Ogłoszenie o przetargu pisemnym na dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Konferencyjnego

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym na dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomiczno noclegowym będącym własnością KPODR w Minikowie.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Część pomieszczeń w budynku Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno-noclegowym położonym w Minikowie, gmina Nakło nad Notecią, obręb Ślesin, będącego własnością Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Budynek położony jest na działce nr 656/26 przy drodze krajowej nr 10, KW nr BY1N/00023962/7.

 1. Opis nieruchomości:

Pomieszczenia będące przedmiotem dzierżawy stanowią pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną oraz miejsca noclegowe.

Działka na której znajduje się nieruchomość położona jest przy urządzonej drodze z nawierzchni typu kostka betonowa. Budynek znajduje się około 100 metrów od drogi krajowej nr 10. Naprzeciwko znajdują się budynki domków jednorodzinnych. Natomiast w sąsiedztwie znajduje się budynek administracyjny Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń części gastronomicznej wynosi: 192,15 m2,

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń części noclegowej wynosi: 335,12 m2,

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wspólnych wynosi: 80,65 m2,

Powierzchnia użytkowa dodatkowej Sali restauracyjnej wynosi: 125,40 m2 – sala dostępna od stycznia 2023 roku.

W latach 2013-2014 budynek został zmodernizowany i rozbudowany. W latach 2018 – 2021 roku został dobudowany i oddany do użytku kompleks sal konferencyjnych (nie wchodzi w zakres dzierżawy). Dodatkowa sala restauracyjna będzie wyremontowana w 2022 roku – z stąd jej dostępność dopiero od stycznia 2023 roku. Budynek jest ogrzewany czterema piecami gazowymi o mocy 70KW każdy. Budynek posiada podliczniki prądu, natomiast nie posiada oddzielnego licznika wody na wydzierżawiane pomieszczenia (licznik jest wspólny dla całego budynku).

 

Szczegółowy wykaz wydzierżawianych pomieszczeń:

Część gastronomiczna

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

1

Sala konsumpcyjna

86,27 m2

2

Bufet

8,56 m2

3

Rozdzielnia kelnerska

8,95 m2

4

Zmywalnia

9,26 m2

5

Kuchnia

28,33 m2

6

Przygotowalnia mięsa

4,67 m2

7

Pomieszczenie szaf chłodniczych

4,39 m2

8

Mag. okopowych i obieralnia

4,78 m2

9

Komunikacja

12,49 m2

10

Mag. produktów suchych

3,62 m2

11

Mag. zasobów

3,62 m2

12

Mag. opakowań

3,16 m2

13

Mag. i dezynfekcja jaj

2,86 m2

14

Pomieszczenie socjalne

7,87 m2

15

WC personelu

3,32 m2

 

RAZEM

192,15 m2

Część noclegowa

1

Kl. schodowa

19,97 m2

2

Pokój noclegowy z łazienką 1/3

19,62 m2

3

Pokój noclegowy z łazienką 1/8

19,96 m2

4

Pokój noclegowy z łazienką 1/10

25,37 m2

5

Pokój noclegowy z łazienką 1/13

25,83 m2

6

Pokój noclegowy z łazienką 1/14

20,55 m2

7

Pokój noclegowy z łazienką 1/17

20,28 m2

8

Pokój noclegowy z łazienką 1/18

10,33 m2

9

Komunikacja

32,94 m2

10

Pomieszczenie gospodarcze

2,39 m2

11

Klatka schodowa

7,09 m2

12

Pokój noclegowy z łazienką 2/3

17,04 m2

13

Pokój noclegowy z łazienką 2/4

16,71 m2

14

Pokój noclegowy z łazienką 2/6

23,62 m2

15

Komunikacja

23,91 m2

16

Pokój noclegowy z łazienką 2/9

21,27 m2

17

Pokój noclegowy z łazienką 2/12

28,24 m2

 

RAZEM

335,12 m2

Część wspólna

1

WC ogólnodostępne męskie

15,67 m2

2

WC os. niepełnosprawnych

3,30 m2

3

Szatnia

9,40 m2

4

WC ogólnodostępne damskie

8,68 m2

5

Hol

38,14 m2

6

Wiatrołap

5,46 m2

 

RAZEM

80,65 m2

1

Dodatkowa sala restauracyjna

125,40 m2

 

 

 1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawy:

 2 600 zł netto dla restauracji i hotelu

Słownie netto: dwa tysiące sześćset złotych 00/100

–  600 zł netto dla dodatkowej sali restauracyjnej (przewidywany czas oddania do użytku styczeń 2023 r.)

Słownie netto: sześćset złotych 00/100

– czynsz dzierżawy płatny będzie z dołu do dnia 20 każdego miesiąca kalendarzowego,

– zmiana wysokości czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku w oparciu o roczny wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS począwszy od następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS ww. wskaźnika.

 1. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 2. Opłaty dodatkowe z tytułu dzierżawy:

Przez cały okres trwania umowy dzierżawy oprócz czynszu, dzierżawca będzie ponosił opłaty eksploatacyjne tj:

a) za ogrzewanie,

b) za energię elektryczną,

c) za wodę oraz odprowadzanie ścieków,

d) podatek od nieruchomości,

e) gaz do kuchenek w kuchni,

f) telefon stacjonarny,

g) ubezpieczenie nieruchomości.

 1. Okres dzierżawy: 60 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2022 roku
 2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Oferty na przetarg pisemny można składać do dnia 23.05.2022 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, do godziny 1000. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23.05.2022 roku o godzinie 1015.

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20.05.2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym KPODR w Minikowie:

BGK oddział w Toruniu nr 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej zapłatę czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. O terminie zawarcia umowy dzierżawca zostanie zawiadomiony do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. KPODR Minikowo zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w korzystaniu ze świadczonych usług w zakresie udzielania noclegów i wyżywienia.
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Informacja o przetargu została wywieszona w siedzibie KPODR w Minikowie, na stronie internetowej, na stronie podmiotowej w BIP oraz w prasie o zasięgu obejmującym powiat tj. gazeta Powiat Nakielski.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących dodatkowych warunków przetargu oraz wzór umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie KPODR w Minikowie, pok. nr 5, lub telefonicznie 52 386 72 48 w godzinach od 800 do 1500.

 

Do pobrania:

druk oferty

umowa dzierżawy

Warunki udziału w przetargu

Zasady przeprowadzenia przetargu

 

image_pdfimage_print