Wydłużone terminy w ARiMR

W związku z utrudnieniami wynikającymi z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa" bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Pomimo zawieszenia biegu terminów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu kontynuuje rozpatrzenie wniosków oraz będzie podejmować działania w celu realizacji  wszystkich swoich zadań (np. kierować do beneficjentów pisma wzywające do złożenia wyjaśnień lub korekt i uzupełnień).

Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby beneficjenci/rolnicy, którzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot  dopełni czynności do dokonania których został wezwany albo wynika to z innych zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. bezpośrednio z treści umowy, warunków określonych w decyzji warunkowej o przyznaniu pomocy), czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

Należy nadmienić, że z uwagi na utrudnienia spowodowane  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy:

– na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”  w obszarze nawadniania w gospodarstwie został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

– na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został wydłużony do 17 czerwca 2020 r.

– w ramach płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego) został wydłużony do 15 czerwca 2020 r.

Łukasz Piotrowski
Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/