SZKOLENIA – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ZBÓŻ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer Wiedzy i działalność informacyjna”,
poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI ZBÓŻ 
W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą zrealizował operację Szkolenia w zakresie „Nowoczesnych technologii produkcji zbóż” w województwie kujawsko-pomorskim, która współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji była poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. Zorganizowanych zostało 40 szkoleń, na których przeszkolono 711 osób. Szkolenia odbyły się od 3.12.2018 r. do 14.06.2019 r.

Uczestnikami byli: rolnicy i domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów oraz wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Harmonogram realizacji operacji

Konspekt

Program

 

Więcej informacji można uzyskać:
w KPODR w Minikowie; tel. 52-386 72 37; 506 392 582
w KPIR z/s w Przysieku tel. 56- 678 92 40