Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców – warsztaty informacyjno-motywacyjne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na warsztaty informacyjno-motywacyjnept.:

„Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców”.

Na dwudniowych warsztatach, na których oprócz solidnej dawki wiedzy o działaniu „Współpraca” będą elementy motywacji do działania i informacji z zakresu prawa w celu zawiązania grupy operacyjnej. W trakcie warsztatów planowane jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, porozumienia o współpracy, budowy planu operacyjnego dla województwa w zakresie projektów upowszechniania innowacji, źródeł finansowania działań innowacyjnych, wymagań działania PROW „Współpraca”, inicjatyw zawiązywania grup operacyjnych. Budowane i rozwijane będą umiejętność społeczne niezbędne do tworzenia grup oraz motywowania jej członków do działania.

Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uczestnikom warsztatów podjąć decyzję o włączeniu się w działalność SIR i utworzeniu grupy operacyjnej, upowszechnianiu innowacji co w efekcie prowadzić będzie do poprawy konkurencyjności rolnictwa kujawsko-pomorskiego. Po szkoleniu mam nadzieję, że wśród jego uczestników pojawią się liderzy przynajmniej jednej przyszłej grupy operacyjnej.

Terminy: 4-5 lipca br. i 6-7 lipca br.

Miejsce: Oddział KPODR w Przysieku

Program warsztatów:

Dzień I

10.00 – 10.30 – Wprowadzenie w tematykę i metodykę warsztatów.

10.30 – 12.00 – Czym jest SIR?

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.45 – Cel działalność człowieka.

13.45 – 14.30 – obiad

14.30 – 16.00 – Istota zmiany.

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.45 – Innowacja jako podstawa zmian.

17.45 – 18.00 – przerwa kawowa

18.00 – 18.45 – Formy prawne współpracy w ramach działania „Współpraca”.

19.00 – kolacja

Dzień II

7.30 – 8.00 – śniadanie

8.00 – 9.30 – „Współpraca” – cele działania i warunki uzyskania wsparcia.

9.30 – 9.45 – przerwa kawowa

9.45 – 12.00 – Jak motywować ludzi do współpracy? Narzędzia dla liderów celem wsparcia zarządzania procesem grupowym.

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.45 – Przykłady procedur dla skutecznego funkcjonowania grup operacyjnych.

13.45 – 14.15 – Podsumowanie. Ewaluacja szkolenia.

14.15 – obiad

Nabór otwarty do dnia 15 czerwca 2016 r.

Liczba miejsc jest organiczna i decyduje kolejność zgłoszeń oraz zgodność z oczekiwanym profilem odbiorców warsztatów. Osoby, które się zakwalifikują zostaną telefonicznie i zaproszone i listownie.

Osobą do kontaktu i odpowiedzialną za operację jest Marek Nowacki, e-mail: marek.nowacki@kpodr.pl, tel. 693 301 412. Wypełnione formularze należy przesłać do 15 czerwca br. pod wskazany powyżej adres (ewentualne pytania należy kierować do Marka Nowackiego).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionej poniżej tabeli:

Formularza danych do naboru rolników, potencjalnych uczestników warsztatów.

L.p. Imię i nazwisko Wykonywany zawód Adres (Miejscowość, ulica – o ile jest,  nr domu, kod pocztowy, poczta) Telefon kontaktowy Proponowany termin

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.