VIII Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kolejny raz Przysiek gościł uczestników konferencji sadowniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Na konferencji jako pierwszy glos zabrał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau. Podkreślił, że sezon 2017 pokazał jak trudna może być sytuacja gospodarstw, gdzie warunki pogodowe często decydują o kondycji roślin sadowniczych i jakości pozyskiwanych owoców. Spadki temperatur w okresie zimowym, przymrozki wiosenne oraz nawałnice połączone z opadami gradu wpłynęły na ograniczone plony owoców i pogorszenie ich jakości. Zapewnił o wszechstronnej pomocy ze strony Urzędu Wojewódzkiego dla producentów sadowniczych.

Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa przedstawił sytuację rynku polskich jabłek. Zauważył, że rynek rosyjski już dla polskich owoców się skończył i dlatego ciągle należy poszukiwać nowych kanałów zbytu polskich owoców. Zauważył również, że sytuacja ta wymusiła na naszych producentach zmianę struktury odmianowej nasadzeń, a tym samym możliwość zaistnienia  polskich jabłek na innych niż rosyjski rynkach. Rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej o soki tłoczone na zimo są szansą rozwoju gospodarstw sadowniczych. Wzorem innych krajów prowadzone są rozmowy i działania zmierzające do uprawomocnienia produkcji w gospodarstwach wysokoprocentowych destylatów z owoców.

Na temat „Niechemiczne metody ograniczania agrofagów na plantacjach sadowniczych” referował Krzysztof Łęgocki z Firmy Badawczo-Rozwojowej ICB Pharma z Jaworzna. W związku ze światowym trendem minimalizowania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych niezbędnym staje się poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Szczególnie, że w obecnej sytuacji brak jest zrejestrowanych preparatów do zwalczania niektórych agrofagów, zwłaszcza w uprawach małoobszarowych.

Kolejnym prelegentem była dr Agata Broniarek –Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Przedstawiła wykład „Występowanie chorób grzybowych w uprawach roślin ziarnkowych i pestkowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Monilinia oraz prognozy zagrożeń na 2018 r.” Przebieg pogody w mijającym sezonie sprzyjał rozwojowi wielu chorób grzybowych w uprawach roślin sadowniczych. Prelegentka omówiła ważniejsze choroby zwracając uwagę na parcha jabłoni i brunatną zgniliznę drzew pestkowych.

Znaczenie owadów zapylających i ich ochronę przedstawił dr Grzegorz Pruszyński z IOR PIB w Poznaniu. W zapylaniu wiodącą rolę odgrywają pszczołowate, do których należy pszczoła miodna. Jest to jeden z 450 gatunków występujących w Polsce i jeden z 25 tys. występujących na świecie. U roślin sadowniczych i jagodowych obecność owadów zapylających może spowodować wzrost plonu od 30 do 60%. Obecność zapylaczy wpływa korzystnie, nie tylko na cechy ilościowe lecz również na cechy jakościowe plonu. Stosowane nowoczesne technologie w tym zabiegi agrotechniczne i ochrona chemiczna nie przyniosą oczekiwanych rezultatów jeżeli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających. Wykładowca jednoznacznie stwierdził, że zapylanie przez pszczoły roślin jest najważniejszą funkcją tych owadów a nie same produkty pozyskiwane od pszczoły miodnej.

Michał Wachowiak ARiMR OR w Toruniu przedstawił możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gospodarstw sadowniczych. Planowany nabór na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” przewidziane są wg harmonogramu na I kwartał 2018 r. sadownicy zainteresowani są przede wszystkim obszar D, który obejmuje operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. W zakresie nastąpiły tylko kosmetyczne zmiany porównaniu z poprzednim naborem. W raz z kolejnym naborem pojawi się nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje się w nim zmianę definicji „młodego rolnika”. Producent chcący otrzymać punkty za „młodego rolnika” będzie musiał spełnić wymogi: wykształcenie, wiek w zakresie 18-40 lat oraz czas samoistnego prowadzenia gospodarstwa  nie dłuższy niż 5 lat.

Niekorzystne dla uprawy roślin sadowniczych warunki atmosferyczne skutkowały zmniejszonym plonowaniem i pogorszeniem jakości zbieranych owoców. W wielu sadach w czasie nawałnic dochodziło do łamania i wyrywania drzew, uszkadzania konstrukcji nośnych i siatek ochronnych. Odbudowę zniszczonych sadów wspomóc może operacja typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. W roku 2017 zaplanowano 4 nabory, a terminy naborów uzależnione były od  sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W tym roku planowany jest jeszcze jeden nabór wniosków. W tych naborach zmienił się termin realizacji inwestycji, którą można realizować od dnia złożenia wniosku a nie jak było przy poprzednich naborach po podpisaniu umowy.

 

Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

 

 

Krzysztof Łęgocki z Firmy Badawczo-Rozwojowej ICB Pharma z Jaworzna

 

 

 

dr Agata Broniarek –Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa
przedstawia sytuację rynku polskich jabłek

 

 

dr Grzegorz Pruszyński z IOR PIB w Poznaniu

 

Michał Wachowiak ARiMR OR w Toruniu

Tekst, foto: Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie