Ruszył program priorytetowy „MOJA WODA”

1 lipca rozpoczęto realizację programu priorytetowego ,,Moja woda" przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyjmują wnioski o dofinansowanie na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do momentu rozdysponowania puli środków.

Beneficjenci programu

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo wybudowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących instalacji:

–    przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

–    instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego naziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

–    elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie

Program realizowany będzie w latach 2020–2024, w ramach którego można otrzymać do 5 000 zł dotacji, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Jak można otrzymać środki?

W celu złożenia wniosku Wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do Funduszu. Następnie należy wydrukować wniosek, opatrzyć go podpisem oraz dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW. Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  https://www.wfosigw.torun.pl/

Joanna Szczęsna
KPODR w Minikowie