Rozporządzenie w sprawie zwalczania IBR/IPV i BVD-MD

8 września w Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych  (BVD-MD) w wybranych stadach bydła.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.
Program został opracowany przez PIWet-PIB w Puławach na wniosek PFHBiPM. Przepisy są oparte na prawie krajowym i prawie unijnym dotyczącym IBR/IPV. Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji zdrowotnej w sadach uczestniczących w programie. Te stada które wejdą do programu będą miały szanse zostać stadami wolnymi od IBR/IPV i BVD-MD. Zwalczenie tych jednostek chorobowych w swoim stadzie przyczyni się do poprawy zdrowia i jednocześnie ekonomiki hodowli.

Poniżej przedstawiono tylko część strat wynikających z zetknięciem się z daną jednostką chorobową.

Straty wynikające z IBR/IPV:

 • Znaczny spadek mleczności krów
 • Pogorszenie parametrów rozrodu
 • Poronienia
 • Utrudniony odchów cieląt
 • Zaburzenia ze strony układu oddechowego

Straty wynikające z BVD/MD

 • Spadek wydajności mlecznej krów
 • Wzrost  martwo urodzonych cieląt
 • Wzrost śmiertelności cieląt urodzonych
 • Wydłużenie okresu międzywycieleniowego
 • Zmniejszenie jakości siary (zmniejszenie jej gęstości)
 • Niższa przeżywalność zarodków

Program zwalczania IBR/IPV i BVD-MD jest dobrowolny. Hodowca który będzie chciał skorzystać z tego programu poniesie określone koszty które będą wynikać z umowy z weterynarzem opiekującym się stadem oraz z kosztów badania prób krwi i mleka (obecnie według cennika Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy badanie 1próbki krwi na IBR/IPV to 25 zł brutto, badanie 1próbki krwi na BVD-MD to 28 zł brutto. Czas trwania programu to 5 lat. Program zwalczania IBR/IPV i program zwalczania BVD-MD to dwa osobne programy. Hodowca może przystąpić do jednego lub dwóch programów na raz.

Przewidywane korzyści wynikające z wprowadzenia programów. Skutkiem realizacji programu i nadania stadu statusu stada wolnego od IBR/IPV będzie:

1) poprawa sytuacji epizootycznej oraz ekonomicznej w gospodarstwie przez zmniejszenie przypadków zachorowań bydła na IBR/IPV z objawami ze strony górnych dróg oddechowych, ograniczenie liczby poronień oraz zabiegów leczniczych w stadzie bydła, a także zwiększenie mleczności krów;

2) zwiększenie konkurencyjności bydła pochodzącego z gospodarstwa oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych;

3) ułatwienie handlu i obrotu bydłem pochodzącym z gospodarstwa oraz wywozu bydła do państw trzecich.

 

Skutkiem realizacji programu i osiągnięcia przez stado bydła statusu stada wolnego od BVD MD będzie:

1) poprawa sytuacji epizootycznej oraz ekonomicznej w gospodarstwie przez zmniejszenie przypadków zachorowań bydła na BVD MD z objawami ze strony górnych dróg oddechowych, ograniczenie poronień, ograniczenie liczby zabiegów leczniczych w stadzie oraz zwiększenie mleczności krów;

2) zwiększenie konkurencyjności bydła pochodzącego z gospodarstwa oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych;

3) ułatwienie handlu i obrotu bydłem pochodzącym z gospodarstwa oraz wywozu bydła do państw trzecich.

Kogo dotyczy program i jak do niego przystąpić:

W programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz.546).

Programem zostaną objęte tylko te stada bydła, które zgłosił posiadacz bydła uczestniczący w programie. Posiadacz bydła chęć uczestnictwa w programie zgłasza lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz weterynarii opiekujący się stadem przekazuje tę informację do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada, który prowadzi ewidencję stad objętych programem w danym powiecie. Nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu. Posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie. Rezygnację tę posiadacz zgłasza w formie pisemnej lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz weterynarii opiekujący się stadem o rezygnacji posiadacza bydła z uczestnictwa w programie informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi i aktualizuje listę stad bydła objętych programem w zakresie swojej właściwości. Powiatowy lekarz weterynarii raz w roku, w terminie do dnia 10 stycznia, przekazuje aktualną listę stad bydła objętych programem właściwemu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkich lekarzy weterynarii, otrzymuje aktualne listy stad bydła objętych programem raz w roku w terminie do dnia 30 stycznia.

Szczegóły rozporządzenia MRiRW można znaleźć na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/
Dziennik Ustaw 2017, poz. 1722 tom 1

Opracował Stanisław Pater
KPODR w Minikowie