Ewidencja BDO w 2023 r. – pamiętaj aby ją uzupełnić!

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ma za zadanie gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, w bazie informacji o odpadach zarejestrowani muszą być tzw. wytwórcy odpadów. W przypadku gospodarstw rolnych będą to rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych wynoszącej  75 ha lub więcej. Rolnicy posiadający poniżej 75 ha UR oraz transportujący odpady wytworzone w swoim gospodarstwie takiej rejestracji nie muszą dokonywać.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Ewidencja ta dotyczy również opakowań po środkach ochrony roślin. Mimo, że podlegają one przepisom, według których obowiązuje określony tok postępowania z nimi, polegający na tym, że rolnik przynosi opakowania po środkach ochrony do sklepu prowadzącego ich sprzedaż, a sklep przejmuje je bezpłatnie. Opakowanie te odbierane są później przez firmę wyspecjalizowaną w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zbiórka ta finansowana jest przez producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin. Ma ona zasięg ogólnokrajowy, odbywa się przez cały rok i jest bezpłatna dla sklepów
i użytkowników.

Rolnik zarejestrowany w bazie BDO, oddając opakowania po środkach ochrony roślin musi, mimo ich oddania do sklepu, wypełnić w aplikacji internetowej BDO kartę ewidencji odpadu. W karcie tej należy wskazać między innymi rodzaj odpadu czy miejsce przekazania opakowania. W przypadku opakowań po środkach ochrony roślin, jako rodzaj odpadu należy wskazać „Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone” (kod 15 01 10). W karcie „miejsce przekazania odpadu”  natomiast wpisujemy: „posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów”. Jeżeli uznamy to za potrzebne możemy w karcie „informacje dodatkowe” wpisać adres sklepu, w którym zwróciliśmy opakowania.

Wpisów należy dokonywać systematycznie. Trzeba bowiem pamiętać, że po 31 grudnia 2023 r. nie będzie możliwości tworzenia kart ewidencji odpadów za 2023 rok. Po tej dacie użytkownik będzie mógł utworzyć jedynie karty ewidencji na 2024 rok.

image_pdfimage_print