5000 złotych w drugiej odsłonie programu Moja Woda

Od 22 marca rozpoczyna się nabór wniosków w programie Moja Woda.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której:

  • – znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • – planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność,

z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielone zostało już dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.
Minimalna wartość wnioskowanego i udzielonego dofinansowania nie może być niższa niż 2 000 zł.

 

Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniu podlega zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji:

  • – do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),
  • – do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  • – do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
  • – do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),
  • – do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) – np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/

  

Materiał źródłowy : https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-676-5000_zlotych_w_drugiej_odslonie.html

 

Przygotowała: Joanna Szczęsna-Kulewska, KPODR