Euro – Konsult – projekty: Aktywizacja młodzieży NEET oraz Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie informuje o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt:„Aktywizacja młodzieży NEET” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

 

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 119 osób (73 Kobiet i 46 Mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2020-31.10.2022r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat.Projekt jest skierowany  wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014- 2020 (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w

poddziałaniu 1.3.1 SZOOP PO WER 2014-2020).

 Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób (60K i 40M) w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,

2. Pośrednictwo pracy,

3. Szkolenia zawodowe

4. Wsparcie przewidziane jest dla 100% uczestników projektu. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. W ramach stażu dla uczestników projektu są przewidziane badania lekarskie, stypendium stażowe, refundacja kosztów dojazdu.

 

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie, 1-4 m-ca realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

1. Zebranie formularzy- dokumenty są zbierane w biurze projektu.

2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.

3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki:

– zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze- 1 pkt.,

– wykształcenie na poziomie ISCED 3- 2 pkt.

4. Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących( w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).

5. Utworzenie listy rezerwowej(szeregowanie analogiczne).

6. Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65 88-100 Inowrocław.

 

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult
tel.: 815 347 337
e-mail: torun@euro-konsult.pl


Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult Sp. z o. o. informuje o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’ w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 138 osób (72K i 66M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC) .

Okres  trwania projektu, tj. od 01.09.2019 do 31.10.2022r.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,

2. Pośrednictwo pracy,

3. Szkolenia zawodowe i kursy

Rekrutacja uczestników Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze (na prośbę kandydatów godziny oraz dni będą wydłużone po wcześniejszym umówieniu się) zlokalizowanym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w przypadku trudności zostaną otworzone dodatkowe punkty rekrutacyjne).

 Etapy rekrutacji:

1. Zebranie formularzy- dokumenty będą zbierane w biurze projektu.

2. Weryfikacja formularzy pod kątem uchybień oraz kwalifikowalności danej osoby do projektu.

3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki: -osoby, które były uczestnikiem projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO-1 pkt.,

-osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta trącące funkcje społecznogospodarcze-2 pkt.,

-osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym-1 pkt.,

-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych- 1 pkt.

 4. Po zebraniu co najmniej 20 formularzy w miesiącu zostanie na stronie internetowej i w biurze projektu opublikowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.

 5. Osoby z listy rezerwowej włączone będą do projektu w momencie niespodziewanych rezygnacji zrekrutowanych do projektu osób z listy podstawowej oraz w przypadku gdy ze względu na problemy z rekrutacją mógłby zostać zaburzony harmonogram realizacji projektu do momentu zakończenia realizacji zadania.

Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław.

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 815 347 337

e-mail: torun@euro-konsult.pl

image_pdfimage_print