Rozstrzygniecie konkursu Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki

 


„Rozstrzygniecie konkursu Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki
III Edycja w województwie kujawsko-pomorskim”

18 września 2022 r. W Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się uroczyste  podsumowanie konkursu AgroLiga 2022.

Dyrektor KPODR Ryszard Zarudzki po przywitaniu gości omówił sytuację ekonomiczno-produkcyjną oraz przedstawił możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w najbliższym okresie. Następnie poprosił o zabranie głosu Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Zabierając głos Wojewoda pogratulował uczestnikom konkursu sukcesów i życzył dalszej pomyślności w prowadzeniu działalności rolniczej.

Informacje dotyczące przebiegu konkursu w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiła Małgorzata Kołacz. Poinformowała uczestników spotkania o realizacji konkursu w ramach operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelską Izbą Rolniczą oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Podczas podsumowania zaprezentowano mistrzów i laureatów konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono filmy prezentujące uczestników konkursu. Dotyczyły one skali i zakresu prowadzonej działalności, przedstawiały dorobek poszczególnych podmiotów, ich zaangażowanie w działalność zawodową. Na prezentacjach przedstawiana była estetyka siedlisk gospodarstw i firm uczestników konkursu.

Po prezentacjach dokonano uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Wręczenia dokonali Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor KPODR w Minikowie Ryszard Kamiński, Wicedyrektor KPODR Ryszard Zarudzki.

Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Podstawowym celem tego konkursu jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu byli typowani przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2022 przechodziły podmioty, które wyróżniały się osiągnięciami i stosowanymi innowacjami.

Komisja wojewódzka w okresie 11-18 lipca oceniła zgłoszone podmioty i postanowiła przyznać:

W kategorii gospodarstw rolnych tytuł Mistrza Wojewódzkiego uzyskało gospodarstwo Iwony i Przemysława Kawula z Frydrychowa.

Gospodarstwo Państwa Iwony i Przemysława Kawula jest jednym z najlepszych gospodarstw w gminie Kowalewo Pomorskie. Właściciele gospodarstwa są młodymi, ambitni i przedsiębiorczymi osobami. Wyspecjalizowali się w hodowli bydła mlecznego. Stawiają sobie cele i dążą do ich realizacji. W drodze ich realizacji korzystają ze środków pomocowych jakimi są kredyty oraz fundusze pomocowe UE. W ramach działania ,,Młody Rolnik,, „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. Obecnie gospodarstwo jest w trakcie powiększana stada podstawowego bydła mlecznego. Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w hodowli bydła mlecznego umożliwia uzyskiwanie wysokiej jakości parametrów mleka krowiego jak również wysokich standardów co do  zdrowotności stada. Stado podstawowe liczy 125 sztuk, roczna wydajność mleka od 1 krowy 12 000,00 l, roczna produkcja mleka 1 500 000,00 l. Budynki inwentarskie znajdujące się w gospodarstwie rolnym zapewniają możliwość przechowywania sprzętu rolnego, pasz, płodów rolnych. W gospodarstwie znajdują się budynki służące hodowli zwierząt. Produkcja roślinna prowadzona jest na powierzchni 53 ha i jest całkowicie podporządkowana hodowli bydła mlecznego. W strukturze zasiewów są: kukurydza, trawy, mieszanki motylkowatych z trawami, lucerna mieszańcowa. Wszystkie te uprawy wykorzystywane są na pasze objętościowe, składowane w formie pryzm kiszonek oraz balotów sianokiszonek. Park maszynowy zabezpiecza potrzeby gospodarstwa w zakresie zabiegów agrotechnicznych oraz obsłudze bydła mlecznego. Gospodarstwo wyróżnia się funkcjonalnością zagrody, porządkiem w obejściu, oraz wysokim stopniem estetyki.

W kategorii rolnik Wicemistrzem Konkursu Agroliga 2022 w województwie kujawsko-pomorskim zostało gospodarstwo Judyty i Łukasza Łęgowskich z  Osieczka.

Gospodarstwo o powierzchni 36 hektarów zakupiono w 2012 r. Po zakupie gospodarstwa rozpoczęto poszukiwanie rozwiązań w celu wyspecjalizowania się w konkretnym kierunku. Rozpoczęto produkcję trzody chlewnej. Jednak  ta produkcja nie była satysfakcjonująca z uwagi na zmniejszającą się dochodowość. Z uwagi duże zainteresowanie okolicznej ludności jajami konsumpcyjnymi postanowiono zmienić kierunek produkcji zwierzęcej. Pomysł na tą produkcję zrodził się na  przełomie 2015-2016 roku a zaczęto go realizować w 2017 roku pod hasłem „Łęgowscy – jaja z wiejskiej zagrody”. Zmodernizowano budynki na kurniki z wolierami o powierzchni 600 m2, zainstalowano paszociągi, wyposażono w linie do pojenia oraz gniazda do zbioru jaj. Gospodarstwo w dalszym ciągu skupia się na sprzedaży jaj bezpośrednio do klientów. Producenci dostosowywali technologie w celu osiągnięcia jak  najwyższych parametrów żywieniowych i jakościowych produkowanych jaj do wymogów odbiorców i rynku.
W gospodarstwie jest wielka dbałość o dobrostan drobiu. Obecnie gospodarstwo posiada 120 ha gruntów ornych i utrzymuje stado kur nieśnych w systemie wolnowybiegowym o liczebności 7500 sztuk. Gospodarstwo korzystało z dofinansowania na produkcję w ramach działania „Młody rolnik”. Obecnie wyposażone jest ono w nowoczesny park maszynowy w skład którego wchodzą m.in.: dwa traktory o mocy 160 KM, opryskiwacz, agregat uprawowo-siewny, pług obrotowy 4-skibowy, agregat talerzowy. Przy gospodarstwie działa firma handlowo usługowa „Handel i sprzedaż jaj z gospodarstwa”.

 

W kategorii gospodarstw rolnych laureatami konkursu  zostali:

  • Tomasz Pochowski z Samsieczynka

  • Katarzyna i Karol Chmiel zSzerzawy

  • Magdalena i Łukasz Pawłowscy zRudzka Dużego

  • Łukasz Lech z Białochowa

W kategorii firma Mistrzem Konkursu Agroliga 2022 w województwie kujawsko-pomorskim została firma Arend Jan Hendriks, Hendripol Sp. z o o. z Kawęcina.

Pan Arend Jan Hendriks prowadzi w Polsce gospodarstwo od 24 lat. Zaczął od przebudowy, adaptacji i budowy od nowa budynków inwentarskich, magazynów paszowych, garaży dla maszyn
i urządzeń rolniczych. Zakupioną ziemię przywrócił do dobrej kultury stosując właściwe zabiegi agrotechniczne i nawożenie. Zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka. Nowa obora wybudowana w 2012 r. została w pełni zautomatyzowana i znajduje się w niej wyłącznie bydło mleczne. Główny cel Pana Hendriksa to polepszanie warunków produkcji i zarządzania stadem poprzez gromadzenie danych i ich analizę. Powyższy cel zapewnia stosowanie innowacyjnego sprzętu, działającego w oparciu o dedykowane oprogramowanie. Właściciela cechuje otwartość w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem jak i ciągłym pogłębianiu problemowej tematyki poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach poświęconych bydłu mlecznemu. Gospodarstwo odwiedzają wycieczki rolniczych szkół średnich, jak i młodzi rolnicy z całego kraju rozpoczynający podobną hodowlę. Hendripol Sp. z o.o. ściśle współpracuje z firmą Lely oraz innymi firmami produkującymi pasze dla zwierząt, prowadzi testowe poletka kukurydzy. Rolnik posiada umowę kontraktacyjną na zbyt mleka z jedną z największych polskich spółdzielni mleczarskich. Poza mlekiem gospodarz sprzedaje cielne jałówki, byki oraz krowy pierwiastki, prowadzi działalność pozarolniczą, świadcząc usługi serwisu ciągników rolniczych i wysięgników teleskopowych.

Tytuł Wicemistrza Konkursu Agroliga 2022 w województwie kujawsko-pomorskim kategorii firma  otrzymała firma „ROL-MAR” Mariusz Dębowski z Lubrańca Parcele.

Pan Mariusz Dębowski gospodaruje na 296 ha. W gospodarstwie uprawiane są zboża, rzepak ozimy i buraki cukrowe. Stosowane są nowoczesne, energooszczędne  technologie uprawy. Uprawa roślin wykonywana jest w systemie bezorkowym i tradycyjnym. Corocznie do  zasiewów stosuje się kwalifikowany materiał siewny. W gospodarstwie prowadzona jest racjonalna gospodarka nawozowa. Nawożenie stosuje się na podstawie analiz glebowych z zastosowaniem rozsiewacza nawozu z nawigacją GPS. Wykorzystywanie rozsiewacza w   połączeniu z zakupionym do wykonywania  zabiegów ochrony roślin i nawożenia opryskiwacza wyposażonego w nawigację GPS wpływa na precyzyjne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Stosowana technologia przekłada się bezpośrednio na uzyskiwane plony oraz na dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Działalność firmy „ROL-MAR” Mariusz Dębowski to między innymi skup i usługowe przechowywanie płodów rolnych dla okolicznych rolników. Odbywa się to na powierzchni 3300 m2 magazynów płaskich oraz 8043 m3 kubatury silosów zbożowych. Wyposażenie w suszarnie pozwala na ciągłość prac załadowczych magazynów. Dla okolicznych rolników firma oferuje usługi uprawy, siewu oraz zbioru. Prowadzona jest sprzedaż nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin.

Laureatem w tej kategorii została: firma Karolczyk&Karolczyk z Rypina

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego wojewódzki etap konkursu

https://drive.google.com/file/d/1DdGAjVJvKCs1eCdOnZFs6z62aEu-hopO/view?usp=sharing

Etap wojewódzki konkursu finansowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

A tu można obejrzeć zapis video konkursu Agro-Liga 2022 z terenu całej Polski

https://www.youtube.com/channel/UCPSobEES-jU3ybmXp1pAxKw/videos

 

Za treść merytoryczną odpowiada podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

 

„Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

Tekst: Małgorzata Kołacz
Foto: Marzena Zwiewka
KPODR w Minikowie

 

 

 

 

image_pdfimage_print