Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator „REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 28/09/2022.


Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

• status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

• siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

• diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER).

Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Wielkość środków przeznaczonych na nabór nr 28/09/2022 wynosi: 2 500 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych, w zależności od spełnienia kryteriów określonych w § 6 Regulaminu naboru.

Grupę docelową obok przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego stanowią także osoby pracujące w tych przedsiębiorstwach (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym w szczególności:
– osoby w wieku 50 lat lub więcej,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Poziom dofinansowania dla poszczególnego uczestnika wynosi od 50% do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i spełnienia warunków preferencyjnych.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi:
a)         mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł;
b)         małe przedsiębiorstwa –  30 000, 00 zł, przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
c)         średnie przedsiębiorstwa – 100 000,00 zł, przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł.;przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Powyższe limity obowiązują w całym okresie realizacji projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl w terminie od 11 października 2022 r. od godz. 8.00  oraz w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem.  Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% przyznanej na dany kwartał alokacji.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl.  Szczegółowych informacji udzielają konsultanci pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

powiat: m. Toruń, toruński
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)
Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97 e-mail: 
uslugirozwojowe@tarr.org.pl

Partnerzy Projektu:

powiat: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki i tucholski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo 1
tel. 723-330-996, 723-692-565, 723-692-597, 723-692-583,e-mail: 
uslugirozwojowe@kpodr.pl

powiat: m. Grudziądz, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
grudziądzki, rypiński, wąbrzeski
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, e-mail: 
biuro@iph.torun.pl


powiat: m. Bydgoszcz, bydgoski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 505 325 541, e-mail: 
uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

powiat: m. Włocławek, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Toruńska 30, 87-800 Włocławek
tel. 509 707 260, e-mail: 
uslugirozwojowe@kpfp.org.pl


 

image_pdfimage_print