Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2015-2017 w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 23 kwietnia 2018 r. nr 095/18.                                                                                                                                                  

W ramach operacji realizowano następujące projekty:                                                                            

1. Koszty związane z funkcjonowaniem SIR oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dot. PROW w zakresie SIR.                                                                                       

2. Innowacje szansą wzrostu konkurencyjności rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim.                                                                                                                                                          

3. Innowacyjne rozwiązania stosowane w wozach paszowych i ich wpływ na efektywność produkcji mleka.                                                                                                                                           

4. I Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza.                                                   

5. Seminarium – Innowacyjne technologie w uprawie i ochronie rzepaku ozimego.                              

6. Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu trzody chlewnej jako alternatywa dla śruty sojowej.                                                                                                                                                        

7. Seminarium – Polowa pojemność wodna gleb i integrowana ochrona to główne problemy wzrostu plonowania zbóż – podejmij innowacyjne działania.                                                                     

8. Upowszechnianie wiedzy na temat legalnej sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych z branży rolno-spożywczej oraz tworzenie kanałów sprzedaży.                                                                   

9. Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu i przetwórstwa bydła mięsnego.                           

10. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego w zautomatyzowanej oborze.                                                                                                                                                                 

11. Innowacyjne systemy uprawy roślin polowych przy użyciu agregatów nowej generacji.             

12. Skracanie łańcucha żywnościowego w ramach proekologicznej hodowli gęsi.                                

13. II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza.                                                                                                   

14. Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców. Warsztaty informacyjno-motywacyjne.                                                                                                                                                      

15. Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego.                                                                                                                                  

16. Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania. 

17. Innowacyjne praktyki hodowlane prezentowane podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand.

 

Dofinansowanie operacji to kwota 586 677 zł, w tym ze środków EFRROW w wysokości 373 302,57 zł oraz współfinansowanie krajowe 213 374,43 zł.

Termin realizacji operacji: od 09.2015 r. do 06.2017 r.