Uwaga! Pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie

 

KOWR informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0, na którym comiesięcznie – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła – podmioty deklarować będą Dyrektorowi OT KOWR (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego):

1) ilość skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego, w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu (Uwaga! do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030);
2) zawartość tłuszczu w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (Uwaga! ponieważ badanie zawartości tłuszczu odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości tłuszczu jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);
3) zawartość białka w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (Uwaga! ponieważ badanie zawartości białka odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości białka jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);
4) ilość ekologicznego surowego mleka krowiego, w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu (Uwaga! do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030).

Zmiana zakresu raportowania wynika z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1746 z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1185 ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach (Dz.U. UE L.2019.268.6).
Szerszy zakres przekazywanych danych w odniesieniu do mleka surowego na formularzu KOWR pierwszy raz podmioty zgłoszą w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. za mleko dostarczone im w styczniu 2021 r.

Warszawa, 2021-01-19