Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach w ramach zazielenienia

W związku z suszą, jaka wystąpiła w okresie maj-czerwiec 2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisji Europejskiej o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 roku. Decyzja ma dać możliwość uznania gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji, nawet jeśli wypasano na nich zwierzęta lub w inny sposób były wykorzystywane do celów produkcyjnych. Grunty te będę też uznawane za obszary proekologiczne.

Projekty rozporządzeń MRiRW:

– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313903)

– w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313902)

Załączone projekty zostały skierowane do konsultacji publicznych i uzgodnień.