Nowe zasady znakowania świń

piglet-433707_960_720

Od 18 Października obowiązują nowe przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Obawa przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych wymusiła na rządzących podjęcie odmiennych niż dotychczas środków bezpieczeństwa.

Znika stosowana do tej pory:

 • – Dowolność w nakładaniu kolczyka lub tatuażu przy nanoszeniu numeru identyfikującego na zwierzę.
 • – Długość okresu zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdarzeń dotyczących świń.

(Wcześniejsze przepisy dawały hodowcy 30 dni na zgłaszanie )

Wprowadzone zmiany maja na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Zmiany dotyczą: 

 1. Numeru identyfikacyjnego świń:

Jest to numer siedziby stada, miejsca urodzenia się zwierzęcia lub miejsca, w którym zwierzę przebywało powyżej 30 dni. Hodowca trzody chlewnej MUSI oznakować wszystkie swoje zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Zwierzę kolczykuje się kolczykiem oznaczonym numerem identyfikacyjnym stada, tego typu oznakowanie zakłada się na lewą małżowinę uszną.

Jeśli zwierzę zostało  sprzedane tzn. opuszcza siedzibę stada, gdzie się urodziło i sprzedaż ta została zrealizowana przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – rolnik ma obowiązek oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

W przypadku utraty kolczyka, również elektronicznego, hodowca/posiadacz zwierzęcia ma obowiązek w ciągu  7 dni oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka.

 1. Tatułowania świń:

Oznakowanie świni tatuażem musi nastąpić w momencie kiedy zwierze zostanie  przemieszczone do siedziby stada innego niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni.  Posiadacz zwierzęcia musi oznakować je poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

 • – Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Należy pamiętać o tym, że od dnia oznakowania świń hodowca w ciągu 7 dni ma obowiązek  zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając całkowitą liczbę oznakowanych zwierząt.

Za prawidłowe oznakowanie zwierząt w pełni odpowiada posiadacz zwierzęcia gospodarskiego.

 Hodowca ma obowiązek zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR, wszelkie zmiany liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia:

 • – zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • – uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Ustawa dotyczy również postępowania w przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ( ASF), która podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom.

W takiej sytuacji posiadacz świń ma obowiązek zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia:

 • – zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
 • – uboju zwierzęcia gospodarskiego,.

Co najmniej raz na 12 miesięcy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) musi dokonać spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Nie może to być później niż 31 grudnia. „Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji”.

Numer identyfikacyjny dla zwierząt pozyskujemy poprzez zgłoszenie – Kierownikowi Biura Powiatowego –  siedziby stada oraz miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. W Biurach Powiatowych zostaje nadany numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Kto ma obowiązek pozyskania numeru?

 • – posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
 • – podmiot prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • – podmiot prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresietargów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • – podmiot prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • – podmiot prowadzącym rzeźnię,
 • – podmiot prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.Zgłoszenia należy dokonać:

nie później niż w dniu:

 • – wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
 • – uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
 • – unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

w terminie 14 dni od dnia:

 • – wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
 • – wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.