Projekty

2. Projekt IPMWORKS świętuje pierwszy rok działalności

Realizowany w ramach programu Horyzont 2020, projekt IPMWORKS zajmuje się tworzeniem sieci gospodarstw demonstracyjnych zrzeszających rolników i doradców wspólnie działających, aby wykazać, że możliwe jest znaczne ograniczenie zastosowania pestycydów we wszystkich sektorach rolnictwa w skali całej Europy.

Europejska sieć łączy – istniejące oraz nowotworzone – gospodarstwa demonstracyjne, po 10 – 15 gospodarstw w każdym z 16 krajów zaangażowanych w projekt. Krajowe sieci są zarządzane
przez tzw. trenerów, czyli doradców (z ang. hub coaches), którzy pomagają rolnikom w wymianie wiedzy na temat niechemicznych metod zwalczania szkodników (owadów, chorób, chwastów i innych), a tym samym wspierają rolników w dalszym postępie i przyjmowaniu holistycznej wizji integrowanej ochrony roślin (IO). Trenerzy w ramach każdej sieci organizują również wydarzenia demonstracyjne, oparte
na doświadczeniach rolników i dobrych przykładach zintegrowanego zarządzania agrofagami. Dzięki temu rolnicy udowadniają, że integrowana ochrona jest skuteczna i opłacalna oraz pozwala zmniejszyć uzależnienie od pestycydów, przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności i wzroście opłacalności produkcji na poziomie gospodarstwa.

Teraz, rok po rozpoczęciu projektu, w 14 krajach Europy utworzono 22 sieci gospodarstw,
w których działa około 250 rolników. IPMWORKS koordynuje dodatkowo pięć krajowych sieci gospodarstw rolnych we Francji (DEPHY), Wielkiej Brytanii (LEAF), Niemczech (DIPS), Niderlandach (GROEN) i Szwajcarii (PESTIRED). Projekt promuje także korzystanie z platformy IPM Decisions, która zapewnia łatwy dostęp do szeregu gotowych do użycia systemów wspomagania decyzji, w celu optymalizacji działań dotyczących zwalczania szkodników.

Projekt zakłada organizację imprez demonstracyjnych dla rolników i doradców. Większość wydarzeń, m.in. w Polsce, rozpocznie się w 2022 roku. Będziemy o nich na bieżąco informować. Zapraszamy Państwa na stronę projektu IPMWORKS (https://ipmworks.net), na której można znaleźć najbliższe gospodarstwa demonstracyjne oraz do portalu prezentującego wydarzenia demonstracyjne (https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks), aby sprawdzić czy w pobliżu zaplanowano wydarzenie demonstracyjne IPMWORKS. Rolnicy i trenerzy uczestniczący w projekcie
z przyjemnością się tam z Państwem spotkają i zaprezentują, w jaki sposób zwalcza się szkodniki
przy ograniczonych ilościach pestycydów, oraz porozmawiają o tym, jak holistyczną integrowaną ochronę można wprowadzić w każdym gospodarstwie.

 

Koordynator projektu IPMWORKS: Nicolas Munier-Jolain: nicolas.munier-jolain@inrae.fr 

ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA PN. „OZE W SEKTORZE AGRO – NOWE PERSPEKTYWY”

 

21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyła się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), konferencja pn. „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Była to druga edycja konferencji o tym tytule. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDiWR), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz firma RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k. (Rawicom). W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników.

Spotkanie otworzyli organizatorzy: Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Roman Wiatrowski, Dyrektor KPODR dr Ryszard Zarudzki oraz członek Zarządu i współwłaściciel firmy Rawicom Adam Hłond. Uczestników powitał również Podsekretarz Stanu MRiRW dr Ryszard Kamiński. Konferencję prowadziła p. Silvana Oczkowska, członek zarządu ZPDiWR.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu Zastępcy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosława Wiśniewskiego pt.: „Spółdzielnie energetyczne szansą na rozwój odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim”, wraz z posłowiem dr. Ryszarda Kamińskiego na temat potrzeby zmiany postrzegania rolnictwa jako problemu, a raczej sfery mającej ogromne znaczenie i możliwości wsparcia dla całego społeczeństwa. Następnie o trendach rozwojowych w zakresie instalacji PV opowiedział dr inż. Adam Mroziński z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na temat elektromobilności w rolnictwie prezentację przedstawił p. Krzysztof Kowalski, Ekspert ds. elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dodatkowo, o najnowszym wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych mówili panowie Piotr Szparaga, Kierownik ds. sprzedaży oraz Krzysztof Krawczyk, Pełnomocnik ds. elektromobilności ze spółki Rawicom. Serię prezentacji zamknęli panowie Karol Chyliński, Prezes Zarządu Rawicom Consulting Services Sp. z o.o. i radca prawny oraz Adam Hłond, Członek Zarządu i współwłaściciel spółki Rawicom tematem: „Dzierżawa gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Zalety i kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę”.

Na koniec części merytorycznej konferencji odbyła się debata pt. „Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na sektor agrobiznesu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie?”. Uczestniczyli w niej w roli ekspertów: Witold Chmarzyński – Partner w Kancelarii CCLAW, radca prawny, ekspert w zakresie OZE i elektromobilności oraz wcześniejsi prelegenci: p. Karol Chyliński, p. Adam Hłond, dr inż. Adam Mroziński, p. Piotr Szparaga, Dyrektor Jarosław Wiśniewski oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński.

Konferencja stała się również okazją do spotkania roboczego uczestników projektu RENALDO, podczas którego przedstawiciele zaangażowanych w projekcie gmin mieli okazję omówić najnowsze ustalenia i przewidywania przekazane przez MRiRW z przedstawicielami Ministerstwa – Podsekretarzem Stanu Ryszardem Kamińskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosławem Wiśniewskim. Podczas dyskusji wykazano różnice pomiędzy gminami i konieczność indywidualnego podejścia do tematu tworzenia w każdej z nich Spółdzielni Energetycznej. Następnym krokiem w projekcie będą warsztaty dla gmin w Michałowie na Podlasiu w dniach 14-15 października 2021.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL

 

Komunikat prasowy nr 1

Dot. projektu FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

 

1 lipca 2021 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie polskiej grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne”. Spotkanie miało charakter hybrydowy – część uczestników przyjechała do Minikowa, do Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, część zdecydowała się na udział on-line.

Spotkanie współprowadzili polscy partnerzy projektowi: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR). Uczestników powitał dyrektor KPODR, dr Ryszard Zarudzki. Następnie prezentację nt. głównych założeń projektu oraz celu spotkania przedstawił Zastępca Dyrektora IRWiR PAN, dr hab. Adam Czarnecki, profesor Instytutu. Uczestników powitał również i zaprosił do przedstawienia się dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wzajemnym zapoznaniu, członkowie grupy roboczej zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne, na potrzeby części warsztatowej spotkania.

Uczestnikom przedstawiono wnioski zawarte w raporcie nt. wyzwań z jakimi stykają się polscy rolnicy. Określenie najważniejszych problemów rzutujących na ich jakość życia było jednym z pierwszych kroków w projekcie. Formuła warsztatowa spotkania zapewniła aktywny udział oraz wymianę pomiędzy uczestnikami stacjonarnymi i on-line. Zostali oni podzieleni na 2 grupy, z których każda skupiła się na jednym z dwóch zagadnień: sukcesji gospodarstw rolnych oraz współpracy pomiędzy rolnikami. Uczestnicy zdiagnozowali przyczyny problemów i ustalili ich hierarchię pod kątem ważności oraz konieczności podjęcia działań naprawczych.

W kwestii współpracy, jako główne źródła problemu wymieniano: zróżnicowanie wśród mieszkańców wsi i trudności z wzajemnym zrozumieniem potrzeb i celów, negatywne doświadczenia współpracy, która nie jest promowana ani w środowisku szkolnym ani domowym, a także niedobór liderów.

Natomiast odnośnie problemu sukcesji, za czołowe przyczyny członkowie grupy uznali: niski prestiż pracy w rolnictwie przy jednoczesnym dużym obciążeniu pracą w gospodarstwie obserwowany przez dzieci rolników, niestabilność rynku, różnicę sposobów zarządzania pomiędzy pokoleniami, brak wykształcenia rolniczego dzieci i obawy starszych pokoleń o własną przyszłość po przekazaniu gospodarstwa.

Na koniec zaprezentowano efekty pracy obu grup, które wzbogacą raport i będą wskazaniem do poszukiwania innowacji odpowiadających na wskazane problemy i ich źródła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Zainteresowanych projektem i jego efektami zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie (https://www.kpodr.pl/farmwell-poprawa-jakosci-zycia-rolnikow-poprzez-innowacje-spoleczne/) i Facebooku (https://www.facebook.com/kpodr) oraz do kontaktu mailowego pod adresem: aleksandra.bielinska@kpodr.pl lub anna.kaszkowiak@kpodr.pl .

Czym jest „Grupa robocza” (ang. practice group) w projekcie FARMWELL?

Projekt FARMWELL ma na celu pomóc rolnikom i ich rodzinom w sprostaniu konkretnym wyzwaniom społecznym i poprawie jakości życia.

„Grupa robocza” to grupa osób – głównie rolników i członków rodzin rolniczych, ale także innych interesariuszy związanych z rolnictwem i rolnikami: naukowców, urzędników, aktywistów ze środowiska wiejskiego – którzy są gotowi rozmawiać o wyzwaniach stojących obecnie przed rolnikami i szukać rozwiązań – jakiego wsparcia potrzebują, aby mogli je przezwyciężyć.

Spotkania grupy roboczej to nieformalne dyskusje, podczas których rolnicy mogą otwarcie rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi się borykają oraz o swoich potrzebach, podczas gdy inni, którzy mogą potencjalnie pomóc w tworzeniu lepszych warunków i usług, słuchają i pomagają w podejmowaniu działań.

Opracowała:
Anna Kaszkowiak
KPODR

 

 

 

 

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

Komunikat prasowy KPODR nr 2

 

Projekt pn.: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że Komitet Sterujący projektu RENALDO zatwierdził rekomendowane przez nas gminy do współpracy przy ustanawianiu spółdzielni energetycznych.

Wyboru gmin do współpracy dokonano na podstawie następujących kryteriów: wymogów formalnych, parametrów związanych z wydajnością energii, wsparcia ze strony lokalnych interesariuszy oraz specjalistycznej wiedzy na temat OZE. Wybór nastąpił na podstawie analizy odpowiedzi na pytania w ankiecie elektronicznej, wysłanej do wszystkich 140 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a także wizyt terenowych w wybranych gminach, analizy dostępnych dokumentów oraz deklaracji gotowości do współpracy partnerskiej.

Na ankietę odpowiedziało 26 gmin (tj. 18%), z których 22 wyraziły chęć udziału w projekcie. Gminy z woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu podzielono na 3 grupy i zakwalifikowano następująco:

  1. Gminy uczestniczące w projekcie aktywne we wszystkich działaniach projektowych i otrzymujące indywidualne porady oraz pomoc w opracowaniu założeń technicznych, organizacyjnych i biznesplanu spółdzielni energetycznej. Gminy te są zobowiązane do wyznaczenia osoby do współpracy z zespołem projektowym.

Do tej grupy zakwalifikowaliśmy 3 gminy: Izbicę Kujawską, Łubiankę i Janowiec Wielkopolski.

  1. Gminy stowarzyszone – biorące udział we wszystkich spotkaniach i warsztatach, ale nie otrzymujące indywidualnych konsultacji ani pomocy w opracowaniu biznesplanu. Gminy te również wyznaczają osobę do współpracy z zespołem projektowym. W tej grupie znajdą się 4 gminy: Dobrcz, Nakło n. Notecią, Brześć Kujawski i Lubraniec.
  2. Gminy – goście – otrzymujące na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu i w ten sposób mające możliwość́ samodzielnego powielenia wszystkich etapów zakładania spółdzielni energetycznej i wdrożenia ich na swoim terenie. Do grupy trzeciej włączamy pozostałe gminy, które zadeklarowały chęć współpracy: Solec Kujawski, Topólka, Barcin, Zakrzewo, Pruszcz, Wąpielsk, Świecie nad Osą, Osielsko, Zławieś Wielka, Koronowo, Waganiec, Mrocza, Sadki, Raciążek, Tłuchowo.

 

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:

Anna Kaszkowiak: tel. +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Justyna Lesiewicz: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl 

Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne  

 

Projekt jest realizowany na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej.

Projekt pn.: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

Eko-opcje – TVP Bydgoszcz

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka „Eko-opcji”, w którym o projekcie RENALDO i o tym, jak wpisuje się on w potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, opowiedzieli:

– Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR
– Justyna Lesiewicz – Koordynatorka projektu w KPODR

oraz przedstawiciele zaangażowanych gmin:

– Wojciech Konstanty – zastępca wójta w Gminie Łubianka,
– Rafał Zglinicki – prezes Zarządu Biogazowni Rypin oraz
– Hanna Grochowiecka – prezes spółki Wiatrak, członek Zarządu Biogazowni Rypin i specjalista ds. OZE.

Link do odcinka:


https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/bydgoszcz/przyroda-i-ekologia/ekoopcja/wideo/ekoopcja-20112021/57032391

Projekt „RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii” jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), które wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest KPODR w Minikowie, który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej.

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:

Anna Kaszkowiak: tel. +48 52 386 72 46, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Justyna Lesiewicz: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl 

Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

 

 

Komunikat prasowy KPODR

Dot. projektu: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA

PN. „OZE W SEKTORZE AGRO – NOWE PERSPEKTYWY”

 

21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyła się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), konferencja pn. „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Była to druga edycja konferencji o tym tytule. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDiWR), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz firma RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k. (Rawicom). W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników.

Spotkanie otworzyli organizatorzy: Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Roman Wiatrowski, Dyrektor KPODR dr Ryszard Zarudzki oraz członek Zarządu i współwłaściciel firmy Rawicom Adam Hłond. Uczestników powitał również Podsekretarz Stanu MRiRW dr Ryszard Kamiński. Konferencję prowadziła p. Silvana Oczkowska, członek zarządu ZPDiWR.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu Zastępcy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosława Wiśniewskiego pt.: „Spółdzielnie energetyczne szansą na rozwój odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim”, wraz z posłowiem dr. Ryszarda Kamińskiego na temat potrzeby zmiany postrzegania rolnictwa jako problemu, a raczej sfery mającej ogromne znaczenie i możliwości wsparcia dla całego społeczeństwa. Następnie o trendach rozwojowych w zakresie instalacji PV opowiedział dr inż. Adam Mroziński z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na temat elektromobilności w rolnictwie prezentację przedstawił p. Krzysztof Kowalski, Ekspert ds. elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dodatkowo, o najnowszym wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych mówili panowie Piotr Szparaga, Kierownik ds. sprzedaży oraz Krzysztof Krawczyk, Pełnomocnik ds. elektromobilności ze spółki Rawicom. Serię prezentacji zamknęli panowie Karol Chyliński, Prezes Zarządu Rawicom Consulting Services Sp. z o.o. i radca prawny oraz Adam Hłond, Członek Zarządu i współwłaściciel spółki Rawicom tematem: „Dzierżawa gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Zalety i kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę”.

Na koniec części merytorycznej konferencji odbyła się debata pt. „Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na sektor agrobiznesu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie?”. Uczestniczyli w niej w roli ekspertów:

Witold Chmarzyński – Partner w Kancelarii CCLAW, radca prawny, ekspert w zakresie OZE i elektromobilności oraz wcześniejsi prelegenci: p. Karol Chyliński, p. Adam Hłond, dr inż. Adam Mroziński, p. Piotr Szparaga, Dyrektor Jarosław Wiśniewski oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński.

Konferencja stała się również okazją do spotkania roboczego uczestników projektu RENALDO, podczas którego przedstawiciele zaangażowanych w projekcie gmin mieli okazję omówić najnowsze ustalenia i przewidywania przekazane przez MRiRW z przedstawicielami Ministerstwa – Podsekretarzem Stanu Ryszardem Kamińskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosławem Wiśniewskim. Podczas dyskusji wykazano różnice pomiędzy gminami i konieczność indywidualnego podejścia do tematu tworzenia w każdej z nich Spółdzielni Energetycznej. Następnym krokiem w projekcie będą warsztaty dla gmin w Michałowie na Podlasiu w dniach 14-15 października 2021.

 

Komunikat prasowy KPODR nr 2
Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO


SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – JAKIE KORZYŚCI?
WARSZTATY DLA GMIN W PROJEKCIE RENALDO

Spółdzielnie energetyczne zostały zapisane jako priorytet w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 oraz w Krajowym Planie Odbudowy. Komisja Europejska zakwalifikowała spółdzielnie energetyczne jako rodzaj „społeczności energetycznej” w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

W dniach 20-21 lipca 2021 r. odbyły się warsztaty nt. tworzenia spółdzielni energetycznych z udziałem  gmin z województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego partycypujących w projekcie RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii. Przedstawiciele gmin podlaskich, podobnie jak przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwa Klimatu, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz spółdzielni energetycznej z Grecji, uczestniczyli w warsztatach on-line. Gospodarzem warsztatów był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Bezpośrednio z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie warsztaty prowadził Marco Gütle z niemieckiej Fundacji 100% Energii Odnawialnej. Mając na uwadze doświadczenia niemieckie i greckie oraz rejestrację pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej w czerwcu 2021, rozważano jakie korzyści wynikają z tej formy organizacji lokalnego rynku energii i jakie problemy trzeba rozwiązać, aby gmina mogła stać się aktywnym współtwórcą lokalnego rynku energii. Doświadczenia z Niemiec, gdzie funkcjonują liczne spółdzielnie energetyczne, wykazują, że regulacje prawne narzucone centralnie przez państwo mają decydujący wpływ na ich sposób funkcjonowania oraz konkurencyjność na rynku.

W Niemczech spółdzielnie energetyczne mogą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci,
a następnie w razie potrzeby ją odkupywać. Nie mają natomiast możliwości bilansowania nadwyżek i zapotrzebowania wśród członków spółdzielni. W Polsce jest odwrotnie: spółdzielnie energetyczne nie mają możliwości sprzedawania energii elektrycznej, ale mogą bilansować podaż i popyt wśród członków spółdzielni. Wymaga to jednak sprecyzowania regulacji prawnych w Polsce, w szczególności w zakresie zasad wzajemnych rozliczeń członków spółdzielni oraz zapewnienia im korzyści, których nie można osiągnąć działając jako pojedynczy prosument.

Kolejne warsztaty i działania projektowe, przy udziale gmin, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu, będą poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytania „Co musiałoby się stać na rynku energii oraz w zakresie regulacji prawnych i zachęt by powstawały spółdzielnie energetyczne w Polsce? Jakie problemy należy pokonać? Kto i jakie działania powinien podejmować w celu uczynienia spółdzielni energetycznej atrakcyjną formą organizowania lokalnego rynku energii?”

 

Projekt RENALDO jest realizowany z inicjatywy MRiRW, które angażuje się w przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie
za pośrednictwem KOWR oraz ekspertów centralnych. Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), które wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest KPODR w Minikowie, który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej. Realizację projektu nadzoruje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, GIZ, MRiRW oraz Ministerstwa Klimatu.

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:

Anna Kaszkowiak: tel. +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Justyna Lesiewicz: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl 

Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

 

 

 

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili!

Byliśmy do Państwa dyspozycji m.in. w namiocie eksperckim KPODR. Rozmawialiśmy o problemach współczesnych rolników, innowacjach społecznych, spółdzielniach energetycznych, a także o prowadzonych przez nas w tym zakresie działaniach.

Prezentowaliśmy również materiały z naszych najnowszych międzynarodowych projektów:

– RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii

– IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin

– FARMWELL – Poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Zapraszamy!

 

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że Komitet Sterujący projektu RENALDO zatwierdził rekomendowane przez nas gminy do współpracy przy ustanawianiu spółdzielni energetycznych.

Wyboru gmin do współpracy dokonano na podstawie następujących kryteriów: wymogów formalnych, parametrów związanych z wydajnością energii, wsparcia ze strony lokalnych interesariuszy oraz specjalistycznej wiedzy na temat OZE. Wybór nastąpił na podstawie analizy odpowiedzi na pytania w ankiecie elektronicznej, wysłanej do wszystkich 140 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a także wizyt terenowych w wybranych gminach, analizy dostępnych dokumentów oraz deklaracji gotowości do współpracy partnerskiej.

Czytaj więcej……

 

Zakładamy spółdzielnie energii odnawialnej w woj. kujawsko-pomorskim !!!

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie właśnie rozpoczął działania w ramach projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (RENALDO)”. W związku z tym poszukujemy gmin do współpracy przy zakładaniu spółdzielni energetycznych w naszym województwie. Do dnia 21.04.2021 wszystkie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w woj. kujawsko-pomorskim mogą zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez  wypełnienie ankiety (https://forms.office.com/r/susPqRrfsX).

Do końca kwietnia Komitet Sterujący projektu pod przewodnictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakwalifikuje co najmniej 2 gminy z naszego województwa do udziału w projekcie. Wybrane gminy będą mogły skorzystać ze wsparcia KPODR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ekspertów krajowych oraz niemieckich by utworzyć co najmniej dwie funkcjonujące spółdzielnie energetyczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kryteria, które gminy zainteresowane powstaniem spółdzielni energetycznych na swoim terenie będą musiały spełnić to: możliwość spełnienia wymogów prawnych, uzasadnienie ekonomiczne, zainteresowanie potencjalnych “spółdzielców” oraz lokalne zasoby (eksperci, infrastruktura, itp.).

 

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Anna Kaszkowiak: tel +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl
Justyna Lesiewicz: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl 

 

Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne


Projekt jest realizowany na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które angażuje się w przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz ekspertów centralnych. Wykonawcą projektu jest niemiecka organizacja Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, która wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej. Realizację projektu nadzoruje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, GIZ, MRiRW oraz Ministerstwa Klimatu.

Unia

Projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”

 

Prezentacje multimedialne użyte podczas konferencji:

INNOWACJE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH DLA MAŁYCH GOSPODARSTW – CEBULAK TOMASZ PREZENTACJA

Zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produktów ……  MAGDALENA WOLTMANOWSKA

Wybrane aspekty produkcji bezpiecznej żywności…… MAREK CIERACH

 KGW jako marka lokalna – IZABELA CHUDZYŃSKA

Nowoczesna etykieta….. Joanna Szulc

Rozwiązania w zakresie przepisów…. MICHAŁ KAŁUŻA

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi – realizuje projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”. Projekt w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-ch wyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników z aspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycy przedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Projekt pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami, a pracownikami KPODR oraz ma zachęcić rolników do poszerzenia swojej działalności i dywersyfikacji źródła dochodów.

Celem operacji jest: 

– organizacja konferencji dla 80 rolników, osób zainteresowanych działalnością lub działających w branży przetwórstwa lokalnego; przeszkolenie uczestników nt. bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), nowych trendów w małym przetwórstwie, aktualnych wymagań znakowania żywności oraz marketingu;

– organizacja 4-ch, tematycznych wizyt studyjnych łącznie dla 64 osób, podczas których uczestnicy poznają dobre praktyki stosowane w małej, lokalnej przetwórni, gospodarstwie agroturystycznym, świadczącym usługi żywieniowe oraz w kuchni domowej.

W ramach projektu, 24.06.2021 r. w Minikowie odbędzie się konferencja, podczas której prezentowane będą wybrane zagadnienia prawa podatkowego, kwestie zapewnienia bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego, którą oferuje się w krótkich łańcuchach dostaw, aspekty produkcji żywności pochodzenia roślinnego w małym przetwórstwie oraz wymogi dla kuchni domowych, gdzie prowadzi się działalność przetwórczą. Zaproszeni eksperci przedstawią innowacje i nowe trendy w przetwórstwie, wymagania dotyczące właściwych oznaczeń produktów oraz roli dziedzictwa kulinarnego we wprowadzaniu swoich wyrobów na rynek. Do udziału zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod koniec czerwca zaplanowano cztery, jednodniowe tematyczne wyjazdy studyjne, których uczestnicy odwiedzą Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa wytwarzające produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Nabór uczestników konferencji i wyjazdów studyjnych trwa do 18.06.2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią z dopiskiem „Konferencja i wyjazd studyjny – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności…” lub pocztą e-mail na adres: magdalena.kulus@kpodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w konferencji oraz wyjeździe studyjnym decyduje weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa na konferencję i wyjazd studyjny

Program konferencji

Program wyjazdów studyjnych

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pierwsze spotkanie zespołu projektowego ds. roślin uprawnych

 

Projekt IPMWORKS dotyczy budowania europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych, promujących rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin. 5 maja 2021 odbyło się, w formie on-line, pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów odpowiedzialnych za tworzenie krajowych sieci gospodarstw demonstracyjnych w sektorze roślin uprawnych. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) pełni rolę lidera dla tego sektora i jest odpowiedzialny za koordynację działań na szczeblu europejskim.

Celem spotkania była wymiana wiedzy nt. bieżącej sytuacji w nowopowstających sieciach gospodarstw demonstracyjnych. Wszyscy partnerzy pracują obecnie nad:

–    tworzeniem krajowych sieci gospodarstw,

–    poszukiwaniem rolników chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie integrowanej ochrony roślin,

–    angażowaniem trenerów koordynujących pracę z rolnikami,

–    tworzeniem planów demonstracji w ramach krajowych sieci oraz

–    planowaniem pierwszych wydarzeń demonstracyjnych.

Ze względów pandemicznych, w 2021 roku niewiele krajów zdecyduje się na spotkania na żywo, szukamy jednak rozwiązań możliwie bezpiecznych, aby pokazać rezultaty wspólnych działań.  

Więcej o projekcie:

„IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin (IO)” to międzynarodowy unijny projekt z grupy Horyzont2020, realizowany od 1 października 2020 roku. Uczestniczy w nim 31 instytucji doradczych i naukowych z 16 krajów europejskich, w tym KPODR jako przedstawiciel z Polski.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, a dokładniej ze strategią „Od pola do stołu”, Unia Europejska planuje zmniejszyć zastosowanie pestycydów o 50% do 2030 r. Jest to z pewnością bardzo ambitny cel, którego osiągnięcie będzie dużym wyzwaniem. Równolegle i zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, państwa członkowskie UE ustanowiły krajowe plany działania, których celem jest zmniejszenie zależności od pestycydów. W następnych latach ograniczenie stosowania pestycydów będzie zatem jednym z priorytetów polityki rolnej w całej Europie, a rolnicy będą zobowiązani, aby stanąć na czele tej transformacji.

Nadrzędnym celem projektu IPMWORKS jest zainicjowanie znaczącej redukcji zależności od pestycydów w rolnictwie europejskim. IPMWORKS ustanowi dużą zintegrowaną, obejmującą całą UE, sieć rolników i doradców, której główne zadania to:

  1. wykazanie, że Integrowana ochrona „działa” (z ang. „IPM works”), gdy strategie oparte na IO są opracowywane na poziomie gospodarstwa przy zastosowaniu holistycznego podejścia, tj. zmniejszają zależność od pestycydów, jednocześnie poprawiając wydajność ekonomiczną gospodarstw;
  2. promowanie zaawansowanych i opłacalnych strategii integrowanej ochrony roślin, zarówno przez rolników należących do sieci gospodarstw, jak i przez rolników związanych z działaniami sieci, w celu zmniejszenia zależności od pestycydów przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności gospodarstw;
  3. promocja nowego paradygmatu doradczego w celu ułatwienia rutynowego stosowania zaawansowanej integrowanej ochrony roślin, sprzyjającej tym samym ograniczeniu stosowania pestycydów w Europie, co wiąże się z korzyściami dla środowiska (w tym różnorodności biologicznej) i zdrowia publicznego;
  4. stworzenie organizacji złożonej z wielu podmiotów, zdolnej do promowania powszechnego przyjmowania zaawansowanej technologii integrowanej ochrony roślin przez wszystkich rolników w całej UE w ciągu 10 lat od zakończenia projektu.

FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Po pierwszym roku pracy w projekcie Farmwell opracowaliśmy – w formie raportu – diagnozę największych problemów, wpływających na jakość życia, z jakimi borykają się współcześni rolnicy w Polsce i w pozostałych krajach  zaangażowanych w nasz projekt (Grecja, Belgia, Węgry, Włochy i Rumunia).

Jako dodatek do raportu, powstał również filmik obrazujący szereg wyzwań i obciążeń,  na jakie bywa narażony rolnik i jego rodzina.

Zachęcamy do oglądania i komentowania: https://www.youtube.com/watch?v=2XL9uvmEgMw

 

 

 

FARMWELL

– poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne
(FARMWELL: Improving farmers’ wellbeing through social innovation)

FARMWELL to międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa jakości życia rolników, ich rodzin i całych społeczności wiejskich poprzez identyfikację i zwiększenie dostępności innowacji społecznych.

Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. przez partnerów z 6 krajów europejskich: Węgier, Polski, Rumunii, Belgii, Włoch i Grecji. W Polsce zaangażowane są dwie współpracujące ze sobą instytucje: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN).

Rolnicy borykają się z wieloma trudnościami, takimi jak: wymagające pod względem fizycznym oraz psychicznym warunki pracy, sukcesja gospodarstw, dostępność usług w miejscu zamieszkania, negatywne stereotypy. Wspomniane problemy w oczywisty sposób wpływają na obniżenie jakości życia rolników i całych społeczności na terenach wiejskich. Projekt zakłada rozpoznanie najpoważniejszych problemów tej grupy, zbadanie ich przyczyn i skutków. Równolegle zostaną zidentyfikowane innowacje społeczne, które mogłyby stanowić odpowiedź na te wyzwania. Wyniki badań zostaną zawarte w raportach krajowych oraz w podsumowaniu na poziomie europejskim.

W celu wypracowania realistycznych rozwiązań niezbędne jest zaangażowanie w projekt rolników oraz osób i instytucji z nimi współpracujących. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą określić realne problemy oraz pomogą w znalezieniu rozwiązań. Takie osoby utworzą tzw. grupę roboczą.

Na dalszym etapie powstanie baza innowacji społecznych wraz z bardziej szczegółowymi studiami przypadków. Odbędą się wizyty studyjne oraz działania pilotażowe. Wyniki projektu, w tym baza, raporty i przygotowane narzędzia będą publikowane na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych.

Zainteresowanych projektem i jego efektami zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie i Facebooku (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Facebook ) oraz do kontaktu mailowego pod adresem aleksandra.bielinska@kpodr.pl lub anna.kaszkowiak@kpodr.pl .

 

 

 

ARTYKUŁY:

Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL

IPMWORKS

 

 

IPMWORKS

Europejska sieć gospodarstw demonstrująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin (IO)

 

IPMWORKS to europejski projekt stanowiący część programu Horyzont 2020, który rozpoczął się 1 października 2020 i będzie trwał 4 lata. Projekt jest prowadzony przez instytut INRAE we Francji i 31 partnerów z 16 krajów europejskich. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie jako jedyny z Polski znalazł się w tym zaszczytnym gronie. W projekcie przewodzimy największemu sektorowi – roślin uprawnych, działając na terenie kraju oraz koordynując pracę naszych zagranicznych partnerów w tej dziedzinie. Głównym celem IPMWORKS jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej sieci gospodarstw rolnych, demonstrujących i promujących strategie Integrowanej Ochrony Roślin (z ang. IPM), poprzez wymianę wiedzy i naukę na zasadach uczenia się od siebie nawzajem (z ang. peer-to-peer).

Zależność europejskiego rolnictwa od pestycydów jest obecnie bardzo wysoka. W większości europejskich gospodarstw ochrona upraw przed szkodnikami (owadami, chorobami, chwastami i in.) polega głównie – a czasami wyłącznie – na pestycydach. Tak wysoki poziom stosowania pestycydów powoduje rosnące obawy o ich wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Ponadto, pestycydy mogą również powodować długoterminowe problemy dla rolników, ponieważ wielokrotne ich stosowanie często prowadzi do niższej skuteczności z powodu wzrostu odporności szkodników.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, a dokładniej ze strategią „Od pola do stołu”, UE planuje zmniejszyć zastosowanie pestycydów o 50% w 2030 r. Jest to z pewnością bardzo ambitny cel, który będzie niezwykle trudny do osiągnięcia. Równolegle i zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (z ang. SUD), państwa członkowskie UE ustanowiły krajowe plany działania, których celem jest zmniejszenie zależności od pestycydów. W następnych latach ograniczenie stosowania pestycydów będzie zatem najwyższym priorytetem polityki rolnej w całej Europie, a rolnicy będą musieli stanąć na czele tej transformacji.

Rolnicy będący pionierami w całej Europie już z powodzeniem testują i wdrażają zaawansowane strategie integrowanej ochrony roślin, które osiągają dobre wyniki przy niewielkiej zależności od pestycydów. Wyzwaniem dla rolnictwa europejskiego jest poszerzenie tej grupy oraz promowanie bardziej powszechnego przyjęcia zaawansowanych strategii integrowanej ochrony. Projekt IPMWORKS będzie dążył do tego celu poprzez dzielenie się „historiami czyjegoś sukcesu”, organizowanie wzajemnej wymiany wiedzy, promowanie demonstracji w gospodarstwach oraz szkolenie rolników i doradców w zakresie IO. Już w przeszłości okazały się one potężnymi narzędziami rozpowszechniania wiedzy.

IPMWORKS będzie koordynować pracę istniejących sieci gospodarstw demonstracyjnych, które już działają w terenie promując zaawansowane strategie IO, a także uruchomi nowe sieci w regionach lub sektorach, w których pionierzy IO nie są jeszcze odpowiednio zaangażowani. W projekcie wezmą udział rolnicy, doradcy, decydenci, konsumenci i inne kluczowe podmioty w Europie, pokazując, że strategie oparte na integrowanej ochronie roślin, wdrożone w gospodarstwach i w różnych systemach produkcyjnych, zmniejszają zależność od pestycydów i minimalizują ryzyko dla ludzi. Projekt zamierza wykazać, że IO może utrzymać, a nawet poprawić rentowność ekonomiczną w gospodarstwie oraz zmniejszyć negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.

Pokazanie, że „IO działa” (z ang. IPM works) zostanie przeprowadzone zarówno na poziomie gospodarstw cechujących się różnymi profilami produkcji, rozwiązaniami IO i narzędziami komunikacji, jak i na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym. IPMWORKS będzie współpracować z rolnikami, doradcami i innymi innowacyjnymi podmiotami, które urzeczywistnią europejski zielony ład i strategię „od pola do stołu”.

 

Komunikaty:
1. Pierwsze spotkanie zespołu projektowego ds. roślin uprawnych

2. Projekt IPMWORKS świętuje pierwszy rok działalności