WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI I ICH ZALICZKI NA 2022 ROK

30 września 2022 r Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 EUR. Ubiegłoroczny kurs, po którym obliczane były stawki dopłat w 2021 roku, był na poziomie 4,6197 zł/1 EUR. Na podstawie ogłoszonego kursu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określające stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wyniesie ok. 16,96 mld złotych (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.).

Kilka dni wcześniej opublikowane zostało również rozporządzenie w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.

Rolnikowi, który w 2022 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości stanowiącej iloczyn 70% stawki danej płatności bezpośredniej.

Zaliczki wypłacane będą po warunkiem spełnienia zapisów art. 75 ust. 2 akapitu pierwszego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.

Terminem rozpoczęcia ich wypłaty będzie termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zaliczek, czyli 17 październik 2022 rok.

W tabeli planowane wysokości poszczególnych płatności.

 

Rodzaj płatności

Planowana wysokość stawek płatności na 2022 r. (zł)

Jednolita płatność obszarowa

518,01

Płatność za zazielenienie

347,66

Płatność dodatkowa

196,14

Płatność dla młodego rolnika

360,91

Płatność do bydła

363,16

Płatność do krów

467,35

Płatność do owiec

121,47

Płatność do kóz

51,05

Płatność do roślin strączkowych na ziarno

673,50

Płatność do roślin pastewnych

515,26

Płatność do chmielu

2 257,46

Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 761,46

Płatność do buraków cukrowych

1 806,58

Płatność do pomidorów

3 601,68

Płatność do truskawek

1 575,39

Płatność do lnu

748,91

Płatność do konopi włóknistych

274,82

Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia

3,38

Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe

2,44

Uzupełniająca płatność podstawowa

41,10

 

image_pdfimage_print