Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów działki nr 656/25 o pow. 0,0677 ha. Działka położona jest w miejscowości Minikowo, w obrębie Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, działka została wyodrębniona na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nr WRN.6831.0057.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. która stanowiła część działki 656/21 o pow. 9.5982 ha dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00023962/7. Oznaczenie w ewidencji gruntów: Bi, VIb.

 

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 656/25 stanowi pas gruntu o szerokości ok. 14,5 m i długości ok. 46 m z niewielkim wcięciem, jest nie ogrodzona. Jednym bokiem przylega do działki nr 656/19, która jest zabudowana budynkiem ] administracyjnym, a pozostałe wydzielenia stanowią grunty działki 6565/26. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta i jest w spadku (dla ewentualnej zabudowy konieczne jest zniwelowanie terenu). W sąsiedztwie znajdują się Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

Dla działki nr 656/25, która została wyodrębniona z działki nr 656/21 nie jest sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego natomiast dla tej części  działki została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nakło n. Notecią działka 656/25 położona w Minikowie (obręb Ślesin) określono:

–         U – teren usług nieuciążliwych

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

30 000,00 zł netto

Słownie: trzydzieści tysięcy zł netto

Zbywania nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

5. Obciążenia nieruchomości: brak

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,  w sali nr 4, o godzinie 1000.

7. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym KPODR w Minikowie:

BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty:

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.))

  1. Wybór formy przetargu ustnego ograniczonego – wynika z faktu, iż Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świadczy usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i wystawiennicze na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. W związku z tym, że zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie z siedzibą KPODR, Ośrodek  poszukuje nabywcy, który aktualnie prowadzi i będzie prowadzić na nabytej nieruchomości działalność na rzecz rozwoju rolnictwa.
  2.  Uczestnictwo w przetargu należy zgłosić pisemnie w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godziny 1300 w siedzibie KPODR w Minikowie.

Uczestnik przetargu winien również przedłożyć w siedzibie KPODR w Minikowie aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium w terminie do 11 grudnia 2020 r.

W dniu przetargu uczestnik powinien okazać się dowodem tożsamości, a w przypadku gdy działa on przez pełnomocnika okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

  1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPODR w Minikowie w dniu 11 grudnia 2020 r.
  2. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Wszelkie koszty związane z umową ponosi nabywca.
  4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
  5. Informacji udziela się w KPODR w Minikowie, pok. nr 8, lub telefonicznie 52 386 72 48 w godzinach od 800 do 1500.