SZKOLENIA CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer Wiedzy i działalność informacyjna”,
poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy na bezpłatne jednodniowe

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE 
W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą realizuje operację „Szkolenia w zakresie cross-compliance w woj. kujawsko-pomorskim”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem. Planuje się zorganizowanie 56 szkoleń, na których ma być przeszkolonych 1380 osób. Termin realizacji szkoleń: 3.12.2018 r. – 14.03.2019 r.

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,

– małżonkowie rolników,

– osoby zatrudnione w rolnictwie,

– właściciele lasów,

– wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać:
w KPODR w Minikowie; tel. 52-386 72 36; 723 692 564
w KPIR z/s w Przysieku tel. 56- 678 92 40