Pierwsze spotkanie zespołu projektowego ds. roślin uprawnych

 

Projekt IPMWORKS dotyczy budowania europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych, promujących rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin. 5 maja 2021 odbyło się, w formie on-line, pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów odpowiedzialnych za tworzenie krajowych sieci gospodarstw demonstracyjnych w sektorze roślin uprawnych. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) pełni rolę lidera dla tego sektora i jest odpowiedzialny za koordynację działań na szczeblu europejskim.

Celem spotkania była wymiana wiedzy nt. bieżącej sytuacji w nowopowstających sieciach gospodarstw demonstracyjnych. Wszyscy partnerzy pracują obecnie nad:

–    tworzeniem krajowych sieci gospodarstw,

–    poszukiwaniem rolników chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie integrowanej ochrony roślin,

–    angażowaniem trenerów koordynujących pracę z rolnikami,

–    tworzeniem planów demonstracji w ramach krajowych sieci oraz

–    planowaniem pierwszych wydarzeń demonstracyjnych.

Ze względów pandemicznych, w 2021 roku niewiele krajów zdecyduje się na spotkania na żywo, szukamy jednak rozwiązań możliwie bezpiecznych, aby pokazać rezultaty wspólnych działań.  

Więcej o projekcie:

„IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin (IO)” to międzynarodowy unijny projekt z grupy Horyzont2020, realizowany od 1 października 2020 roku. Uczestniczy w nim 31 instytucji doradczych i naukowych z 16 krajów europejskich, w tym KPODR jako przedstawiciel z Polski.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, a dokładniej ze strategią „Od pola do stołu”, Unia Europejska planuje zmniejszyć zastosowanie pestycydów o 50% do 2030 r. Jest to z pewnością bardzo ambitny cel, którego osiągnięcie będzie dużym wyzwaniem. Równolegle i zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, państwa członkowskie UE ustanowiły krajowe plany działania, których celem jest zmniejszenie zależności od pestycydów. W następnych latach ograniczenie stosowania pestycydów będzie zatem jednym z priorytetów polityki rolnej w całej Europie, a rolnicy będą zobowiązani, aby stanąć na czele tej transformacji.

Nadrzędnym celem projektu IPMWORKS jest zainicjowanie znaczącej redukcji zależności od pestycydów w rolnictwie europejskim. IPMWORKS ustanowi dużą zintegrowaną, obejmującą całą UE, sieć rolników i doradców, której główne zadania to:

  1. wykazanie, że Integrowana ochrona „działa” (z ang. „IPM works”), gdy strategie oparte na IO są opracowywane na poziomie gospodarstwa przy zastosowaniu holistycznego podejścia, tj. zmniejszają zależność od pestycydów, jednocześnie poprawiając wydajność ekonomiczną gospodarstw;
  2. promowanie zaawansowanych i opłacalnych strategii integrowanej ochrony roślin, zarówno przez rolników należących do sieci gospodarstw, jak i przez rolników związanych z działaniami sieci, w celu zmniejszenia zależności od pestycydów przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności gospodarstw;
  3. promocja nowego paradygmatu doradczego w celu ułatwienia rutynowego stosowania zaawansowanej integrowanej ochrony roślin, sprzyjającej tym samym ograniczeniu stosowania pestycydów w Europie, co wiąże się z korzyściami dla środowiska (w tym różnorodności biologicznej) i zdrowia publicznego;
  4. stworzenie organizacji złożonej z wielu podmiotów, zdolnej do promowania powszechnego przyjmowania zaawansowanej technologii integrowanej ochrony roślin przez wszystkich rolników w całej UE w ciągu 10 lat od zakończenia projektu.