Pamiętaj o sprawozdaniu w BDO do 15.03

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma na celu zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Corocznie wiele podmiotów, w tym rolnicy posiadający powyżej 75 hektarów ziemi, jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Na tym rolnikach spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru BDO, prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania corocznego sprawozdania. Rolnicy podlegający pod wpis BDO i wytwarzający odpady w ramach działalności rolniczej będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO. Trzeba więc zadbać o uzyskanie wpisu do Rejestru BDO oraz aktywację konta. WYJĄTEK! Rolnicy, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do BDO przekazując opakowania po środkach ochrony roślin (kod 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) do sklepu nie zakładają Karty Przekazania Odpadu na ten punkt. Sklep jest nieprofesjonalnym zbierającym, więc nie ma takiego obowiązku.

Rolnik posiadający gospodarstwo do 75 ha jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów, o ile nie podlega wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W związku z powyższym podmioty te są zwolnione również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Sprawozdanie odpadowe składamy do właściwego marszałka województwa, elektronicznie za pomocą konta w systemie BDO za 2022 rok do środy 15 marca 2023 roku. O obowiązku złożenia sprawozdania w BDO przesądza nie fakt wystawienia Karty Przekazania Odpadu – KPO, lecz fakt wytworzenia odpadów w danym roku kalendarzowym. Niezależnie od tego, czy w poprzednim roku były wystawiane karty przekazania odpadów w BDO, w 2023 roku składamy sprawozdanie odpadowe za 2022 rok. W sprawozdaniu należy podać między innymi ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów.

Nie trzeba składać sprawozdań z wytworzonych odpadów jeśli podmiot ich nie wytworzyły w danym roku sprawozdawczym. Są to tak zwane sprawozdania zerowe.

Dokumenty, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie należy przechowywać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Co grozi za brak sprawozdania BDO?

Jak wynika z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – podmiot, który mimo obowiązku nie składa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, podlega karze grzywny. Ta może wynosić od 20 złotych do nawet 5000 złotych.

 

Tekst i zdjęcie:

Natalia Czyżewska-Suchoń

KPODR w Minikowie

 

Źródło:

https://bdo.mos.gov.pl/

https://kartaewidencji.pl/

 

 

 

image_pdfimage_print