Forum Ochrony Środowiska- „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”

Dużym zainteresowaniem cieszyło się tegoroczne  Forum Ochrony Środowiska pn; „Zarządzanie gospodarką odpadami”, które odbyło się 21 maja w Przysieku. Po raz dziesiąty samorządowcy, przedstawiciele firm komunalnych z województwa kujawsko-pomorskiego mieli możliwość zapoznania się z kolejnymi zmianami w zakresie gospodarki odpadami.

Na wstępie dr hab. Zbigniew Bukowski prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawił „Zmiany w prawie gospodarowania odpadami komunalnymi na przełomie 2018 i 2019 roku”. Podczas wykładu omówiona została europejska  strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych, oraz zmiany wynikające z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w której uwzględniono postulaty   samorządów województw dotyczące  rozwiązania  problemu porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, monitoringu tych miejsc i systemu kontroli.

Poruszono również zagadnienia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska, która reguluje możliwość bardziej  restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego oraz procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Na zakończenie  dr hab. Zbigniew Bukowski przedstawił zwiększony zakres działań i uprawnień Inspekcji, wynikających z  nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Temat pn; „Selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych” niezwykle ważny dla każdego, został zreferowany przez dr inż. Barbarę Kozłowską z Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy zapoznali się z definicjami, nowym podziałem bioodpadów oraz ich składem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017 poz.19 z późn. zm.) i zaleceniami Departamentu  Gospodarki Odpadami,  wskazane  jest oddzielne zbieranie odpadów zielonych i kuchennych. Odpady kuchenne należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego. Efektywność podejmowanych działań w zakresie odpadów zielonych i kuchennych będzie zależała od dogodnej infrastruktury, edukacji społecznej, motywacji i zachęty ekonomicznej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że duże ilości niewykorzystanej  żywności trafia do śmietników.

Drugim tematem omawianym przez Panią dr inż.  Barbarę Kozłowską była „Gospodarka obiegu zamkniętego w gminach”. Według koncepcji GOZ społeczeństwo ma efektywnie wykorzystywać zasoby, zapobiegać  powstawaniu odpadów oraz gospodarować odpadami. Tym samym istnieje konieczność podjęcia działań na wszystkich etapach cyklu życia produktów: od wydobycia surowców, poprzez projektowanie, produkcję, dystrybucję i ponowne wykorzystanie produktów do gospodarki odpadami.

Treści poruszane podczas Forum Ochrony Środowiska były niezwykle istotne dla przedstawicieli samorządów odpowiadających za gospodarkę odpadami w gminach. A od świadomości nas wszystkich  w zakresie postępowania  z odpadami, zależeć będzie w jakim stanie pozostawimy planetę dla przyszłych pokoleń.

 

tekst: Małgorzata Grabczyńska
foto: Marek Rząsa
KPODR w Minikowie