Wsparcie na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych … Kolejny nabór LGD uruchomiony!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia „Aktywna integracja w Dolinie Noteci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może złożyć wniosek?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie podmioty (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorców) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu finansowane mogą być działania z zakresu aktywizacji społecznej m.in. takie jak: działania animacyjne i integracyjne, działalność klubów młodzieżowych (pomoc w nauce, rozwijanie pasji i zainteresowań, nabywanie kompetencji kluczowych, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego itp.) oraz klubów seniora, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, zajęcia usprawniające intelektualnie i ruchowo, inne działania skierowane do dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zamieszkujących na terenie powiatu nakielskiego.

Jakimi środkami dysponujemy?

Pula środków w ramach naboru wynosi 900 000,00 zł,
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.
Maksymalna wysokość grantu wynosi: 50 000,00 zł.
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

Termin naboru wniosków upływa:  19.12.2019 r.!

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.rlks.naklo.pl zakładka OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW/AKTYWNA ITEGRACJA W DOLINIE NOTECI

 

Miejsce składania wniosków i kontakt z LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

ul.  Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Pracownicy biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa związanego z ubieganiem się o wsparcie. Przyjdź i dowiedz się więcej! Zadzwoń – 607 822 019 lub skontaktuj się e-mail: granty@rlks.naklo.pl

 

Materiał opracowany przez: Dorota Stanek – dyrektor biura LGD

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.