Zostań swoim szefem!

Praca na własny rachunek to wielka odpowiedzialność. Kierowanie firmą, nawet jednoosobową, wymaga zdyscyplinowania, zorganizowania, cierpliwości, dyplomatycznych umiejętności oraz zdeterminowania. Prowadzenie przedsiębiorstwa zmusza do kreatywności, a także do wizjonerskiego, aczkolwiek realistycznego myślenia, wyszukiwania niszy na rynku zbytu.

Prowadzenie działalności gospodarczej ma pewnie tyle samo plusów, co minusów. Wszystkie je trzeba rozważyć nim podejmie się decyzję o założeniu firmy, jednak większą wagę należałoby przywiązywać do pozytywów aniżeli do negatywów, ponieważ samozatrudnienie we współczesnym świecie to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób odważnych, posiadających pasję, ale także dla wszystkich, którzy chcą pracować według własnych reguł i na jasno określonych zasadach.

Bycie własnym szefem może być spełnieniem marzeń, jednak początki bywają trudne. Dobrze więc znaleźć wsparcie na założenie firmy. W ramach czwartej osi „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 otrzymać można refundację kosztów poniesionych w związku z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie „Tworzenie i roz-wój mikroprzedsiębiorstw” przygotowane zostało z myślą o mikroprzedsiębiorcach oraz o osobach fizycznych, które chcą rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Celem tegoż działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, co  w kon-

sekwencji przyczyni się do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjentem powyższej operacji może być:

– mała firma (zatrudniająca do 10 pracowników i mająca obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro), prowadząca działalność w miejscowości do 5 tys. mieszkańców;

– osoba fizyczna planująca otworzyć własną firmę na obszarach wiejskich.

Miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy powinno znajdować się na obszarze gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej poniżej 5 tys. mieszkańców. Ponadto nie może on podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

Podstawowy warunek otrzymania pomocy stanowi realizacja takiej inwestycji, która prowadzić będzie do utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Ponadto operacja winna wpisywać się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju obowiązującej na danym terenie.

Przyznawana pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych działania, w tym kosztów:

– zakupu niezbędnego, nowego sprzętu i wyposażenia, budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych,

– częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Maksymalna kwota refundacji zależy przede wszystkim od ilości utworzonych miejsc pracy. Należy pamiętać, że wszystkie stanowiska powstałe dzięki realizacji projektu należy utrzymać przez dwa lata od momentu zakończenia inwestycji. W ilość nowoutworzonych miejsc pracy wlicza się samozatrudnienie beneficjenta.

Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy daje możliwość uzyskania 100 000 zł. Limit dla operacji, gdy utworzone zostaną co najmniej 2 miejsca pracy (lecz mniej niż 3) wynosi 200 000 zł. Jeśli utworzone zostaną zaś co najmniej 3 miejsca pracy, maksymalne dofinansowanie wynieść może 300 000 zł.

Nabór wniosków

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” działające na terenie powiatu nakielskiego jeszcze w tym roku, w listopadzie zamierza ogłosić nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wszystkich zainteresowanych założeniem lub rozwojem firmy zapraszamy do kontaktu: (52) 524 64 34; partnerstwo.naklo@wp.pl. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Nakle nad Notecią przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6.

W okresie naboru prowadzone będzie także dodatkowe doradztwo zarówno przez pracowników biura, jak i przez specjalistów z zewnątrz. Zapraszamy zatem do skorzystania      z oferty Stowarzyszenia i śledzenia strony internetowej: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Na liście operacji rekomendowanych przez Lokalną Grupę Działania zgodnie z przedsięwzięciami zawartymi w LSR „Łączy nas Noteć” znajduje się m.in.:

– produkcja i sprzedaż rękodzieła,

– rozwój rynku produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych, w tym przetwórstwo i magazynowanie,

– rozwój usług dla gospodarstw rolnych, producentów rolno-spożywczych i rzemieślników,

– rozwój nowych i poprawa standardu istniejących obiektów noclegowych,

– rozwój punktów gastronomicznych i usług cateringowych,

– budowa sieci wędkarskich ośrodków kempingowych,

– oznakowanie stanowisk wędkarskich na brzegach,

– uruchamianie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i dodatkowych usług rekreacyjnych,

– rozwój usług związanych z obsługą turystów.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to wielkie wyzwanie. Czasem jednak warto ponieść ryzyko i wykorzystać szansę, jaką daje listopadowy nabór, by stać się najlepszym szefem, z którym od zawsze chciało się pracować, by wreszcie cieszyć się  możliwością bycia samemu sobie „sterem, żeglarzem, okrętem”.

Autorka artykułu: Monika Żydek

asystent ds. promocji i projektów współpracy

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”