Bez kategorii

Konferencja „Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego”

Tradycyjnie jak co roku, 24 maja br. odbyła się ekologiczna konferencja pn. „Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego”. Tym razem w Pokrzydowie spotkało się szerokie grono rolników ekologicznych, przetwórców, jak i konsumentów żywności ekologicznej.  Tegoroczna konferencja skupiała się wokół aspektów produkcyjnych w rolnictwie ekologicznym jak: „Gospodarska nawozowa i kształtowanie żyzności gleby w rolnictwie ekologicznym”, „Metody i środki stosowane w ekologicznej uprawie roślin”. Powyższe tematy przedstawione zostały przez dr Krzysztofa Jończyka pracownia IUNG w Puławach. Bardzo ważny i jednocześnie interesujący okazał się wykład pn. „Organizacja rynku warzyw ekologicznych świeżych i przetworzonych”, wygłoszony przez Pana Piotra Krajewskiego właściciela gospodarstwa ekologicznego w Wilczkowicach Dolnych. Okazało się, że również najnowsze statystyki i trendy w rolnictwie ekologicznym zyskały uznanie i aprobatę, wśród wszystkich uczestników konferencji.

Tym razem była to konferencja ponad wojewódzka, ponieważ z zaproszenia skorzystali również rolnicy ekologiczni z województw ościennych jak pomorskiego, warmińsko-mazurskiego czy nawet mazowieckiego.

Konferencja zorganizowana została przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu.

Jednocześnie  Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dziękuje za wsparcie merytoryczne i nie tylko przedstawicielom Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Firmie BIOFOOD za ufundowanie soków ekologicznych dla uczestników konferencji.

Dziękujemy za zainteresowanie, liczną frekwencję oraz zaangażowanie podczas konferencji. Jednocześnie liczmy na dalszą współpracę oraz kolejne wspólne inicjatywy w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Prezentacja – Gospodarka nawozowa i kształtowanie żyzności gleb w rolnictwie ekologicznym

Prezentacja – Metody i środki ochrony roślin stosowane w ekologicznym systemie produkcji

 

Opracowała

Agnieszka Dobosz-Idzik

KPODR Minikowo

Po raz kolejny Eurorzepak w Minikowie

18 maja 2017 roku, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie po raz kolejny przygotowali Międzynarodowy Dzień Rzepaku. Tematem przewodnim debaty było „Europejskie źródła białka, w tym śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi”. Na debatę przybyli rolnicy i przedstawiciele zrzeszeń oraz stowarzyszeń z kraju i z zagranicy.

W debacie udział wzięli:  Karol Bujoczek – redaktor naczelny Top Agrar Polska, który prowadził debatę oraz Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR w Minikowie, Matt Culley – Hampshire County Chairman NFU National Farmers Union – reprezentant Anglii, Bogusław Rzeźnicki – Dyrektor Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Diter Bockey – Refernt UFOP Union zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen –  reprezntant z Niemiec, Philippe Dusser – Secretary General EOA European Oilseed Alliance – reprezentant Francji, Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB. 

Przed dyskusją pani prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda z IHAR Oddział w Poznaniu, przeprowadziła krótki wykład jako wprowadzenie do debaty – „Innowacje w wykorzystaniu śruty rzepakowej”. Pani Profesor na początek przedstawiła znaczenie białek zapasowych rzepaku – napiny i krucyferyny a następnie przeszła do przedstawienia możliwości wykorzystania białka na cele spożywcze. Białko rzepakowe może być wykorzystane do produkcji wyrobów piekarniczych, cukrowniczych, do wytwarzania różnych napojów, jako substytut nabiału jajek oraz jako składnik przy produkcji dressingów, sosów i dodatek smakowy. Białko z rzepaku może być wykorzystane nawet przy produkcji produktów pochodzenia mięsnego. W przemyśle istnieje również szeroka możliwość wykorzystania białka rzepakowego, m.in. do produkcji filtrów wodoodpornych, surfaktantów i plastików. Pani Profesor podkreślała też, że białko sojowe w dużym stopniu może zostać zastąpione białkiem rzepakowym, m.in. w żywieniu przeżuwaczy i starszych grup świń.

  Kolejny prelegent pan Adam Stępień – dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju zaprezentował temat „Biopaliwa jako kluczowy czynnik rozwoju i opłacalności uprawy rzepaku w Polsce i Unii Eurorpejskiej”. Przemysł olejarski w Polsce w ponad 60% pracuje na potrzeby produkcji biokomponentów do paliw oraz dostarcza na rynek duże ilości cennych komponentów paszowych w postaci śruty i makuchu. Warto mieć świadomość, że polski przemysł biopaliw jest nowoczesną branżą i trzecim producentem biodiesla w Europie, a roczny rekord produkcji tego paliwa w kraju wyniósł 850 tys. ton. Sam ten fakt powoduje, że wszelkie zmiany w prawie unijnym mające na celu zmniejszenie wykorzystania biopaliw pierwszej generacji (m.in. olej rzepakowy) uderzą w nasz przemysł, rolnictwo i rynek pracy.

 Podczas debaty wypracowano wspólnie wnioski:

1. Wzrost produkcji roślin białkowych w Polsce i Europie może być odpowiedzią rolnictwa na oczekiwania konsumentów preferujących produkty wolne od GMO. Ale dalszy rozwój ich upraw musi być wspierany poprzez prace hodowlane ukierunkowane na doskonalenie odmianowe.

2. Największym i najbardziej stabilnym źródłem białka paszowego wolnego od GMO jest obecnie w Polsce i Europie śruta rzepakowa.

3. Konieczna jest szersza promocja zastosowania śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt, a także prace hodowlane w kierunku poprawy jej jakości żywieniowej.

4. Wielkość produkcji śruty rzepakowej jest ściśle związana z poziomem produkcji biodiesla. Wszelkie próby ograniczenia jego produkcji uderzają w skale podaży śruty rzepakowej, a tym samym otwierają rynek dla importu soi.

5. Wymóg zazielenienia spowodował wzrost produkcji roślin bobowatych (strączkowych) różnych gatunków przydatnych do uprawy w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Jednakże istnieje potrzeba umożliwienia rolnikom dalszego stosowania środków ochrony roślin w przypadku gdy zbiory są przeznaczone jako surowiec paszowy (komponenty białkowe) w celu stymulowania wartości dodanej dla bilansu białka w UE.

6. W ostatnich 3 latach obserwujemy w Polsce i Europie obiecujące wyniki plonowania soi bez GMO. Niezbędne jest zatem wspieranie prac hodowlanych w kierunku wyhodowania oraz selekcji odmian dostosowanych do naszych warunków klimatycznych.

Do Minikowa przybyło dużo zainteresowanych rolników oraz doradców rolniczych. Podczas Dnia Rzepaku w Minikowie ponad 300 gospodarzy uprawiających rzepak ozimy mogli porozmawiać z czołowymi hodowcami tej rośliny oraz pod ich opieką oglądać różne odmiany na polach w SDOO w Chrząstowie.

Odmiany rzepaku ozimego zaprezentowały takie czołowe hodowle jak: HR Strzelce, HR Smolice, Euralis, Bayer, Rapool, Saatbau, Syngenta, KWS, Limagrain, ATR Agro Handel. Ponad to w Minikowie można było porozmawiać z serwisantami i przedstawicielami firm, które do zaoferowania mieli sprzęt do siewu precyzyjnego rzepaku oraz do zbioru. Były to firmy: Agro-Land, Agrolmet, Raitech, Inter-Vax, Dramiński. Warto również wspomnieć o firmach, które do zaoferowania mieli technologie ochrony oraz nawożenia rzepaku. Były to instytucje jak: Yara, Invigo, Intermag, Syngenta, Bayer, BASF, Fertical, PSP. Nie zabrakło również pasieki pszczelej państwa Kuś z Nakła, którzy oferowali miała miód rzepakowy.

Goście Eurorzepak 2017

Imię i nazwisko

Instytucja

Krzysztof Ardanowski

Poseł, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa
 Rozwoju Wsi

Bogusław Rzeźnicki

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Iwona Gilewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Kierownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Gacek

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU)

Adam Stępień

Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Wojciech Mojzesowicz

Przewodniczący  Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

Juliusz Młodecki

Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Beata Kaliska

Dyrektor Stacji Doświadczalnej  Oceny Odmian w Chrząstowie

Ryszard Kierzek

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Andrzej Kinderman

Wicestarosta Nakielski

Eugeniusz Taraska

Lechpol Sp. z o.o.

Karol Bujoczek

Redaktor naczelny czasopisma TopAgrar

Zofia Pucek

Prezes Zarządu Agro Profil

Phillippe Dusser

EOA European Oilseed Alliance – Francja

Dieter Bockey

UFOP Union zur Forderung von Oel und Protein Pflanzen – Niemcy

Matt Culley

NFU National Farmers Union – Anglia

Karolis Klikunas

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Darius  Klikunas

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Zigmas Aleksandravicius

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Stanislav Vojtkievicius

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

 

Imprezę otwierają – Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR i Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB

 prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Adam Stepień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

 

prowadzenie debaty – Karol Bujoczek, top agrar Polska

 

 

 

 Philippe Dusser Secretary General EOA European Oilseed Alliance – Francja

Bogusław Rzeźnicki Dyrektor  Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW

 


Matt Culley Hampshire County Chairman NFU National Farmers Union – Anglia


 

Konferencja prasowa po debacie

Konferencja prasowa po debacie

Konferencja prasowa po debacie, goście z Litwy

 

 

 

Pole doświadczalne SDOO w Chrząstowie

Konferencja była zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

tekst: Adam Piszczek
foto: Jarosław Domiński
KPODR w Minikowie

 

Nagrody na Wystawie Hodowlanej

I Regionalna Wystawa Królików

Skład komisji wyceny królików rasowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł BIELAŃSKI, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Balice koło Krakowa                             

Członkowie:

dr hab. Dorota KOWALSKA prof. IZ PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Balice koło Krakowa,

mgr inż. Lilianna Beszczyńska, KCHZ  w Warszawie,

mgr inż. Agnieszka Brzezińska, KCHZ w Warszawie.

 

Komisja dokonała wyceny królików 13 maja 2017 r. zgodnie z regulaminem oceny królików na I Regionalnej Wystawie Królików Rasowych, Minikowo 13 -14 Maja 2017 r.

dostępnym na stronie: https://lato.kpodr.pl/index.php/wystawa-zwierzat/

W sumie oceniono 69 sztuk, ras dużych, małych i średnich. Wszyscy hodowcy otrzymali dyplomy za prezentację zwierząt.

 

Po dokonaniu oceny zwierząt komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Superczempion, I Regionalna Wystawa Królików w Minikowie

Grzegorz Grajek z Bydgoszczy, za królika rasy biały popielniański – jedynej rodzimej rasy królików (klatka 65)

Czempion ras dużych, I Regionalna Wystawa Królików w Minikowie

Paweł Szpajer z Mroczy, za królika rasy BOS (klatka nr 6)

Wiceczempion ras dużych, I Regionalna Wystawa Królików w Minikowie

Robert Batkowski z Mroczy, za królika rasy BOS (klatka nr 18)

Czempion ras średnich, I Regionalna Wystawa Królików w Minikowie

Kazimierz Korwek z Suszu za królika nowozelandzki biały (klatka nr 31)

Wiceczempion ras średnich, I Regionalna Wystawa Królików w Minikowie

Stanisław Kubiak z Stargardu Szczecińskiego, za królika nowozelandzki biały (klatka nr 29)

Wyróżnienie na I Regionalnej Wystawie Królików w Minikowie

Za najlepsze zwierzę w najtrudniejszej rasie dla Pana Sergiusza Nowackiego z Pomarzany, za królika olbrzym srokacz – najtrudniejszą rasę w chowie królików (klatka 59)

 

 

Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne wystawy i pokazy organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Hodowcy prezentujący zwierzęta są członkami Polskiego Związku Hodowców Alpak, który działa od 2012 r.

Celem związku jest:

 1. Podnoszenie świadomości w zakresie chowu i hodowli alp

Wyróżnienia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"

Ze względu na sytuację epizootyczną w kraju (ASF) w wystawie zwierząt, podczas Lata na Wsi (13-14 maja 2017 r.) nie wzięły udziału świnie. Mimo to hodowcy dostali wyróżnienia i nagrody z funduszu promocji mięsa wieprzowego. Wystawiony został namiot POLSUSu, gdzie wyświetlano filmy, na których prezentowano krajowy program hodowlany oraz pokazano chlewnie 10 najlepszych hodowców POLSUSu filia Bydgoszcz.

Poniżej lista wyróżnionych hodowców trzody chlewnej Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"

 1. Agro-Wronie sp.z o.o we Wroniu
 2. Boniecki Robert z Małszyc
 3. Dąbrowski Tadeusz z Wudzynka
 4. Gołaś Paulina z Kijewa
 5. Gręźlikowski Marek z Dobrzejewic
 6. Grzywiński Roman z Ruża
 7. Obryk Anna i Marek z Łowina
 8. Walterski  Daniel z Lipniczek
 9. Waźbiński Józef ze Żnina
 10. Ziółkowski Stanisław z Robakowa

Stefania Czerwińska

 

Pokaz alpak

Hodowcy prezentujący zwierzęta są członkami Polskiego Związku Hodowców Alpak, który działa od 2012 r.

Celem związku jest:

 1. Podnoszenie świadomości w zakresie chowu i hodowli alpak
 2. Realizacja badań w zakresie chowu i hodowli alpak w celu poprawy jakości pogłowia w Polsce
 3. Wspieranie promocji włókna, możliwości przetwórstwa, sprzedaży surowca oraz gotowych wyrobów
 4. Reprezentowanie interesów hodowców w Polsce oraz poza granicami kraju.
 5. Więcej informacji nt. Związku znajdziecie Państwo na stronie https://pzha.pl

 6. Realizacja badań w zakresie chowu i hodowli alpak w celu poprawy jakości pogłowia w Polsce
 7. Wspieranie promocji włókna, możliwości przetwórstwa, sprzedaży surowca oraz gotowych wyrobów
 8. Reprezentowanie interesów hodowców w Polsce oraz poza granicami kraju.

Więcej informacji nt. Związku znajdziecie Państwo na stronie https://pzha.pl

Lista hodowców:

 

 

Eco-alpaca

Wola Miastkowska

tel. 601 91 5524

www.eco-alpaca.pl

 

Alpaki w Polsce

Bujenka

tel. 606 471 471

www.alpaki.pl

 

Alpaki na Okęciu

Warszawa

tel. 504 204 440

 

Alpakarnia P&M

Szyszyńskie Holendry

tel. 693 065 099

www.alpaka.net.pl

 

Alpaki na Kaszubach

Nowa Huta

tel. 660 926 672

www.alpakinakaszubach.eu

 

Alpaka Team

Janikowo Gdańskie

tel. 510 548 115

 

Alpaki Pociecha

Pociecha-Józefów

tel. 501 505 205

Foto. Stanisław Pater i Jarosław Domiński

 

JARMARK WIELKANOCNY

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

zaprasza na

JARMARK WIELKANOCNY


który odbędzie się w siedzibie Oddziału w Przysieku koło Torunia
w sobotę 8 kwietnia 2017 roku w godz. 10.00–15.00.

Wstęp i parking bezpłatne.

 

Celem Jarmarku jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego
związanego z Wielkanocą oraz rękodzieła i sztuki ludowej.

Twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników, rolników i przetwórców ekologicznych,
gospodynie i Koła Gospodyń Wiejskich, handlowców
zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w wielkanocnym kiermaszu,
w terminie do 29 marca

(karta zgłoszenia DO POBRANIA PONIŻEJ, w dwóch formatach do wyboru).

Karta zgłoszenia DOC

Karta zgłoszenia PDF

 

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

oraz

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

zapraszają na

XXV FORUM PSZCZELARZY

pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza

które odbędzie się w sobotę 25 marca 2017 roku
w siedzibie oddziału KPODR w Przysieku koło Torunia

 

Program

9.00     Otwarcie Forum

9.05     Wręczenie odznaczeń

9.10     Wystąpienie zaproszonych gości

9.15     Wystąpienie prezesa RZP w Toruniu – Tadeusz Dussa

9.20     Występ zespołu folklorystycznego z okazji jubileuszu

9.45     Jak mieć zdrowe pszczoły – inż. Igor Pawłyk, mistrz pszczelarski z Niepołomic

11.15   Przerwa kawowa

11.45   Racjonalizacje w gospodarstwie pasiecznym na podstawie doświadczeń własnych – Miroslav Sedlacek, pszczelarz z Czech

13.15   Oferta matek pszczelich linii Kraińska Kujawska pasieki KPODR w Zarzeczewie – Adrian Stankiewicz, KPODR Oddział w Zarzeczewie

13.25   Sytuacja pszczelarstwa w Polsce – przedstawiciel Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego

13.40   Dyskusja

14.00   Zakończenie Forum

 

W trakcie trwania Forum czynny będzie kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej.

 

Kontakt:

RZP w Toruniu, ul. Środkowa 11
tel. 56 646 14 71, wtorki godz. 10-13
prezes 501 180 974
e-mail: rzp-torun@tlen.pl

KPODR – Piotr Stelmaszak, tel. 601 664 415, piotr.stelmaszak@kpodr.pl

 

 

Konkurs skierowany jest do właścicieli działek siedliskowych i działek ogrodniczych w powiecie toruńskim.

Celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi wsią piękną, zadbaną i uporządkowaną, z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, w której praca staje się łatwiejsza, a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe.

W swoich założeniach, konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno-sanitarnych gospodarstw.

Ogród stanowi integralną część gospodarstwa, stąd też jednym z kryteriów oceny będzie stan tego gospodarstwa (estetyka, wykorzystanie elementów proekologicznych itp.).

 

regulamin konkursu -Piękna Zgroda 2017

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od 2017 roku włączył się do działań związanych z organizacją Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych. Celem Konkursu jest propagowanie bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, a tegoroczna edycja ma wskazać elementy bezpieczeństwa związane z substancjami chemicznymi, jak środki ochrony roślin.

W związku z powyższym zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Zasady udziału opisane zostały w Regulaminie, w którym znajduje się również Formularz zgłoszeniowy. Dokument ów należy złożyć w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy.

 

Załącznik: Regulamin Konkursu Plastycznego.