Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego – już działa !

Działania zrealizowane i planowane przez Stowarzyszenie:

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego zrzesza 10 członków: siedmiu właścicieli gospodarstw powiatu tucholskiego, dwóch właścicieli z powiatu świeckiego oraz wolontariusza i podjęło następujące działania: 

  1.  Zostało zgłoszone do współpracy z KSOW.

  2.  Zaprosiło samorządy – Starostów powiatów tucholskiego i świeckiego, Burmistrza Tucholi, Wójtów gminy Cekcyn, Lubiewo oraz KPODR Minikowo do współpracy.

  3.  Zgłosiło projekt młodej organizacji pozarządowej do TR Gminy Płużnica w celu doposażenia w sprzęt multimedialny.

  4.  Podpisało umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach na dystrybucję żywności potrzebującym. Do chwili obecnej SGO przekazało 1,6 tony żywności sołectwom Wysoka i Iwiec, dostarczając każdemu, wskazanemu przez sołtysów żywność do domów.

  5.  Opracowało i wydrukowało kartki świąteczne, wielkanocne dla osób wspieranych pomocą żywieniową.

  6.  Zgłosiło do LGD dwa projekty dla czterech członków: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Cekcyn na bazie gospodarstw opiekuńczych” oraz „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola na bazie gospodarstw opiekuńczych” . Wartość projektów to 50.tys.zł każdy tj. 100.tys.zł.

  7.  Opracowało i wydrukowało ulotkę informującą o możliwościach przeprowadzania warsztatów aktywizujących w gospodarstwach członków stowarzyszenia.

  8.  Promuje się poprzez uczestnictwo w lokalnych festynach, kiermaszach, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, udział w konferencjach o zasięgu regionalnym i krajowym, cykliczne spotkania seniorów w gospodarstwach zrzeszonych w SGO, przyjmowanie gości w gospodarstwach agroturystycznych.

  9.  Planuje w najbliższym czasie szkolenie dotyczące działań w stowarzyszeniu, budowanie partnerstw lokalnych, możliwości pozyskiwania środków, budowania relacji w lokalnych społecznościach.

10.  Planuje promocję działań Stowarzyszenia w mediach lokalnych.

11.  Planuje budowanie indywidualnej marki gospodarstw w celu stworzenia produktu sieciowego.

 

ulotka Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych do pobrania