Projekty

Pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks.

4 kwietnia 2022: Pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks

Utworzenie Krajowej Sieci to zadanie każdego z 16 państw partnerskich, mające na celu upowszechnianie wiedzy o projekcie oraz uzyskanie merytorycznego i legislacyjnego wsparcia dla idei IPMWorks: rozwoju sieci gospodarstw demonstracyjnych i promocji integrowanej ochrony roślin. Krajowa Sieć Interesariuszy ma być również miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, a także uwag i propozycji wsparcia w zakresie tematyki IO oraz gospodarstw demonstracyjnych.

Do Krajowej Sieci zaproszono więc przedstawicieli instytucji tj. Instytut Ochrony Roślin; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowe Zrzeszenie Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inni.

Spotkanie rozpoczął powitaniem i słowem wstępnym dr Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR. Następnie o ogólnych założeniach projektu IPMWorks, a także roli Krajowej Sieci Interesariuszy, wraz z możliwością spotkania na forum europejskim w Brukseli opowiedziała Anna Kaszkowiak, odpowiedzialna za promocję i koordynację projektu.

Josip Zubac – trener polskiej sieci gospodarstw IPMWorks, przedstawił prezentację o powiązanych projektach, których IPMWorks jest kontynuacją: Nefertiti, Farm Demo, IPMDecisions i innych, już istniejących, sieciach demonstracyjnych.

Serię prezentacji zamknęła Agnieszka Szczepańska – drugi trener sieci IPMWorks i koordynator krajowej sieci gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawiła obecny status krajowej sieci gospodarstw, najbliższe plany z nią związane oraz gospodarstwa, które tworzą nową sieć IPMWorks.

Pozostała część spotkania została poświęcona rozmowie na temat możliwości współpracy, padło dużo uwag i pomysłów na kooperację z KPODR w projekcie IPMWorks i nie tylko. IPMWorks wpisuje się w proces tworzenia ogólnokrajowej sieci gospodarstw, która jest nowoczesną, bardziej zorganizowaną formą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami, z wyznaczonymi koordynatorami tych działań (doradcami czy trenerami). Stanowi również szansę budowania wszechstronnych kontaktów, m.in. biznesowych.

 

 

 

 

 

29.03.2022 – SPOTKANIE ZESPOŁÓW EKSPERCKICH W PROJEKCIE RENALDO W MINISTERSTWIE ROLNICTWA W WARSZAWIE

29 marca w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się warsztaty adresowane do zaangażowanych w projekcie RENALDO specjalistów i gmin. Tematem warsztatów było: „Programowanie wsparcia dla Spółdzielni Energetycznych na bazie dotychczasowych doświadczeń projektu RENALDO”.

Głównym celem tego spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytania:

– Jakie są potrzeby grup inicjatywnych spółdzielni energetycznych?

– Jak wygląda program wsparcia na dziś w ramach RENALDO: czym dysponujemy, czego nam brakuje?

Koordynatorzy: Activus i KPODR, a także przedstawiciele gmin, opowiedzieli o stanie zaawansowania prac w gminach partycypujących i towarzyszących na Podlasiu i w Kujawsko-Pomorskim. Informacje
ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił Jarosław Wiśniewski. O otwartym dokumencie KPODR pt. „Spółdzielnie energetyczne – Pytania i odpowiedzi” opowiedział Rafał Serafin – kierownik projektu w KPODR.

Warsztaty były również okazją do bezpośredniego spotkania w pełniejszym gronie koordynatorów projektu, specjalistów ds. OZE, rynku energii i spółdzielczości, przedstawicieli zaangażowanych gmin i zespołu ds. RENALDO z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIAVIA

Dynamiczne zmiany gospodarcze oraz postępujący wzrost kosztów stanowią wyzwanie dla indywidualnych gospodarstw oraz całego sektora owocowo-warzywnego.

W związku z tym, 31 marca w siedzibie Grupy Producentów Owoców GALSTER w Wierzchucicach odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw CUIAVIA, które planowane jest jako początek serii.

Uczestnicy omawiali sytuację branży w roku 2021 i perspektywy na rok 2022, wpływ wojny na Ukrainie na lokalny
i międzynarodowy rynek rolny, wspólne inicjatywy oraz aktualną sytuację energetyczną i opcje minimalizacji kosztów.

Przedstawiciele KPODR w Minikowie, Anna Kaszkowiak i Josip Zubac, zostali zaproszeni, aby opowiedzieć o innowacyjnych formach współpracy regionalnej i międzynarodowej, na przykładzie dwóch projektów:

  • IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstrująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin
  • RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (Spółdzielnie energetyczne)

IPMWORKS, jako przykład nowej sieci gospodarstw demonstracyjnych, przedstawia możliwość efektywnej wymiany i zdobycia nowych kontaktów pomiędzy rolnikami i przedsiębiorcami w ramach organizacji i uczestnictwa
w demonstracjach. Natomiast projekt RENALDO wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie m.in. sektora owocowo-warzywnego na możliwie jak najtańszą energię i daje alternatywę dla indywidualnych instalacji.

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – DZIAŁAMY!

Pod koniec marca zespół KPODR w Minikowie zorganizował spotkania grup inicjatywnych z gminami uczestniczącymi w projekcie RENALDO: Nakłem nad Notecią i Rypinem.

 

W obu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele urzędów gmin, rolnicy, lokalni przedsiębiorcy, Jarosław Wiśniewski -przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz współpracujący w projekcie specjaliści, na czele z Ireneuszem Perkowskim – założycielem pierwszej spółdzielni energetycznej w Polsce (EISALL w Raszynie).

Zarówno w Nakle jak i Rypinie został zarysowany wstępny skład członkowski spółdzielni.

 

W Nakle na początkowym etapie będzie to najprawdopodobniej wariant „JST”, czyli założycielami i członkami spółdzielni będą jednostki samorządu terytorialnego – spółki gminne i fundacje. W następnym etapie dołączą inni członkowie: rolnicy, przedsiębiorcy, prosumenci indywidualni. W Rypinie natomiast wiodącym wariantem jest oparcie spółdzielni o 3 osoby prawne (w tym biogazownię i elektrownię wiatrową), z możliwością dołączenia osób fizycznych. Specjaliści w projekcie wykonują obecnie szczegółowe kalkulacje korzyści dla poszczególnych wariantów i na ich podstawie będą podjęte ostateczne decyzje w każdej z gmin.

 

 

WSPIERAMY INICJATYWY SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

Minikowo, 17 lutego 2022 r.

KPODR rozpoczął serię spotkań z inicjatorami spółdzielni energetycznych w gminach partycypujących w projekcie RENALDO.

Galopujące ceny energii oraz perspektywa zakończenia premiowania indywidualnych prosumentów już za niemal miesiąc przekładają się na zainteresowanie rozwiązań „prosumenta zbiorczego”, czyli spółdzielni energetycznej. Grupa inicjatywna powstająca na terenie gminy Nakło nad Notecią spotkała się w siedzibie KPODR by rozważyć wspólnie plusy i minusy nowej formy lokalnego rynku energii jakim jest spółdzielnia energetyczna. KPODR, samorząd i inni uczestnicy spotkania postanowili policzyć,
na ile współpraca w formie spółdzielni energetycznej może im obniżyć rachunki za prąd, działając zarówno jako producent jak i konsument energii elektrycznej z OZE. Na kolejnym spotkaniu w marcu, potencjalni spółdzielcy przedyskutują zasadność wspólnego przedsięwzięcia na podstawie prognoz policzonych za pomocą kalkulatora RENALDO w oparciu o ich aktualne i planowane zużycie
oraz produkcję energii elektrycznej z OZE. Do pomocy zaangażowano dr. Adama Mrozińskiego
z Politechniki Bydgoskiej.

Przepisy regulujące działanie spółdzielni energetycznych są jeszcze stosunkowo nowe i mało znane. Warto więc skorzystać z wiedzy i doświadczeń autorów przepisów, jak również praktyków spółdzielni energetycznych oraz specjalistów OZE. Dlatego też zaproszono do udziału przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także prezesa pierwszej zarejestrowanej spółdzielni energetycznej EISALL w Raszynie – Ireneusza Perkowskiego oraz autora kalkulatora RENALDO i eksperta rynków energii – Daniela Raczkiewicza.

Już 24 lutego odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z grupą inicjatywną związaną z Biogazownią Rypin w gminie Rypin. Tam już ustalono na podstawie analiz kalkulatora RENALDO, że spółdzielnia energetyczna jest zasadna – czyli działając wspólnie jako spółdzielcy mogą potencjalnie czerpać korzyści indywidualnie. Do ustalenia jest jednak sprawa zasadnicza – jak dzielić wypracowane korzyści pomiędzy spółdzielcami i czy potrzebni są dodatkowi spółdzielcy po stronie produkcji czy też konsumpcji energii z OZE by zwiększyć korzyści dla spółdzielców.

W najbliższych tygodniach i miesiącach kolejne spotkania w kolejnych gminach partycypujących w projekcie RENALDO przyczynią się do wypracowania „ścieżki dla ustanawiania” spółdzielni energetycznej, którą mogą podążać kolejne inicjatywy. Zależy nam na tym, aby było jak najwięcej inicjatyw w zakresie powstawania spółdzielni energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

 

2. Projekt IPMWORKS świętuje pierwszy rok działalności

Realizowany w ramach programu Horyzont 2020, projekt IPMWORKS zajmuje się tworzeniem sieci gospodarstw demonstracyjnych zrzeszających rolników i doradców wspólnie działających, aby wykazać, że możliwe jest znaczne ograniczenie zastosowania pestycydów we wszystkich sektorach rolnictwa w skali całej Europy.

Europejska sieć łączy – istniejące oraz nowotworzone – gospodarstwa demonstracyjne, po 10 – 15 gospodarstw w każdym z 16 krajów zaangażowanych w projekt. Krajowe sieci są zarządzane
przez tzw. trenerów, czyli doradców (z ang. hub coaches), którzy pomagają rolnikom w wymianie wiedzy na temat niechemicznych metod zwalczania szkodników (owadów, chorób, chwastów i innych), a tym samym wspierają rolników w dalszym postępie i przyjmowaniu holistycznej wizji integrowanej ochrony roślin (IO). Trenerzy w ramach każdej sieci organizują również wydarzenia demonstracyjne, oparte
na doświadczeniach rolników i dobrych przykładach zintegrowanego zarządzania agrofagami. Dzięki temu rolnicy udowadniają, że integrowana ochrona jest skuteczna i opłacalna oraz pozwala zmniejszyć uzależnienie od pestycydów, przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności i wzroście opłacalności produkcji na poziomie gospodarstwa.

Teraz, rok po rozpoczęciu projektu, w 14 krajach Europy utworzono 22 sieci gospodarstw,
w których działa około 250 rolników. IPMWORKS koordynuje dodatkowo pięć krajowych sieci gospodarstw rolnych we Francji (DEPHY), Wielkiej Brytanii (LEAF), Niemczech (DIPS), Niderlandach (GROEN) i Szwajcarii (PESTIRED). Projekt promuje także korzystanie z platformy IPM Decisions, która zapewnia łatwy dostęp do szeregu gotowych do użycia systemów wspomagania decyzji, w celu optymalizacji działań dotyczących zwalczania szkodników.

Projekt zakłada organizację imprez demonstracyjnych dla rolników i doradców. Większość wydarzeń, m.in. w Polsce, rozpocznie się w 2022 roku. Będziemy o nich na bieżąco informować. Zapraszamy Państwa na stronę projektu IPMWORKS (https://ipmworks.net), na której można znaleźć najbliższe gospodarstwa demonstracyjne oraz do portalu prezentującego wydarzenia demonstracyjne (https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks), aby sprawdzić czy w pobliżu zaplanowano wydarzenie demonstracyjne IPMWORKS. Rolnicy i trenerzy uczestniczący w projekcie
z przyjemnością się tam z Państwem spotkają i zaprezentują, w jaki sposób zwalcza się szkodniki
przy ograniczonych ilościach pestycydów, oraz porozmawiają o tym, jak holistyczną integrowaną ochronę można wprowadzić w każdym gospodarstwie.

 

Koordynator projektu IPMWORKS: Nicolas Munier-Jolain: nicolas.munier-jolain@inrae.fr 

ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA PN. „OZE W SEKTORZE AGRO – NOWE PERSPEKTYWY”

 

21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyła się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), konferencja pn. „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Była to druga edycja konferencji o tym tytule. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDiWR), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz firma RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k. (Rawicom). W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników.

Spotkanie otworzyli organizatorzy: Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Roman Wiatrowski, Dyrektor KPODR dr Ryszard Zarudzki oraz członek Zarządu i współwłaściciel firmy Rawicom Adam Hłond. Uczestników powitał również Podsekretarz Stanu MRiRW dr Ryszard Kamiński. Konferencję prowadziła p. Silvana Oczkowska, członek zarządu ZPDiWR.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu Zastępcy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosława Wiśniewskiego pt.: „Spółdzielnie energetyczne szansą na rozwój odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim”, wraz z posłowiem dr. Ryszarda Kamińskiego na temat potrzeby zmiany postrzegania rolnictwa jako problemu, a raczej sfery mającej ogromne znaczenie i możliwości wsparcia dla całego społeczeństwa. Następnie o trendach rozwojowych w zakresie instalacji PV opowiedział dr inż. Adam Mroziński z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na temat elektromobilności w rolnictwie prezentację przedstawił p. Krzysztof Kowalski, Ekspert ds. elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dodatkowo, o najnowszym wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych mówili panowie Piotr Szparaga, Kierownik ds. sprzedaży oraz Krzysztof Krawczyk, Pełnomocnik ds. elektromobilności ze spółki Rawicom. Serię prezentacji zamknęli panowie Karol Chyliński, Prezes Zarządu Rawicom Consulting Services Sp. z o.o. i radca prawny oraz Adam Hłond, Członek Zarządu i współwłaściciel spółki Rawicom tematem: „Dzierżawa gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Zalety i kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę”.

Na koniec części merytorycznej konferencji odbyła się debata pt. „Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na sektor agrobiznesu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie?”. Uczestniczyli w niej w roli ekspertów: Witold Chmarzyński – Partner w Kancelarii CCLAW, radca prawny, ekspert w zakresie OZE i elektromobilności oraz wcześniejsi prelegenci: p. Karol Chyliński, p. Adam Hłond, dr inż. Adam Mroziński, p. Piotr Szparaga, Dyrektor Jarosław Wiśniewski oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński.

Konferencja stała się również okazją do spotkania roboczego uczestników projektu RENALDO, podczas którego przedstawiciele zaangażowanych w projekcie gmin mieli okazję omówić najnowsze ustalenia i przewidywania przekazane przez MRiRW z przedstawicielami Ministerstwa – Podsekretarzem Stanu Ryszardem Kamińskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosławem Wiśniewskim. Podczas dyskusji wykazano różnice pomiędzy gminami i konieczność indywidualnego podejścia do tematu tworzenia w każdej z nich Spółdzielni Energetycznej. Następnym krokiem w projekcie będą warsztaty dla gmin w Michałowie na Podlasiu w dniach 14-15 października 2021.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL

 

Komunikat prasowy nr 1

Dot. projektu FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

 

1 lipca 2021 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie polskiej grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne”. Spotkanie miało charakter hybrydowy – część uczestników przyjechała do Minikowa, do Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, część zdecydowała się na udział on-line.

Spotkanie współprowadzili polscy partnerzy projektowi: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR). Uczestników powitał dyrektor KPODR, dr Ryszard Zarudzki. Następnie prezentację nt. głównych założeń projektu oraz celu spotkania przedstawił Zastępca Dyrektora IRWiR PAN, dr hab. Adam Czarnecki, profesor Instytutu. Uczestników powitał również i zaprosił do przedstawienia się dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wzajemnym zapoznaniu, członkowie grupy roboczej zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne, na potrzeby części warsztatowej spotkania.

Uczestnikom przedstawiono wnioski zawarte w raporcie nt. wyzwań z jakimi stykają się polscy rolnicy. Określenie najważniejszych problemów rzutujących na ich jakość życia było jednym z pierwszych kroków w projekcie. Formuła warsztatowa spotkania zapewniła aktywny udział oraz wymianę pomiędzy uczestnikami stacjonarnymi i on-line. Zostali oni podzieleni na 2 grupy, z których każda skupiła się na jednym z dwóch zagadnień: sukcesji gospodarstw rolnych oraz współpracy pomiędzy rolnikami. Uczestnicy zdiagnozowali przyczyny problemów i ustalili ich hierarchię pod kątem ważności oraz konieczności podjęcia działań naprawczych.

W kwestii współpracy, jako główne źródła problemu wymieniano: zróżnicowanie wśród mieszkańców wsi i trudności z wzajemnym zrozumieniem potrzeb i celów, negatywne doświadczenia współpracy, która nie jest promowana ani w środowisku szkolnym ani domowym, a także niedobór liderów.

Natomiast odnośnie problemu sukcesji, za czołowe przyczyny członkowie grupy uznali: niski prestiż pracy w rolnictwie przy jednoczesnym dużym obciążeniu pracą w gospodarstwie obserwowany przez dzieci rolników, niestabilność rynku, różnicę sposobów zarządzania pomiędzy pokoleniami, brak wykształcenia rolniczego dzieci i obawy starszych pokoleń o własną przyszłość po przekazaniu gospodarstwa.

Na koniec zaprezentowano efekty pracy obu grup, które wzbogacą raport i będą wskazaniem do poszukiwania innowacji odpowiadających na wskazane problemy i ich źródła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Zainteresowanych projektem i jego efektami zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie (https://www.kpodr.pl/farmwell-poprawa-jakosci-zycia-rolnikow-poprzez-innowacje-spoleczne/) i Facebooku (https://www.facebook.com/kpodr) oraz do kontaktu mailowego pod adresem: aleksandra.bielinska@kpodr.pl lub anna.kaszkowiak@kpodr.pl .

Czym jest „Grupa robocza” (ang. practice group) w projekcie FARMWELL?

Projekt FARMWELL ma na celu pomóc rolnikom i ich rodzinom w sprostaniu konkretnym wyzwaniom społecznym i poprawie jakości życia.

„Grupa robocza” to grupa osób – głównie rolników i członków rodzin rolniczych, ale także innych interesariuszy związanych z rolnictwem i rolnikami: naukowców, urzędników, aktywistów ze środowiska wiejskiego – którzy są gotowi rozmawiać o wyzwaniach stojących obecnie przed rolnikami i szukać rozwiązań – jakiego wsparcia potrzebują, aby mogli je przezwyciężyć.

Spotkania grupy roboczej to nieformalne dyskusje, podczas których rolnicy mogą otwarcie rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi się borykają oraz o swoich potrzebach, podczas gdy inni, którzy mogą potencjalnie pomóc w tworzeniu lepszych warunków i usług, słuchają i pomagają w podejmowaniu działań.

Opracowała:
Anna Kaszkowiak
KPODR

 

 

 

 

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

Komunikat prasowy KPODR nr 2

 

Projekt pn.: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że Komitet Sterujący projektu RENALDO zatwierdził rekomendowane przez nas gminy do współpracy przy ustanawianiu spółdzielni energetycznych.

Wyboru gmin do współpracy dokonano na podstawie następujących kryteriów: wymogów formalnych, parametrów związanych z wydajnością energii, wsparcia ze strony lokalnych interesariuszy oraz specjalistycznej wiedzy na temat OZE. Wybór nastąpił na podstawie analizy odpowiedzi na pytania w ankiecie elektronicznej, wysłanej do wszystkich 140 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a także wizyt terenowych w wybranych gminach, analizy dostępnych dokumentów oraz deklaracji gotowości do współpracy partnerskiej.

Na ankietę odpowiedziało 26 gmin (tj. 18%), z których 22 wyraziły chęć udziału w projekcie. Gminy z woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu podzielono na 3 grupy i zakwalifikowano następująco:

  1. Gminy uczestniczące w projekcie aktywne we wszystkich działaniach projektowych i otrzymujące indywidualne porady oraz pomoc w opracowaniu założeń technicznych, organizacyjnych i biznesplanu spółdzielni energetycznej. Gminy te są zobowiązane do wyznaczenia osoby do współpracy z zespołem projektowym.

Do tej grupy zakwalifikowaliśmy 3 gminy: Izbicę Kujawską, Łubiankę i Janowiec Wielkopolski.

  1. Gminy stowarzyszone – biorące udział we wszystkich spotkaniach i warsztatach, ale nie otrzymujące indywidualnych konsultacji ani pomocy w opracowaniu biznesplanu. Gminy te również wyznaczają osobę do współpracy z zespołem projektowym. W tej grupie znajdą się 4 gminy: Dobrcz, Nakło n. Notecią, Brześć Kujawski i Lubraniec.
  2. Gminy – goście – otrzymujące na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu i w ten sposób mające możliwość́ samodzielnego powielenia wszystkich etapów zakładania spółdzielni energetycznej i wdrożenia ich na swoim terenie. Do grupy trzeciej włączamy pozostałe gminy, które zadeklarowały chęć współpracy: Solec Kujawski, Topólka, Barcin, Zakrzewo, Pruszcz, Wąpielsk, Świecie nad Osą, Osielsko, Zławieś Wielka, Koronowo, Waganiec, Mrocza, Sadki, Raciążek, Tłuchowo.

 

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:

Anna Kaszkowiak: tel. +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Justyna Lesiewicz: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl 

Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne  

 

Projekt jest realizowany na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej.

Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

O Projekcie

 

 

 

 

29.03.2022 – SPOTKANIE ZESPOŁÓW EKSPERCKICH W PROJEKCIE RENALDO W MINISTERSTWIE ROLNICTWA W WARSZAWIE

 

CUIAVIA

 

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – DZIAŁAMY!

 

WSPIERAMY INICJATYWY SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

 

POTENCJAŁ DLA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH W KUJAWSKO-POMORSKIM POTWIERDZONY! – Warsztaty z partnerami projektu RENALDO

 

Warsztaty: Spółdzielnie energetyczne dla województwa kujawsko-pomorskiego – czy to się opłaca?

 

Eko-opcje – TVP Bydgoszcz

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka „Eko-opcji”, w którym o projekcie RENALDO i o tym, jak wpisuje się on w potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, opowiedzieli:

– Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR
– Justyna Lesiewicz – Koordynatorka projektu w KPODR

oraz przedstawiciele zaangażowanych gmin:

– Wojciech Konstanty – zastępca wójta w Gminie Łubianka,
– Rafał Zglinicki – prezes Zarządu Biogazowni Rypin oraz
– Hanna Grochowiecka – prezes spółki Wiatrak, członek Zarządu Biogazowni Rypin i specjalista ds. OZE.

Link do odcinka:


https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/bydgoszcz/przyroda-i-ekologia/ekoopcja/wideo/ekoopcja-20112021/57032391

Projekt „RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii” jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), które wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest KPODR w Minikowie, który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej.

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Justyna Lesiewicz – koordynator projektu: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl
Anna Kaszkowiak
: tel. +48 52 386 72 46, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Informacja nt. działań ogólnokrajowych:
https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

Komunikat prasowy KPODR
Dot. projektu: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA
PN. „OZE W SEKTORZE AGRO – NOWE PERSPEKTYWY”

21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyła się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), konferencja pn. „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Była to druga edycja konferencji o tym tytule. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDiWR), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz firma RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k. (Rawicom). W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników.

Spotkanie otworzyli organizatorzy: Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Roman Wiatrowski, Dyrektor KPODR dr Ryszard Zarudzki oraz członek Zarządu i współwłaściciel firmy Rawicom Adam Hłond. Uczestników powitał również Podsekretarz Stanu MRiRW dr Ryszard Kamiński. Konferencję prowadziła p. Silvana Oczkowska, członek zarządu ZPDiWR.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu Zastępcy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosława Wiśniewskiego pt.: „Spółdzielnie energetyczne szansą na rozwój odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim”, wraz z posłowiem dr. Ryszarda Kamińskiego na temat potrzeby zmiany postrzegania rolnictwa jako problemu, a raczej sfery mającej ogromne znaczenie i możliwości wsparcia dla całego społeczeństwa. Następnie o trendach rozwojowych w zakresie instalacji PV opowiedział dr inż. Adam Mroziński z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na temat elektromobilności w rolnictwie prezentację przedstawił p. Krzysztof Kowalski, Ekspert ds. elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dodatkowo, o najnowszym wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych mówili panowie Piotr Szparaga, Kierownik ds. sprzedaży oraz Krzysztof Krawczyk, Pełnomocnik ds. elektromobilności ze spółki Rawicom. Serię prezentacji zamknęli panowie Karol Chyliński, Prezes Zarządu Rawicom Consulting Services Sp. z o.o. i radca prawny oraz Adam Hłond, Członek Zarządu i współwłaściciel spółki Rawicom tematem: „Dzierżawa gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Zalety i kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę”.

Na koniec części merytorycznej konferencji odbyła się debata pt. „Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na sektor agrobiznesu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie?”. Uczestniczyli w niej w roli ekspertów:

Witold Chmarzyński – Partner w Kancelarii CCLAW, radca prawny, ekspert w zakresie OZE i elektromobilności oraz wcześniejsi prelegenci: p. Karol Chyliński, p. Adam Hłond, dr inż. Adam Mroziński, p. Piotr Szparaga, Dyrektor Jarosław Wiśniewski oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński.

Konferencja stała się również okazją do spotkania roboczego uczestników projektu RENALDO, podczas którego przedstawiciele zaangażowanych w projekcie gmin mieli okazję omówić najnowsze ustalenia i przewidywania przekazane przez MRiRW z przedstawicielami Ministerstwa – Podsekretarzem Stanu Ryszardem Kamińskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosławem Wiśniewskim. Podczas dyskusji wykazano różnice pomiędzy gminami i konieczność indywidualnego podejścia do tematu tworzenia w każdej z nich Spółdzielni Energetycznej. Następnym krokiem w projekcie będą warsztaty dla gmin w Michałowie na Podlasiu w dniach 14-15 października 2021.

Komunikat prasowy KPODR
Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – JAKIE KORZYŚCI?
WARSZTATY DLA GMIN W PROJEKCIE RENALDO

Spółdzielnie energetyczne zostały zapisane jako priorytet w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 oraz w Krajowym Planie Odbudowy. Komisja Europejska zakwalifikowała spółdzielnie energetyczne jako rodzaj „społeczności energetycznej” w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

W dniach 20-21 lipca 2021 r. odbyły się warsztaty nt. tworzenia spółdzielni energetycznych z udziałem  gmin z województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego partycypujących w projekcie RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii. Przedstawiciele gmin podlaskich, podobnie jak przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwa Klimatu, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz spółdzielni energetycznej z Grecji, uczestniczyli w warsztatach on-line. Gospodarzem warsztatów był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Bezpośrednio z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie warsztaty prowadził Marco Gütle z niemieckiej Fundacji 100% Energii Odnawialnej. Mając na uwadze doświadczenia niemieckie i greckie oraz rejestrację pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej w czerwcu 2021, rozważano jakie korzyści wynikają z tej formy organizacji lokalnego rynku energii i jakie problemy trzeba rozwiązać, aby gmina mogła stać się aktywnym współtwórcą lokalnego rynku energii. Doświadczenia z Niemiec, gdzie funkcjonują liczne spółdzielnie energetyczne, wykazują, że regulacje prawne narzucone centralnie przez państwo mają decydujący wpływ na ich sposób funkcjonowania oraz konkurencyjność na rynku.

W Niemczech spółdzielnie energetyczne mogą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci,
a następnie w razie potrzeby ją odkupywać. Nie mają natomiast możliwości bilansowania nadwyżek i zapotrzebowania wśród członków spółdzielni. W Polsce jest odwrotnie: spółdzielnie energetyczne nie mają możliwości sprzedawania energii elektrycznej, ale mogą bilansować podaż i popyt wśród członków spółdzielni. Wymaga to jednak sprecyzowania regulacji prawnych w Polsce, w szczególności w zakresie zasad wzajemnych rozliczeń członków spółdzielni oraz zapewnienia im korzyści, których nie można osiągnąć działając jako pojedynczy prosument.

Kolejne warsztaty i działania projektowe, przy udziale gmin, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu, będą poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytania „Co musiałoby się stać na rynku energii oraz w zakresie regulacji prawnych i zachęt by powstawały spółdzielnie energetyczne w Polsce? Jakie problemy należy pokonać? Kto i jakie działania powinien podejmować w celu uczynienia spółdzielni energetycznej atrakcyjną formą organizowania lokalnego rynku energii?”

Projekt RENALDO jest realizowany z inicjatywy MRiRW, które angażuje się w przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie
za pośrednictwem KOWR oraz ekspertów centralnych. Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), które wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest KPODR w Minikowie, który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej. Realizację projektu nadzoruje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, GIZ, MRiRW oraz Ministerstwa Klimatu.

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Justyna Lesiewicz – koordynator projektu: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl
Anna Kaszkowiak
: tel. +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl
Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 już za nami.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili!

Byliśmy do Państwa dyspozycji m.in. w namiocie eksperckim KPODR. Rozmawialiśmy o problemach współczesnych rolników, innowacjach społecznych, spółdzielniach energetycznych, a także o prowadzonych przez nas w tym zakresie działaniach.

Prezentowaliśmy również materiały z naszych najnowszych międzynarodowych projektów:

– RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii

– IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin

– FARMWELL – Poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Zapraszamy!

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że Komitet Sterujący projektu RENALDO zatwierdził rekomendowane przez nas gminy do współpracy przy ustanawianiu spółdzielni energetycznych.

Wyboru gmin do współpracy dokonano na podstawie następujących kryteriów: wymogów formalnych, parametrów związanych z wydajnością energii, wsparcia ze strony lokalnych interesariuszy oraz specjalistycznej wiedzy na temat OZE. Wybór nastąpił na podstawie analizy odpowiedzi na pytania w ankiecie elektronicznej, wysłanej do wszystkich 140 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a także wizyt terenowych w wybranych gminach, analizy dostępnych dokumentów oraz deklaracji gotowości do współpracy partnerskiej.

Czytaj więcej……

Zakładamy spółdzielnie energii odnawialnej w woj. kujawsko-pomorskim !!!

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie właśnie rozpoczął działania w ramach projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (RENALDO)”. W związku z tym poszukujemy gmin do współpracy przy zakładaniu spółdzielni energetycznych w naszym województwie. Do dnia 21.04.2021 wszystkie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w woj. kujawsko-pomorskim mogą zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez  wypełnienie ankiety (https://forms.office.com/r/susPqRrfsX).

Do końca kwietnia Komitet Sterujący projektu pod przewodnictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakwalifikuje co najmniej 2 gminy z naszego województwa do udziału w projekcie. Wybrane gminy będą mogły skorzystać ze wsparcia KPODR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ekspertów krajowych oraz niemieckich by utworzyć co najmniej dwie funkcjonujące spółdzielnie energetyczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kryteria, które gminy zainteresowane powstaniem spółdzielni energetycznych na swoim terenie będą musiały spełnić to: możliwość spełnienia wymogów prawnych, uzasadnienie ekonomiczne, zainteresowanie potencjalnych “spółdzielców” oraz lokalne zasoby (eksperci, infrastruktura, itp.).

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Justyna Lesiewicz – koordynator projektu: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl
Anna Kaszkowiak: tel +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl
Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne


Projekt jest realizowany na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które angażuje się w przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz ekspertów centralnych. Wykonawcą projektu jest niemiecka organizacja Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, która wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej. Realizację projektu nadzoruje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, GIZ, MRiRW oraz Ministerstwa Klimatu.