Z partnerstwem – w Bory Tucholskie

“Bory Tucholskie w labiryntach natury” – pod takim hasłem promuje się ten niezwykły region, położony w dorzeczu Brdy i Wdy. Na piaskach sandrowych dominuje sosna, ale krajobraz nie jest monotonny. Charakterystyczna dla Borów jest bogata sieć wód powierzchniowych, którą tworzą liczne rzeki, jeziora i strugi. Rzadkie i chronione gatunki występują zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt. Bory Tucholskie to nie tylko przyroda, ale również zasoby kulturowe. Mieszkańcy Borów nazywają siebie Borowiakami lub Borusami.

Na tym interesującym obszarze nie mogło zabraknąć inicjatyw społeczności lokalnych. Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej opiera się na budowaniu partnerstw międzysektorowych i takie partnerstwo na rzecz rozwoju Borów Tucholskich powstało także w Tucholi.

Lokalna Grupa Działania “Bory Tucholskie” powstała 2 lutego 2006 roku, choć prace nad jej powołaniem rozpoczęły się już latem 2005 roku. LGD “Bory Tucholskie” jest związkiem stowarzyszeń (w odróżnieniu od stowarzyszenia, członkami związku są głównie osoby prawne, a nie fizyczne). Założycielami LGD było 5 stowarzyszeń:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa,
Stowarzyszenie “Akces” z Tucholi,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej “Knieja”,
Stowarzyszenie “Rezler – Wielki Kanał Brdy” z Tucholi,
Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich z Lubiewa.

Od momentu powstania liczba członków znacznie się powiększyła, doszło wielu nowych partnerów. Obecnie liczy 21 członków zwykłych i 3 wspierających.

Celem LGD “Bory Tucholskie” są działania na rzecz rozwoju regionu, sprawniejsze wykorzystanie jego potencjału rozwojowego, podniesienie konkurencyjności jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizacja i współpraca lokalnych środowisk. W szczególności celem związku jest:

  • – promowanie obszaru Borów Tucholskich,
  • – mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju regionu,
  • – realizacja projektów zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich – planie działania LGD na najbliższe lata.

LGD “Bory Tucholskie” działa na terenie gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola z powiatu tucholskiego, oraz gmin: Lniano, Osie i Świekatowo z powiatu świeckiego. Prezesem grupy jest Wojciech Kociński. Silnymi partnerami LGD są samorządy gminne i Starostwo Powiatowe w Tucholi.

19 czerwca 2006 roku Lokalna Grupa Działania “Bory Tucholskie” złożyła w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) wniosek w ramach Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+, zatytułowany: “Bory Tucholskie – miejsce przyjazne dla aktywnych. Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej”. Starania LGD zakończyły się sukcesem, grupa uzyskała środki finansowe i od początku 2007 roku realizuje zadania zaplanowane w strategii rozwoju.

Obecnie realizowane projekty dotyczą rozwijania turystyki w Borach Tucholskich, wspierania inicjatyw młodzieżowych, a także rozwijania i promowania lokalnych produktów, których bogactwem Bory mogą się szczycić. LGD zamierza koordynować liczne działania wspierające zrównoważony rozwój, dlatego partnerzy pracują w oparciu o zespoły robocze. Zespoły te będą realizować założenia i cele strategii rozwoju LDG Bory Tucholskie, m.in. poprzez:

  • – pomoc w tworzeniu stowarzyszeń, fundacji i innych grup formalnych i nieformalnych,
  • – aktywizację środowisk młodzieżowych,
  • – poprawę warunków funkcjonowania i zwiększenie dostępności do świetlic wiejskich,
  • – podniesienie świadomości rolników na temat alternatywnych źródeł dochodu,
  • – wspieranie powstawania i rozwoju wsi tematycznych,
  • – promocję kulinarnego dziedzictwa Borów Tucholskich,
  • – promocję rękodzieła ludowego i produktów lokalnych.

Chociaż Lokalna Grupa Działania “Bory Tucholskie” działa od niedawna, ma na swoim koncie znaczne osiągnięcia, m.in. współorganizację III Wojewódzkiego Zjazdu Grup LEADER w Tucholi (2 lutego 2006), przygotowanie i przyjęcie Strategii Promocji i Rozwoju Produktów Tradycyjnych i Lokalnych Borów Tucholskich oraz powołanie zespołu roboczego, który zajmie się jej realizacją, przyłączenie się do Krajowej Sieci Grup Partnerskich, udział w europejskiej konferencji “LEADER+ in the New Member States” w Tihany na Węgrzech.

We wrześniu 2006 roku w Przysieku koło Torunia odbył się Festyn Smaków z Kujaw i Pomorza pod nazwą “Barwy lata – dary jesieni”. W festynie LGD “Bory Tucholskie” promowała przysmaki oraz wyroby rękodzielnicze z terenu Borów Tucholskich. Grupa uczestniczyła również w konkursie na najciekawsze stoisko z produktem lokalnym i zajęła czwarte miejsce.

Kontakt:
LGD “Bory Tucholskie”
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Adres do korespondencji:
LGD “Bory Tucholskie”
ul. Pocztowa 7c
89-500 Tuchola
email: lgd@borytucholskie.pl
www.lgd.borytucholskie.pl

Mariola Epa
KPODR w Minikowie,
Oddział Przysieku