Zmiany w Programie „Czyste powietrze”

29 lipca 2019 roku weszły w życie zmiany, które doprecyzowały zapisy  Programu „Czyste powietrze”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecne zmiany umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania Programu.

♦ Gminy na podstawie zawartych porozumień z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ichwstępnej weryfikacji.

♦ Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie- uproszczone wypełnianie.

♦ W obecnej formiewniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

♦ Beneficjenci ubiegający się o dotacje nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

♦ Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30.06.2029 r.

♦ Program „Czyste Powietrze” nie będzie zawierał załącznika „Wymagania techniczne”, jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, umieszczając razem z „Wykazem kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”

♦ Jeżeli w istniejącym jużbudynku nie następuje wymiana źródła ciepła, a wyposażony jest on w źródło ciepła typu: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, urządzenie grzewcze elektryczne Program nie narzucadodatkowych wymagań technicznych poza obowiązującymizgodnie z prawem. Obowiązek spełnienia wymagań technicznych w postaci co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dotyczy źródła ciepłana paliwo stałe, które nie podlega wymianie. Kosztami kwalifikowalnymi w takiej sytuacji mogą być:

– dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. pozostałe zadaniatermomodernizacyjne

– dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę po 15.12.2002 r. w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie działania dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii ( kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

♦ W Programie doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programienie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

♦ W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość kosztów kwalifikowalnych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

♦ Brzmienie zmieniały zapisy dotyczącebeneficjentów będących osobami fizycznymi:

– będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnegobudynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/ wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/lokalu.

– będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

      

Źródło: Ministerstwo środowiska
Małgorzata Grabczyńska