tys. zł;
  • rozwoju produkcji mleka krowiego  (sektor B) – 500 tys. zł;
  • rozwoju produkcji bydła mięsnego (sektor C) – 500 tys. zł.

Zakres inwestycji musi być związany bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom dofinansowania wynosić będzie standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar Awielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro.

Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar Cwielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Wnioski podlegają punktacji, która decyduje o kolejności przysługiwania pomocy.

Punkty można otrzymać za:

a)      zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy;

b)      uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności (rolnik musi wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym uczestniczy);

c)       uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego (suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowił co najmniej 50% sumy wszystkich posiadanych gruntów);

d)      wiek – młodzi rolnicy mający nie więcej niż 40 lat;

e)      inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.

Szczegółowe informacje  na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 dostępne są na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl

 

Informacji udzielają:

1) Kujawsko-Pomorski OR ARiMR    tel. 56 619 83 00  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84,

2) KPODR w Minikowie    tel. 52 386 72 33.

Źródło: ARiMR

Grażyna Drążkowska

KPODR w Minikowie