Nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że z dniem 01.08.2019 r. ulega nowelizacji ustawa o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych z dnia 22 maja 2009 r. Znowelizowana ustawa (DZ. U. z 13 czerwca 2019 póz. 1318) wprowadza następujące zmiany:

1.  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – któremu, to funduszowi podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa, ustawodawca wykreśla słowa „na cele konsumpcyjne" zbóż, W myśl zmiany do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż bez względu na ich przeznaczenie. Wpłaty na fundusz naliczane są w wysokości 0,1% wartości netto zakupionego zboża.

2.  Dodano kolejny fundusz – Fundusz Promocji Roślin Oleistych -któremu, to funduszowi podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych. Wpłaty naliczane są w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji. Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Stwierdzenie zaległych zobowiązań wobec funduszy skutkować będzie wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Dyrektorowi Generalnemu KOWR przysługują uprawnienia kontrolne podmiotów w zakresie poprawności wywiązywania się z ustawowych obowiązków wpłat na fundusze promocji.

Deklaracje oraz bliższe informacje nt. funduszy promocji, dostępne są stronie www.kowr.gov.pl zakładka PROMOCJE lub w Oddziale Terenowym Bydgoszczy pod nr tel. 52 52 50 874 lub 52 52 50 879.

Szczegółowy wykaz towarów od których naliczane, pobierane i przekazywane są wpłaty na fundusze promocji produktów rolno spożywczych znajdują się w DZ. U. z 30 lipca 2019 r., póz. 1411. z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1411/1