Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult Sp. z o. o. informuje o realizacji projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’ w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 138 osób (72K i 66M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC) osiągnięta dzięki ich uczestnictwu we wsparciu zakładającym doradztwo zawodowe wraz z IPD, szkolenia kursy oraz pośrednictwo.

Cel zostanie osiągnięty indywidualnemu wsparciu służącemu poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących(doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, szkolenia i kursy oraz pośrednictwo pracy) realizowanymi w okresie trwania projektu, tj. od 1.09.2019 do 31.10.2022 r.

Projekt jest skierowany do 138 osób (72K i 66M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. Kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC). Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Grupę docelową tworzą:

• 92 osoby to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych powyżej 29 roku życia,

• 46 osób to osoby ubogie pracujące powyżej 29 roku życia,

• 138 osób to liczba uczestników.

Projekt zakłada preferencje w dostępnie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,

2. Pośrednictwo pracy,

3. Szkolenia zawodowe i kursy

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Szkolenia realizowane w projekcie pełnią następujące warunki:

 1. Każdorazowo, uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone walidacji i certyfikacji,

 2. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym,

 3. Każdemu uczestnikowi szkoleń wydany zostanie certyfikat rozpoznawany w danej branży lub świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, a w przypadku kompetencji, dokument potwierdzający ich nabycie, zawierający informacje nt. uzyskanych efektów uczenia się w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wsparcie będzie dostępne dla wszystkich uczestników projektu.

Równość dostępność: możliwość wyboru szkoleń, elastyczne godziny zajęć brak barier architektonicznych. W ramach szkoleń uczestnikom projektu zostanie zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC.

Rekrutacja uczestników

Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze (na prośbę kandydatów godziny oraz dni będą wydłużone po wcześniejszym umówieniu się) zlokalizowanym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w przypadku trudności zostaną otworzone dodatkowe punkty rekrutacyjne).

Etapy rekrutacji:

1. Zebranie formularzy- dokumenty będą zbierane w biurze projektu.

2. Weryfikacja formularzy pod kątem uchybień oraz kwalifikowalności danej osoby do projektu.

3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki:

– osoby, które były uczestnikiem projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO-1 pkt.,

– osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta trącące funkcje społecznogospodarcze-2 pkt.,

– osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym-1 pkt.,

– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych- 1 pkt.

4. Po zebraniu co najmniej 20 formularzy w miesiącu zostanie na stronie internetowej i w biurze projektu opublikowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.

5. Osoby z listy rezerwowej włączone będą do projektu w momencie niespodziewanych rezygnacji zrekrutowanych do projektu osób z listy podstawowej oraz w przypadku gdy ze względu na problemy z rekrutacją mógłby zostać zaburzony harmonogram realizacji projektu do momentu zakończenia realizacji zadania.

Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 e-mail: torun@euro-konsult.pl.

 

 

 

image_pdfimage_print