Dyrektor KPODR w Minikowie ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika ogrodniczego TV 521

OGŁOSZENIE

Minikowo, 3 marca 2023 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie oferenta
Aneks do ogłoszenia

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika ogrodniczego TV 521
1. Nazwa i siedziba: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, telefon 52 386 72 14
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.03.2023 roku, o godz. 10:00 w KPODR
w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, sala nr 4.
3. Przedmiot sprzedaży:

1) marka, typ, model pojazdu: Tomo Vinkovic TV 521
2) nr rejestracyjny: brak
3) kolor nadwozia : zielony
4) numer nadwozia: ZZA/746/486
5) rok produkcji: 1985
6) data ważność ubezpieczenia: 31.12.2023 r;
7) wymiary(dł. x szer. x wys.) w mm: 2300 x 1050 x 1050
8) rodzaj pojazdu: ciągnik ogrodniczy
9) paliwo: diesel
10) parametry silnika: Lombardini LOA 820 pojemność: 817 cm3
moc: 15,45 kW chłodzony powietrzem
liczba cylindrów: 1, sprzęgło: suche cierne
11) prędkość maksymalna: 18 km/h
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć ciągnik ogrodniczy:
Oddział Zarzeczewo,  Zarzeczewo, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3, pon-pt 8:00-15:00
5. Wadium

1) wysokość: 900 złł tj. 10 % ceny wywoławczej
2) sposób zapłaty: gotówką w kasie KPODR w Minikowie lub na konto bankowe nr BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
3) termin: do dnia 20 marca 2023 roku do godz. 10.00
4) forma wpłaty wadium: pieniądz

6. Cena wywoławcza: 9000 zł
7. Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony druk oferty(załącznik nr 1 do Ogłoszenia)
2) podpisane oświadczenie(załącznik nr 2 do Ogłoszenia)
3) potwierdzenie zapłaty wadium

8. Termin, miejsce i tryb składania ofert.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami można składać wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie do dnia 9.03.2023 do godz. 1000 w sekretariacie KPODR w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo
9. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: Niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Warunki szczegółowe:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
5) Komisja odrzuca ofertę oraz niezwłocznie powiadamia oferenta jeśli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta, który nie wniósł wadium,
– nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, dostarczone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś ich uzupełnienie
lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę 6) Złożona oferta ważna jest przed 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
7) Przetarg może się odbyć, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta.
8) Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu.
9) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, ale nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
10) Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

image_pdfimage_print