Nabór wniosków TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania Współpraca na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście albo przez upoważnioną osobę, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej do 31 stycznia 2022 roku.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,

280 000 zł – w pozostałych przypadkach

 

Środki dotyczą:

– zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń*, w tym środków transportu,

– zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych, np. sklep internetowy, aplikacja na telefon,

– zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

– odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

– zakupu środków produkcji,

– kosztów bieżących, np.: promocja i funkcjonowanie grupy.

*z dofinansowania wyłączony jest zakup maszyn i urządzeń do produkcji pierwotnej.

 

Warunki:

Grupa operacyjna musi składać się z przynajmniej 5 rolników,

Każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy i spełnią wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

– wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

Grupy ubiegające się o wsparcie, mają obowiązek wskazać jakiego konkretnego produktu lub grupy produktów wymienionego w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, operacja dotyczy (przynajmniej 3),

Należy opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy,

Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej,

W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399 oraz z 2021 r. poz. 2130).

Pomocy w tworzeniu grupy i ubieganiu się o wsparcie udziela broker innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie:

Wioleta Lorenc
tel.: 667-662-837
e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl

image_pdfimage_print