Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu,
ul. Michała Oczapowskiego 8/116,10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 33 64, fax. +48 89 523 32 43, e-mail: agrotechnologia@uwm.edu.pl

kazpria200

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

Przeznaczenie i cel studiów:

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU. 2012.0.109).

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologie. Absolwent studiów podyplomowych uzyska również wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędzie umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. W toku studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom konkurencyjnej gospodarki oraz aktualnym tendencjom w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadał wiedzę konieczną do zaprojektowania oraz organizacji procesu produkcji w gospodarstwie rolnym. Pozna zasady funkcjonowania rynków rolnych. Ponadto wykaże się znajomością zagadnień organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu artykułów rolnych oraz zarządzania agrofirmą. Wykaże znajomość uwarunkowań rozwoju biogospodarki, szans i zagrożeń wynikających z zastosowań bioekonomii w gospodarce narodowej oraz funkcjonowania sektora agro, jako subsytemu gospodarki narodowej. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych -uwarunkowania i organizacja agrobiznesu" uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych. Program studiów:

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

Informacje dodatkowe:

  • – studia są jednoroczne, dwusemestralne, realizowane w wymiarze 250 godzin
  • – zajęcia będą odbywać się będą w formie niestacjonarnej
  • – rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • – odpłatność za studia wynosi 3000 zł.
  • – zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • – warunki rekrutacji oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu https://www.uwm.edu.pl/kpros/ oraz pod numerem tel. 89 524 56 52