Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Koszty związane z funkcjonowaniem SIR oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dot. PROW w zakresie SIR Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2017-2018 w województwie kujawsko-pomorskim.” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 17 lipca 2019 r. nr 106/19.

W ramach operacji realizowano następujące projekty:

1. Innowacyjna produkcja zwierzęca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zwiększenie udziału wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzenia krajowego, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, trzody chlewnej oraz bydła opasowego” akronim INNOWACYJNE BIAŁKO – OPERACJA PARTNERA

2. Innowacyjne wykorzystanie kwiatowego pyłku pszczelego w stymulacji wiosennej rodzin pszczelich.

3. Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie.

4. Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych.

5. Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego.

6. Koszty związane z funkcjonowaniem SIR oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dot. PROW w zakresie SIR.

Dofinansowanie operacji to kwota 211 432,53  zł, w tym ze środków EFRROW w wysokości 134 534,51 zł oraz współfinansowanie krajowe 76 898,02 zł.

Termin realizacji operacji  od  07.2017 r. do 12.2018 r.