Informacja dotycząca KONKURSU nr 2/2018 DLA PARTNERÓW KSOW

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz projektowaną ustawą o ochronie danych osobowych (druk sejmowy nr 2410), która ma zacząć obowiązywać w tym samym dniu, a jednocześnie z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zmienione zostany postanowienia §16 ust. 5 i 6 formularza umowy na realizację operacji przez partnera KSOW.

W związku z powyższym, §16 ust. 5 i 6 powinien otrzymać brzmienie:

5. Partner KSOW, jako administrator danych osobowych, zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności do realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 i 25 tej ustawy, a przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych – do podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36–39 tej ustawy, a także do spełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy – do dnia 24 maja 2018 r.;
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych, a także wydanych na podstawie tego rozporządzenia i tego prawa, w szczególności do realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 tego rozporządzenia, a przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych – do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 32 tego rozporządzenia – od dnia 25 maja 2018 r.

6. Realizując obowiązek określony w art. 24 i 25 ustawy oraz art. 13 i 14 rozporządzenia wskazanych w ust. 5, Partner KSOW informuje w szczególności, że odbiorcami zbieranych danych są: (skrócona nazwa jednostki upoważnionej do zawarcia umowy), (skrócona nazwa jednostki upoważnionej do udzielenia refundacji[1]) i Agencja (oraz – wymienić inne, jeśli dotyczy), a także, że te dane mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym, o których mowa w §12 ust. 1.


[1] Wskazuje się wyłącznie w umowie zawieranej przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie jako jednostka centralna KSOW.

 

W przypadku zawartych już umów, należy je aneksować zgodnie ze zmienionym brzmieniem §16 ust. 5 i 6. W przypadku umów, które będą zawarte, należy użyć nowego formularza.

 

Poniżej do pobrania zaktualizowany i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi formularz umowy na realizację operacji:

Załacznik nr 5 Formularz umowy na realizację operacji – wersja zaktualizowana 8 maja 2018 r. (1)