NOWY START – dla osób pracujących w trudnej sytuacji

TERMIN NABORU

Czternasty nabór do projektu "NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji" realizowany będzie w terminie 27.03.202307.04.2023 r. (ścieżka ogólna)

 NABÓR DOTYCZY ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

5 osób na ścieżkę ogólną

Na stronie pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty są dostępne dokumenty rekrutacyjne:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/dokumenty-rekrutacyjne/

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online)

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:https://www.facebook.com/nowystartPTE

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

  Projekt skierowany jest do 108 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:01.07.2019-31.05.2023 na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiegoProjekt realizowany jest w okresie

–    osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

LUB

–    osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych – to osoba, posiadająca zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

LUB

–     osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

–      60 kobiet,

–     5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

–    33 osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

–     rekrutację (planowana jest realizacja 5 naborów po średnio 20 osób w grupie, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją dopuszcza się zrealizowanie większej liczby naborów),

–     doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (108 osób),

–     pośrednictwo pracy (65 osób),

–     rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych (szkolenia kompetencyjne – 50 osób, kwalifikacyjne – 10 osób, studia podyplomowe – 5 osób),

–     ścieżka dotacyjna: wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo – 43 osoby dotacja i finansowe wsparcie pomostowe – 43 osoby).


 Szczegółowe warunki dotyczące ścieżki dotacyjnej:
a)         ścieżka dotacyjna – wsparcie obejmujące przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem finansowym na jej rozpoczęcie,
b)         wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej udzielanie jest na podstawie IPD, w ramach którego określony zostanie wymiar godzinowy wsparcia indywidualnego, jak również może zostać wskazane zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu w przypadku uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności,

c)         szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmuje następujące zagadnienia:

  zagadnienia prawno-organizacyjne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (5h),

  analiza rynku i prognozowanie popytu (5h),

  kosztorysowanie w kontekście zakładania działalności gospodarczej (4h),

  plan działań merytorycznych, marketing, dystrybucja (pod kątem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej) (5h),

  plan działań finansowych w procesie zakładania działalności gospodarczej (5h).

d)   doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu będzie realizowane w wymiarze średnio 10h/os.,

e)    uczestnikom szkolenia „ABC przedsiębiorczości” i doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu nie przysługuje stypendium szkoleniowe, ani zwrot kosztów dojazdu,

f)    w przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności,

g)     wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,

h)         wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2023.

 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a) weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

–     czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania,

–     czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),

–     czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),

–     czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w tym czy poprawnie wybrano ścieżkę uczestnictwa w projekcie – konieczność zaznaczenia jednej z dwóch ścieżek),

–     czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),

–     czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,

–     czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem, 

b) weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń  przedłożonych przez kandydata,

załączników),oraz

–     czy kandydat jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej i/lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych i/lub, ubogim pracującym (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu

–      czy kandydat zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),

–      czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],  

–     czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),

–     czy w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką dotacyjną w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).

c) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:

–      kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

–     osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

–    osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie lub Włocławek +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

–    osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego),–          

–     punkty mogą się sumować maksymalnie do 15,

–      przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

d) ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni osobno dla ścieżki ogólnej (ocena typ A) i osobno dla ścieżki dotacyjnej (ocena typ A i typ B):

–           ocena typ A: dotyczy wszystkich kandydatów, ocena w ramach dwóch kryteriów:

  motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),

  przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),

  w ramach typu A oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

–           ocena typ B: dodatkowa ocena dotycząca kandydatów do ścieżki dotacyjnej, mająca na celu weryfikację predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w skali od 1 do 30 punktów, przy minimum punktowym 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu)
Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE/

 

 

 

 

image_pdfimage_print