Styczniowa Rada Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

31 stycznia 2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego przy współudziale Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Spółki wodne jako część systemu zarządzania infrastrukturą wodną na obszarach wiejskich. Potrzeby i możliwości poprawy sytuacji spółek wodnych w społecznościach lokalnych.” połączona z posiedzeniem Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uczestnikami konferencji byli Członkowie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele spółek wodnych naszego województwa. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników co potwierdza frekwencja. Na spotkaniu było 150 osób w tym ok. 50 osób on-line.

Przybyłych gości powitał Pan Paweł Skonieczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Gospodarzem konferencji był Pan Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który po przywitaniu gości prowadził spotkanie.

Na konferencji omawiane były możliwości finansowania inwestycji z zakresu prowadzenia gospodarki wodnej, realizowanych poprzez JST, ich związki, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, spółki wodne i LPW.

Pierwszym wykładowcą był Pan Marian Wilmanowicz, główny specjalista z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przedstawił założenia  Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w obszarze „Mała retencja wodna”.

Następnie Pan Paweł Skonieczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przedstawił zasady wsparcia spółek wodnych i ich związków przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Możliwości pozyskania środków finansowych na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” zaprezentował Pan Jarosław Ciemniewski, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tego poddziałania można pozyskać środki na:

a) zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub

b) wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

− przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub

− budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu

z piętrzeniem, lub

− oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Termin składania wniosków upływa 24.02.2023 r.

Prezentowane na konferencji różne możliwości finasowania dają szansę na realizację projektów zawartych m.in. w Powiatowych Planach Wodnych będących w dyspozycji Lokalnych Partnerstw Wodnych działających na terenie naszego województwa.

Ważnym elementem konferencji było omówienie ze spółkami wodnymi potrzeb i możliwości poprawy ich sytuacji w społecznościach lokalnych. Uczestnicy konferencji zgłaszali postulaty zmian dotyczących spraw organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych. W tym celu został powołany zespół roboczy, którego zadaniem będzie zebranie i ostateczne przygotowanie tych postulatów.

Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaproponował na przewodniczącego tego zespołu Pana Jakuba Skoniecznego, przewodniczącego Rady Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Toruńskiego, głównego specjalistę Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży. Kandydatura została przyjęta przez uczestników spotkania po przez aklamację.

Do zespołu przystąpili także:

 • Paweł Skonieczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 • Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Gdańsku,
 • Jarosław Ciemniewski, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zenon Lewandowski, ekspert w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
 • Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy Inowrocław,
 • Sławomir Henryk Bogucki, Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego,
 • Tadeusz Krakówka, przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Toruniu,
 • Mikołaj Pasturczak, kierownik Biura Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Bydgoszczy,
 • Józef Gawrych, kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Świeciu,
 • Adam Zawieja, Gminna Spółka Wodna w Więcborku,
 • Marcin Sitkowski, Gminna Spółka Wodna w Wąbrzeźnie,
 • Arkadiusz Łyczywek, Gminna Spółka Wodna w Pruszczu,
 • Anna Czajkowska, specjalista ds. zarządzania wodą, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W dalszej części konferencji Pan Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, mówił o roli i zadaniach Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie krótko i średnio okresowej. Następnie Pan Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku omawiał rolę spółek wodnych i zarządzanie nimi.

Konferencja umożliwiła  także uczestnikom pogłębienie swojej wiedzy m.in. w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz retencjonowania wody. Pani dr inż. Ewa Kanecka-Geszke z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego ITP w Bydgoszczy zaprezentowała systemy monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego. Ponadto przykłady urządzeń melioracyjnych  i rozwiązań technicznych zaprezentował Jacek Gralewski, dyrektor ds. badań i rozwoju z firmy Pietrucha.

Konferencja ta była pierwszym wydarzeniem, realizowanym w 2023 r. w ramach operacji pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” opracowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Kolejne działania jakie będzie realizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach przedsięwzięcia  to: 38 szkoleń, po dwa w każdym powiecie, spotkania warsztatowe oraz wyjazd studyjny, a także publikacja z realizacji inwestycji spółek wodnych. Planowane działania omówiła Anna Czajkowska, specjalista ds. zarządzania wodą, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Zachęcamy do śledzenia naszych aktywności w tym temacie, w szczególności www.technologia.kpodr.pl/index.php/2022/12/28/woda-w-gospodarstwie/

Link do Nagrania z Konferencji 31.01.2023 r.
https://youtu.be/i5XvZKaJag8

Program konferencji:

„Spółki wodne jako część systemu zarządzania infrastrukturą wodną na obszarach wiejskich. Potrzeby i możliwości poprawy sytuacji spółek wodnych w społecznościach lokalnych.” połączona z posiedzeniem Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.Otwarcie spotkania i wprowadzenie:

– Radosław Kempinski, II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski (w zastępstwie Paweł Skonieczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).

– Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Założenia Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w obszarze „Mała retencja wodna”.

– Marian Wilmanowicz, główny specjalista z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Zasady wsparcia spółek wodnych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w

2023 r.

 – Paweł Skonieczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4. Przykłady innowacyjnych rozwiązań na rzecz retencjonowania wody.

– dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Badawczy ITP w Bydgoszczy.

5. Spółki wodne jako część systemu zarządzania infrastrukturą wodną na obszarach wiejskich

– Jacek Gralewski, dyrektor ds. badań i rozwoju, SiA Pietrucha Sp. z o.o.

6. Problemy spółek wodnych i sposoby ich rozwiązania.

– Jakub Skonieczny, główny specjalista w Gminnej Spółce Wodnej w Chełmży, przewodniczący Rady Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Toruńskiego.

7. Nasze problemy, dylematy i bariery – dyskusja z udziałem członków spółek wodnych.

8. Powołanie zespołu roboczego, którego zadaniem będzie ostateczne przygotowanie postulatów i rozwiązań poprawiających funkcjonowanie Spółek Wodnych.

9. Rola i zadania Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – perspektywa krótko i średniookresowa. (1 do 3 lat).

– Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, zastępca przewodniczącego Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

10. Rola spółek wodnych i zarządzanie nimi.

– Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

11. Działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaplanowane na rok 2023.

– Anna Czajkowska, specjalista ds. zarządzania wodą, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

12. Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

– Jarosław Ciemniewski, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


Konferencja 31 stycznia 2023 r. nt. Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawko-Pomorskiego w KPODR w Minikowie w Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego

 

image_pdfimage_print