Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Realizacja zadań Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020.  Umowa na dofinansowanie z 15 czerwca 2018 r. nr 129/18.

W ramach operacji realizowano następujące projekty:

 1. „Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym”.

 2. „Innowacyjne wykorzystanie kwiatowego pyłku pszczelego w stymulacji wiosennej rodzin pszczelich”.

 3. „Wykorzystanie innowacyjnych systemów monitorowania agrofagów w uprawach rolniczych”.        

                                                                

Dofinansowanie operacji to kwota 56204,64  zł, w tym ze środków EFRROW w wysokości 35763,01 zł oraz współfinansowanie krajowe 20441,63 zł.

Termin realizacji operacji  od  03.2017 r. do 11.2017 r.