Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia

9 i 10 marca w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji in. Leona Janty – Połczyńskiego odbyły się szkolenia pn. „Ochrona różnorodności  biologicznej na terenach rolniczych  i instrumenty wsparcia”, które zostały zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Fundację Ziemia i Ludzie. Pierwszy dzień szkolenia otworzyła Pani Lidia Lewandowska z-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, drugi dzień szkolenia rozpoczął Pan Ryszard Zarudzki dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

O znaczeniu bioróżnorodności dla obszarów wiejskich mówiła pani dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Pierwszego dnia młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu otrzymała sporą dawkę wiedzy czym jest bioróżnorodność, jej znaczenie dla człowieka, zagrożenia dla różnorodności biologicznej w postaci eutrofizacji, skażenia związkami chemicznymi, uproszczeniem krajobrazu oraz postępującymi zmianami klimatu. Zostały omówione struktury ekologiczne w tym miedze, zadrzewienia, budowle dla zapylaczy jako ochrona różnorodności przyrodniczej na terenach rolniczych. Pani Beata Feledyn-Szewczyk przekazała uczestnikom szkolenia informacje dotyczące systemów rolniczych, które sprzyjają utrzymywaniu lub nawet zwiększają różnorodność  – rolnictwo ekologiczne i w pewnym stopniu integrowane. Podkreślała fakt, iż rolnik, który jest administratorem środowiska w swoim gospodarstwie odgrywa decydująca rolę w ochronie bioróżnorodności  i powinien mieć świadomość z korzyści, które odniesie on, jego rodzina oraz całe społeczeństwo jeśli bioróżnorodność jego najbliższego otoczenia będzie na odpowiednim poziomie. Uczniowie szkoły rolniczej, którzy prawdopodobnie w przyszłości będą samodzielnie prowadzić gospodarstwa dowiedzieli się, które praktyki rolnicze korzystnie wpływają na bioróżnorodność, to m.in.  stosowanie urozmaiconych płodozmianów z udziałem roślin bobowatych oraz międzyplonów, odpowiedni dobór gatunków i odmian roślin uprawnych czy ochrona zapylaczy.

Drugi dzień szkolenia, tu uczestnikami byli rolnicy oraz doradcy rolni z województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Beata Feledyn-Szewczyk skupiła się głównie na omówieniu zasad warunkowości, która jest obecnie podstawowym, obowiązkowym elementem nowej Zielonej Architektury. Warunkowość kładzie większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Zostały omówione poszczególne normy GAEC, które rolnik musi spełnić, aby otrzymać płatności podstawowe. Wykładowczyni przekazała uczestnikom szkolenia informacje dotyczące ekoschematów, które są nowymi, prośrodowiskowymi elementami płatności bezpośrednich i są dobrowolne dla rolnika. Ekoschematy są to praktyki, które realizują cele środowiskowe i klimatyczne Wspólnej Polityki Rolnej: ochrona zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej. Instrumenty te został tak zaprojektowane, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe, a zarazem zachęcić rolników do aktywnego zaangażowania się w realizację działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Uczestnicy szkoleń otrzymali pakiet wydawnictw, który dotyczy bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Kontynuacją szkoleń będzie wyjazd studyjny w okresie letnim do gospodarstwa ekologicznego Państwa Agnieszki i Piotra Wróbel.

„Różnorodność biologiczna oznacza życie, różnorodność biologiczna to życie każdego z nas”.

 

 

Natalia Czyżewska-Suchoń
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

image_pdfimage_print