Licytacja sprzedaży opryskiwacza Pilmet 412.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza licytację sprzedaży opryskiwacza Pilmet 412.

 1. Czas i miejsce licytacji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka, w dniu 23 czerwca o 11.15, sala 11.

2. Opryskiwacz można oglądać codziennie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

3. Osobą udzielającą informacji, co do przedmiotu sprzedaży w drodze licytacji jest Marek Nowacki -dyrektor Oddziału w Przysieku tel. 56 611 09 00.

4. Przedmiot sprzedaży:

1) Opryskiwacz Pilmet 412,

2) Rok zakupu 1998,

3) Bez aktualnych badań okresowych potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin,

4) Pojemność zbiornika 400 l,

5) Szerokość belki roboczej 12 m.

5. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł do dnia 23 czerwca 2021 roku godz. 11.00 w kasie Oddziału w Przysieku, 87-134 Zławieś Wielka.

6. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika licytacji oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem licytacji.

7. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane na licytacji przez pełnomocnika, który musi legitymować się oryginałem pełnomocnictwa.

8. Przedstawiciele osób prawnych występujących w licytacji winny legitymować się stosownymi dokumentami do wystąpienia w licytacji w imieniu osoby prawnej.

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się po zakończeniu licytacji.

10. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.

11. Cena wywoławcza opryskiwacza Pilmet 412 -600,00 zł brutto.

12. Organizator licytacji zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia licytacji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

13. Warunki szczegółowe: Licytacja prowadzona będzie w formie licytacji odbywającej się w górę poprzez postąpienie wynoszące w licytacji 20 zł. Licytacja jest ważna, jeśli nastąpi jedno postąpienie.

14. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących ceny wywoławczej opryskiwacza.

15. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.

16. Po ustaniu postąpienia i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot licytacji uważa się za sprzedany.

17. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu.

18. Przewodniczący komisji zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała licytację. 19. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy.

20. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu licytacji w kasie Oddziału w Przysieki do godz. 15.00, po czym opryskiwacz zostanie wydany nabywcy.