Prace nad tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych w Woj. Kujawsko-Pomorskim

W 2020 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zainicjował prace pilotażowe nad utworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW). Wynikiem ich było utworzenie dwóch partnerstw wodnych w powiatach sępoleńskim i nakielskim. W 2021r. kontynuowano działania nad utworzeniem LPW w kolejnych 10 powiatach naszego województwa. Do pracy nad tworzeniem LPW wytypowane zostały w 2021r. powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, grudziądzki, inowrocławski, radziejowski, toruński, włocławski i żniński.

21 marca bieżącego rozpoczęto z cykl spotkań mających na celu utworzenie LPW. W 2022 r. spotkania będą się odbywały w powiatach tucholskim, świeckim, mogileńskim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim. Pierwsze spotkanie zorganizowano dla powiatu rypińskiego w Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie Rządowym. Główną ideą tworzonych partnerstw jest integracja partnerów mających wpływ na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz podejmowanie aktywności na rzecz budowania małej i średniej retencji.

Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu poprzez:

– aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,

– diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,

– wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich
      oraz współdecydowanie o tym co dzieje się na danym terenie,

– opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców jak
     i zabezpieczenia celów produkcyjnych i ochrony środowiska,

– działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli reprezentujących: samorządy powiatowe i gminne, rolników, Kujawsko Pomorską Izbę Rolniczą, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Lasy Państwowe, parki krajobrazowe, spółki wodne, lokalne grupy działania, lokalne grupy rybackie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i inne instytucje zaangażowane w sprawy wody.

Na spotkaniach przekazywane będą informacje dotyczące przyczyn, uwarunkowań  doświadczeń w zakresie tworzenia (LPW) na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz możliwości racjonalnego zarządzania infrastrukturą wodną.

ARGUMENTY NA RZECZ UTWORZENIA LPW

 1. Brak koordynacji zadań finansowanych z różnych źródeł i realizowanych przez różne podmioty.
 2. Zaniedbania i chaos w zarządzaniu infrastrukturą wodną jest odczuwalny przez wszystkich interesariuszy
  – zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych.
 3. Pozytywne nastawienie instytucji publicznych do współpracy z rolnikami i GSW (m.in. PGW Wody Polskie, Lasy Państwowe,
  Parki Krajobrazowe, samorządy).
 4. Możliwość pozyskania znaczących środków z UE na rozwój infrastruktury wodnej, w tym na modernizację sieci melioracji wodnych
  i budowę systemów małej retencji.
 5. Pozytywne doświadczenia LGD/LGR,  jako lokalnego ośrodka planowania i dystrybucji środków z funduszy UE.

W pracy nad LPW założono:

 1. Podniesienie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą. 
 2. Wyzwolenie różnorodnych inicjatyw społecznych.
 3. Budowanie dobrych relacji między interesariuszami