POŻYCZKA DLA PRODUCENTÓW MLEKA, ŚWIŃ LUB OWOCÓW I WARZYW NA SFINANSOWANIE NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM.

ARiMR przypomina, że do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń, owoców i warzyw mogą składać wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Przykładem ww. należności są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne rolników i opłaty (kary) za przekroczenie kwot indywidualnych, gdzie wierzycielem jest odpowiednio KRUS i ARR.

Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć:

  • – kopie decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.;
  • – aktualne zaświadczenie o stanie należności wg stanu na dzień 31.08.2016 r.;
  • – oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę;
  • – kopie rachunków lub faktur VAT z dnia 07.07.2014 r. i z dnia 30.04.2016 r.;
  • – inne dokumenty (w przypadku wnioskodawców pozostających w związku małżeńskim oraz pełnomocników).

ARiMR informuje również, iż po dniu 15 października br. dopuszcza się możliwość składania korekt i uzupełnień do złożonych już wniosków.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki znajdą Państwo na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-nowa-pomoc-dla-producentow-mleka-swin-owocow-i-warzyw.html

 

Marta Minut-Kaszyńska

Specjalista ds. ekonomiki

52-386-72-32