Biopaliwa – rejestr wytwórców i rolników

W listopadowym i lutowym numerze naszego miesięcznika pojawiły się już artykuły dotyczące biopaliw. W dzisiejszym artykule chciałbym Państwu przedstawić wymogi dotyczące produkcji biopaliwa, jakie musi spełnić rolnik chcąc produkować na własne potrzeby.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokompnetach i biopaliwach ciekłych, obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. pozwala na legalną produkcję biokomponentów we własnym gospodarstwie rolnym. Umożliwia ona rolnikom produkcję 100 litrów biopaliwa na każdy hektar użytku rolnego, a jednocześnie zakazuje zbywania wyprodukowanego paliwa na zewnątrz, czyli wprowadzania do obrotu handlowego.
Jednakże na początku przedstawię Państwu samą istotę paliwa rolniczego, w rozumieniu ustawy:

Biopaliwa ciekłe to:

– benzyny silnikowe – zawierające powyżej 5% objętościowo biokomponentów lub powyżej 15% objętościowo estrów,
– olej napędowy zawierający powyżej 5% objętościowo biokomponentów,
– ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny – stanowiący samoistne paliwa
– biogaz – gaz pozyskany z biomasy,
– biowodór – wodór pozyskany z biomasy,
– biopaliwa syntetyczne – syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych weglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa.

Biokomonenty, czyli składniki płynnych paliw silnikowych, otrzymywane z biomasy lub innych surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych, są dostępne w gospodartwach. Jednakże nie każdy będzie mógł wyprodukować biopaliwo chodzi tu o aspekt ekonomiczny. Wiejska wytwórnia będzie opłacalna dopiero wtedy, kiedy zasiewy rzepaku przekroczą 100 ha w gospodarstwie. Szansę tu mają wielkoobszarowe gospodarstwa lub grupy producenckie.

Rozpoczynając produkcję biopaliwa i biokomponentów w gospodarstwie przyszły wytwórca musi spełnić kilka warunków:

a) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie prowadzona działalnośc gospodarcza,

b) dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w przepisach:
– ochronie przeciwpożarowej,
– sanitarnych,
– ochronie środowiska,

c) posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Wytwórcy zainteresowani wpisem do rejestru będą zobowiązani do wcześniejszego zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR (więcej informacji na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego). Na stronie znajdą Państwo wzór wniosku o wpis do rejestru (Bio_P1_f1) oraz oświadczenie (Bio_P1_f1_z1), Należy dołączyć również kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli wniosek o wpis do rejestru wytwórców zostanie uznany za poprawny, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Prezes ARR dokona stosownego wpisu. Rejestr wytwórców będzie jawny.

O wpis do rejestru rolników mogą się ubiegać:

– osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące w gospodarstwie rolnym działalność rolniczą;

– grupy osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych działalność rolniczą lub grupy producentów rolnych.

Zasady wpisu do rejestru rolników są podobne jak dla wytwórców, jednakże inny jest wniosek (Bio_P1_f2) i oświadczenie (Bio_P1_f2_z1) oraz dokumenty potwierdzające powierzchnię użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika (wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy zawierająca pełne oznaczenie działek ewidencyjnych). Prezes ARR dokona wpisu do rejestru rolników oraz wyda zaświadczenie o dokonaniu wpisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku. Rejestr rolników będzie jawny.

Agencja Rynku Rolnego z mocy ustawy prowadzić będzie rejestr wytwórców biokomponentów i rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek oraz zobowiązania będzie do przeprowadzania kontroli.

Do produkcji biokomponentów mogą nam posłużyć surowce roślinne zawierające w swoim składzie tłuszcz jak np.: rzepak jary i ozimy, słonecznik, len, gorczyca, lnianka (rydz), kukurydza oraz surowce pochodzenia zwierzęcego: łój, smalec.

Adam Piszczek,
KPODR w Minikowie

Wykorzystano materiały z konferencji,
wykład Jolanty Tymińskiej z ARR