ROLNIKU ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE W SYSTEMIE BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma na celu zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Od stycznia 2021 roku obowiązują wszystkich – bez wyjątków – nowe, radykalne zasady gospodarki odpadami służące do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Obecnie wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu BDO i będą przechowywane na serwerach. Nie ma już możliwości odbioru odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w systemie BDO. Z dniem 31 grudnia 2020 roku przestały obowiązywać przepisy przejściowe, które umożliwiały firmom i instytucjom prowadzenie ewidencji odpadów poza BDO. Oznacza to, że Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji Odpadów powinny być tworzone i zapisywane wyłącznie w rejestrze BDO. Ilości odpadów wytworzonych i przekazanych należy przedłożyć w formie sprawozdania, odpowiedniemu Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

 

PRZYPOMINAMY !

Rolnicy gospodarujący na powierzchni powyżej 75 ha użytków rolnych, którzy ustawowo zobowiązani są do wpisu w rejestrze BDO, muszą złożyć roczne sprawozdanie  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok poprzedni w terminie do 15 marca 2021 roku.

Sprawozdanie składamy za pośrednictwem indywidualnego konta na portalu BDO, wypełniając odpowiedni formularz. W treści sprawozdania należy podać między innymi ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów, a także ewentualne instalacje i urządzenia, jakie są wykorzystywane do przetwarzania odpadów.

 

Przygotowała:
Joanna Szczęsna- Kulewska,
KPODR Minikowo Odział w Zarzeczewie