Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2023 r., sygn. DIW.do.6543.5.2023, w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i prawa własności nieruchomości budynkowych podaje wykaz do publicznej wiadomości:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni
6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

 

  1. Opis nieruchomości:

działka nr 2/38 posiada powierzchnię 6234m2. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Układ hipsometryczny terenu w części wschodniej płaski, poziomy, w pozostałej części z bardzo wyraźnym skłonem w kierunku południowym. Różnica poziomów terenu w obrębie działki dochodzi do ok. 10m. Działka w części wschodniej zabudowana jest budynkiem dawnej „rządcówki” będącej częścią założenia dworsko-parkowego w Zarzeczewie. Teren działki od części wschodniej ogrodzony. Część wschodnia działki o powierzchni ok. 2000 m2 zagospodarowana, osadzona licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Pozostała część terenu działki nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Utwardzenie terenu – niewielki fragment w części wschodniej stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną z odpływem do lokalnego szamba szczelnego. Wokół budynku istnieje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika położonego poza granicami działki nr 2/38. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146,54 m2, powierzchni piwnicy 14,67 m2, powierzchni zabudowy 205 m2, wybudowany w latach dwudziestych XX w. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowo – kamienne. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop drewniany, belkowy, tynkowany na trzcinie. Schody na poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej kryty blachom w rąbek. Posadzki betonowe w części bez warstw wykończeniowych. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną , c.o. i odgromową. Na skutek niedokończonych prac remontowych instalacje elektryczne i c.o. niesprawne – instalacja c.o. pozbawiona pieca. Układ pomieszczeń amfiladowy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy zużycie techniczne budynku ok. 50%.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19 maja 1988 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1306/1-3.

 

  1. Szacunkowa wartość nieruchomości

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 – 253.000 zł,

 

  1. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

  1. Wykaz wywiesza się na okres nie krótszy niż 21 dni na tablicy ogłoszeń Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także zamieszcza się na stronie internetowej.
  2. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
  3. Termin składania wniosków o przysługującym prawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z końcem szóstego tygodnia licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  4. Informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej.

 

 

image_pdfimage_print