Poszukiwani eksperci do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wy­dajnego i Zrównoważone­go Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dy­rekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Serdecz­nie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach Fokusowych:

  • Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych),
  • Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfro­we narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi),
  • Nature-based solutions for water management under cli­mate change conditions (Środowiskowo zorientowane, roz­wiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu).

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświad­czenie w dziedzinie, nad którą dana Grupa pracuje, mogą skła­dać swoje aplikacje do dnia 11 stycznia 2022 r.

Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, dorad­cy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu oraz inne osoby zainteresowane tematyką działań danej Grupy.

W pracach każdej Grupy Fokusowej uczestniczy około 20 eks­pertów pod kierownictwem koordynatora. Zadaniem koordyna­tora jest przygotowanie materiałów źródłowych oraz wstępnego raportu, które mogą być pomocne w pisaniu własnych opraco­wań, jak i napisaniu raportu końcowego.

Ważne jest, aby głos polskiego sektora rolnego był słyszany rów­nież na tym forum, gdyż raporty końcowe z prac Grup, często służą Komisji Europejskiej, jako wyznacznik do projektowania nowych polityk, strategii czy programów pomocowych. Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich aplikacji i reprezentowania pol­skich opinii na szczeblu europejskim.

Spotkania prowadzone będą w języku angielskim – do aktywne­go udziału w pracach Grupy wystarczy komunikatywna znajo­mość języka angielskiego.

Wybrani eksperci zobowiązani są do udziału w pracach, w ra­mach dwóch spotkań – jedno zaplanowane jest w lutym, drugie w październiku.

Udział w pracach Grup Fokusowych EIP-AGRI pozwoli na posze­rzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz promowanie swojej instytucji lub gospodarstwa rolnego. Niejeden uczestnik Grup Fokusowych, w ramach dalszej współpracy, będzie mógł uczest­niczyć np. w projekcie Horyzontu, czy na podstawie zdobytej wiedzy założyć Grupę Operacyjną EPI. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

https://ec.europa.eu/eip/agri­culture/sites/default/files/20211123_calltext_fg44-46_final.pdf

Zachęcamy również do kontaktu z brokerem innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który również odpowie na Państwa pytania.

Wioleta Lorenc
tel. /52/ 386-72-39, 667-662-837
wioleta.lorenc@kpodr.pl