Jarosław Domiński

Bioróżnorodność – bogactwo wsi

7 marca 2017 roku w Minikowie odbyła się konferencja pt. „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”

Na spotkanie licznie przybyli rolnicy, przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy parków krajobrazowych, nadleśnictw oraz młodzież szkolna.

Wykład nt. „Bioróżnorodność szansą dla regionu” wygłosiła pani Bożena Herbuś, sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii. Proces utraty bioróżnorodności nabiera szczególnego tempa, głównie na skutek zwiększającej się eksploatacji zasobów przyrody. Podczas wykładu zostały wymienione zagrożenia dla bioróżnorodności, m.in. globalne zmiany klimatu, gatunki inwazyjne, urbanizacja krajobrazu, rozrastające się układy komunikacyjne dezorganizujące połączenia ekosystemów. W obliczu zmieniającego się klimatu powstają nowe wyzwania dla rolnictwa, które powinno utrzymywać, a najlepiej poprawiać strukturę żyzności gleby, stwarzać warunki do życia owadów zapylających, zapewnić odpowiedni obieg składników pokarmowych i mikroelementów. Podkreślona została rola i szansa rolnictwa ekologicznego w znaczeniu bioróżnorodności.

Drugi temat, również przedstawiony przez panią Bożenę Herbuś dotyczył ochrony powietrza. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się danymi na temat stanu i jakości powietrza w Polsce. Dla podkreślenia wagi problemu została przedstawiona długa lista szkodliwego działania produktów spalania. Musimy pamiętać, że skutki zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne wzrastającego zanieczyszczenia powietrza odczuwa każdy z nas.

Kolejny wykład nt. „Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich na przykładzie Stacji w Owczarach” przedstawił pan Rober Stańko, prezes Klubu Przyrodników w Świebodzinie. Podkreślił znaczenie muraw kserotermicznych, starych sadów oraz ogrodów chwastowych w ochronie bioróżnorodności.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Więcej informacji w zakładce Ekologia, środowisko.

Ilona Oleś

bioróżnorodność szansą – do pobrania wykład Bożeny Herbuś

niska emisja pyłów – do pobrania wykład Bożeny Herbuś

Otwarcie konferencji – dyrektor KPODR – Ryszard Kamiński i Bożena Herbuś, sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii

 

 

 

 

Rober Stańko, prezes Klubu Przyrodników w Świebodzinie

 

Konferencja: Efektywne zakiszanie pasz objętościowych

22 lutego w Minikowie odbyła się konferencja skierowana do hodowców bydła mlecznego. Była ona zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz firmę Schaumann Polska. Na konferencji zaprezentowały się również takie firmy jak Tama Polska oraz O.M. AGRO. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób. W większości bili to hodowcy bydła mlecznego ale również doradcy wspierający ten dział produkcji.
Konferencję rozpoczęła z-ca dyrektora pani Lidia Lewandowska. Po powitaniu, omówieniu programu i podsumowaniu ogólnej sytuacji na rynku mleka pani Dyrektor przekazała głos pierwszemu wykładowcy którym był pan dr Tomas Mitrik ze Słowacji. Pan Tomas jako wybitny specjalista od zakiszania przedstawił temat p.n. „Zakiszanie w praktyce rolnika”. Na bazie dziesiątków różnych ekstremalnych przykładów zakiszania pokazywał błędy i omawiał sposoby ich ominięcia.
Kolejnym prelegentem był pan Stanisław Pater z KPODR w Minikowie który omówił temat: „Odchów jałowic”. Jest to temat ostatnio dość popularny z uwagi na to, że ten etap decyduje w dużej mierze o tym ile przyszła krowa da mleka i jak długo będzie żyć. Niestety ze względów organizacyjnych najwięcej czasu poświęca się żywieniu krów i dość często w odchowie jałowic jest dużo niedociągnięć. Po tym wykładzie była przerwa kawowa gdzie uczestnicy mogli zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i wymienić swoje poglądy z innymi hodowcami jak również z firmami uczestniczącymi w spotkaniu.
Największą uwagę na przerwie skupiała firma AGRO O.M. która prezentowała urządzenie do wykrywania porodu u krów o nazwie MOOCALL.
Po przerwie głos zabrał pan Wojciech Sontowski pracownik PFHBiPM. Przedstawił on temat: DoKo – Program nowoczesnego Hodowcy. Pan Sontowski zaprezentował jak krok po kruku skorzystać z programu DoKo. Dzięki temu programowi hodowca, który jest pod oceną użytkowości mlecznej, może bez żadnych opłat wybrać sobie do kojarzeń swoich krów buhaje które podniosą wartości pożądanych cech u potomstwa. W tym programie rolnik ma dostęp do buhajów oferowanych przez wszystkie firmy sprzedające nasienie w Polsce. Stosowanie tego programu zabezpiecza hodowców przed wysokim współczynnikiem inbredu (spokrewnieniem). Dobre kojarzenie, genetyka współdecyduje o zdrowiu i wydajności krów mlecznych. Program DoKo to dawno oczekiwane narzędzie każdego hodowcy.
Następnym prelegentem był lek. wet. pan Zbigniew Dzionek reprezentujący firmę Schauman Polska który przedstawił temat: Najnowsze osiągnięcia w zakiszaniu pasz objętościowych. Pan Dzionek zaprezentował jak bardzo istotnie wpływa stosowanie różnych dodatków kiszonkarskich na zmniejszenie strat powstałych w zakiszonej masie roślinnej. Zaprezentował szeroką gamę inokulantów bakteryjnych, kwasów organicznych i innych dodatków skierowanych do zakiszania konkretnych roślin. Jednym z najnowszych rozwiązań firmy Shaumann jest inokulant bakteryjny który przyśpiesza możliwość otworzenia silosu do 2 tygodnia od momentu jego przykrycia.
Ostatnim prelegentem był pan Jacek Kalkowski z firmy Tama Polska i zaprezentował on temat: „Technologia owijania bel siatką”. Pan Kalkowski przedstawił jakie są mocne i słabe strony siatek stosowanych przy belowaniu różnych pasz. Uczestnicy mogli się dowiedzieć jak istotne jest dopasowanie szerokości siatki do szerokości beli. Ważna jest też ilość nawinięć siatką która powinna być dostosowana do owijanego rodzaju paszy. Wykład ten cieszył się dużym zainteresowaniem pomimo tego że był ostatni. 
gallery
dr Tomas Mitrik, Słowacja
 
Wojciech Sontowski PFHBiPM[/caption]
 
 
Stanisław Pater, KPODR w Minikowie
 
Przerwa
 
lek. wet. Zbigniew Dzionek, Schaumann Polska
 
 
Jacek Kalkowski, Tama Polska
 
 
 
 
 
 
 

 

Wybór oferty w PROW 2014-2020 tylko przez Portal ARiMR

 

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl

Informacji udzielają:

Magdalena Siewkowska –  tel. 52 386 72 26, e-mail: magda.siewkowska@kpodr.pl

Alicja Lisiecka –  tel. 52 386 72 26, e-mail: alicja.lisiecka@kpodr.pl

 

 

Pismo  Biura Prasowego ARiMR

Link do artykułu

źródło: arimr.pl

Zakładamy działalność gospodarczą

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię  będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,  jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Ponadto w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa  jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Koszty związane z realizacją operacji muszą stanowić co najmniej 100% kwoty premii, w tym planowane wydatki inwestycyjne w środki trwałe muszą wynosić kwotowo co najmniej 70% kwoty premii. Kosztem  kwalifikowalnym jest także podatek od towarów i usług VAT. W ramach poddziałania możliwy jest wyłącznie  zakup nowych maszyn, urządzeń oraz nowego wyposażenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 4 punkty, wydawana jest imienna decyzja o przyznaniu pomocy. W przypadku podmiotów, które uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze decyzji administracyjnej.

Należy pamiętać ze rolnik, domownik musi dokonać rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ponad to zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS do dnia upływu okresu związania celem. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Piotr Sawa

 

Obowiązek pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

W związku z licznymi zapytaniami ze strony firm skupowych i rolników odnośnie zawierania umów na dostawę produktów rolnych Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje o tym, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 1419)

Czytaj więcej

Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego

27 lutego 2017 r. w Minikowie odbyła się konferencja ,,Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego”. Jest to cykliczne wydarzenie, odbywa się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Głównym organizatorem jest ODR, a współorganizatorem Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. W konferencji biorą udział hodowcy niezrzeszeni, pracownicy naukowi z uczelni wyższych oraz zaangażowane firmy branżowe.

Pierwszym prelegentem był Jerzy Dymek – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który przedstawił zagrożenia związane z ptasią grypą. Sytuacja epizootyczna w kraju i na świecie zmusza do zastosowania w gospodarstwach bioasekuracji i profilaktyki na fermach drobiu i w gospodarstwach rolnych. Obowiązujące wytyczne w czasie zagrożenia są restrykcyjne, ale to jedyna możliwość aby zapobiec chorobie, która rozprzestrzenia sią w bardzo szybkim tempie. Ci którzy myślą, że sprawa ich nie dotyczy są w dużym błędzie, ich brak wyobraźni i wiedzy nt. konsekwencji wystąpienia choroby w gospodarstwie może doprowadzić do nieszczęścia swojego i sąsiadów. Aleksander Bomberski z KPODR w Minikowie, omówił zasady tworzenia grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” oraz założenia Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich. Istotne jest, aby trafić do jak najszerszego grona odbiorców zarówno rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą lub roślinną. Zasady funkcjonowanie Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, zasady partnerstwa w Sieci oraz możliwości finansowania w ramach działania ,,Współpraca” to tematy nieobce naszemu brokerowi innowacji SIR. Zachęcamy do współpracy i do kontaktu z panem Aleksandrem. Kolejnym gościem i prelegentem, był Maciej Bujnik – dyrektor biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Jego prezentacja dotyczyła aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju rynku drobiu wraz z danymi rynkowymi.

 

 

Jak widać na powyższym slajdzie, eksport drobiu stanowi niemal połowę produkcji w kraju.  Krótkookresowe perspektywy rozwojowe na rynku drobiu zapowiadają dalszy wzrost produkcji, jednak niepokojący spadek opłacalności. Zostały wprowadzane restrykcje przez kraje trzecie i nastąpił problem z rynkami zbytu. Kolejne krótkookresowe perspektywy rozwojowe branży drobiarskiej przedstawiają dwa scenariusze: Scenariusz I – szybkie opanowanie ptasiej grypy, krótkotrwała dekoniunktura, Scenariusz II – nasilenie występowania ognisk ptasiej grypy, ograniczenie spożycia przez konsumentów, gigantyczna nadpodaż i drastyczna redukcja cen. Natomiast długookresowe perspektywy rozwojowe rynku drobiu zapowiadają wzrost konsumpcji 2-3% rocznie, wzrost produkcji 8-10% rocznie, rozwój produkcji związany z rozwojem eksportu i promocja polskiego drobiu na rynkach zagranicznych. Wszyscy związani z branżą drobiarską a w szczególności hodowcy liczą na szybki koniec kłopotów związanych z ptasią grypą.

Dr inż. Sebastian Kaczmarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił istotny temat dla produkcji drobiarskiej, jakim jest żywienie a kontaktowe zapalenie skóry podeszwy (FDP) u drobiu. Czynniki żywieniowe wpływające na FPD, sposoby zapobiegania i czynniki predysponujące oraz pozostałe czynniki środowiskowe wpływające na częstość występowania FPD, zostały przedstawione przez doktora. Po wykładzie padło wiele pytań związanych z żywieniem m.in. dot. zakiszania kukurydzy czy różnic między soją importowaną a rodzimą i jej zastosowaniem w praktyce. Nie ma oczywiście stałej recepty na całkowite wyeliminowanie występowania zapalenia skóry, jednak istnieją punkty krytyczne w żywieniu, środowisku i ściółce, na które każdy hodowca powinien zwrócić uwagę. Temat kurzych łapek został kontynuowany przez lek. wet. Berenikę Chybicką z firmy Mediqual, która poszerzyła temat dobrostanu drobiu i zabiegów zoohigienicznych w profilaktyce pododerematitis u drobiu grzebiącego. Środek HypermiXvet to naturalny aktywator gojenia i regeneracji różnego rodzaju tkanek m.in. wspomnianych wcześniej kurzych łapek. Może być zastosowany m.in. na ściółkę poprzez stosowanie oprysków.

Firmę Golpasz S.A. z Golubia Dobrzynia reprezentował Maciej Zglenicki – dyrektor marketingu. Wyjaśnił uczestnikom – Czym jest pasza z próżni. Firma Golpasz zajmuje się produkcją mieszanek paszowych i koncentratów dla zwierząt gospodarskich, w ostatnich latach sprzedaje ponad 372.000 ton mieszanek paszowych i koncentratów rocznie. Dyrektor wyjaśnił cel technologii produkcji – Vacuum Coating, która umożliwia natrysk enzymów i tłuszczów na granulat  oraz zalety próżniowego sytemu produkcji pasz granulowanych. Ostatnim prelegentem był Pan Józef  Woźniak z Poznania, który przedstawił swój patent na utylizację pomiotu kurzego i zastosowanie go w gospodarstwie w celu wzbogacenia gleby. Jest to innowacyjna technologia dająca końcowy produkt w postaci nawozu o dużej zawartości kwasów huminowych. Na koniec konferencji członkowie zrzeszenia mieli zebranie sprawozdawczo-wyborcze KPZHDiPJ za 2016 r.

Konferencje organizowane przez KPODR mają na celu konsolidacje środowiska drobiarskiego dla rozwiązywania bieżących problemów w branży oraz zapoznanie rolników, hodowców i zainteresowanych z zagrożeniami jakie pojawiają się w hodowli drobiu grzebiącego i możliwościami niwelowania tych zagrożeń. Kolejne spotkanie dla hodowców drobiu odbędzie się w listopadzie w Przysieku. Proszę śledzić nasz kalendarz z wydarzeniami, zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania i do współpracy.

1. Jerzy Dymek, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

2. Uczestnicy Konferencji

3. Aleksander Bomberski, KPODR Minikowo

4. Maciej Bujnik, dyrektor Biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

5. Dr inż Sebastian Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

6. Prof. dr hab. inż. Grajewski Jan Julian z UKW Bydgoszcz

7. Lek. wet. Berenika Chybicka, firma Mediqual

8. Dyrektor marketingu Maciej Zglenicki, Golpasz S.A. Golub Dobrzyń

9. Józef Woźniak z Poznania, właściciel patentu

Aktualna sytuacja produkcji owczarskiej

25.01.2017 r. w Minikowie odbyło się szkolenie pn. Aktualna sytuacja i zagadnienia produkcji owczarskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnikami byli hodowcy owiec, członkowie Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy. Przybyłych przywitał Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Jako pierwszy wystąpił Aleksander Bomberski z KPODR w Minikowie, który omówił zasady tworzenia grup operacyjnych w ramach działania ,,Współpraca” oraz założenia Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

Aleksander Bomberski, KPODR Minikowo

Następnie zabrał głos dyrektor RZHOiK – Józef Baran, podsumowując dotychczasowe działania Związku. RZHOiK prowadzi księgi i ocenę hodowlaną dla 6 ras owiec: merynosa polskiego, merynosa polskiego w starym typie, merynosa polskiego barwnego, owcy pomorskiej, czarnogłówki i berrichon du cher – razem stanowi to około 5 tys. sztuk, w tym 3760 szt. owiec objętych jest ochroną zasobów genetycznych. Związek prowadzi działalność gospodarczą; organizuje skup i sprzedaż wełny owczej potnej (ok. 30 ton rocznie) oraz sprzedaż jagniąt i owiec poselekcyjnych. Jeśli chodzi o wielkość eksportu, to w 2016 roku pojawiła się tendencja wzrostowa w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W województwie kujawsko-pomorskim utrzymywanych jest około 8 tys. sztuk owiec, które są obsługiwane przez związek, z czego 5 tys. jest objętych oceną użytkowości. Członkowie RZHOiK zorganizowani są w trzech kołach: toruńskim, włocławskim i bydgoskim.

 

O

Dyrektor RZHOiK Józef Baran

Kolejny wykładowca, Mariusz Dobies z Firmy Trouw Nutrition opowiedział o swoich doświadczeniach jakie zdobył podczas szkolenia międzynarodowego w Hiszpanii, oraz potwierdził znaczenie tworzenia grup operacyjnych w innych województwach, zajmujących się tematyką małych przeżuwaczy. Następnie omówił produkty swojej firmy oraz zalecenia żywieniowe dla jagniąt. Preparaty mlekozastępcze jakimi dysponuje, przeznaczone są zarówno do odchowu jak i do tuczu koźląt i jagniąt. Składają się z substancji zakwaszających, które stymulują odporność i rozwój kosmków jelitowych oraz stabilizują florę bakteryjną w jelitach. Hiszpańskie doświadczenia przeniósł na polskie realia. Ciekawym dodatkiem do paszy okazały się całe ziarna kukurydzy, które mogą być wykorzystane przez małe przeżuwacze. Oprócz tego skład startera jest bardzo urozmaicony i zachęcający młode do wcześniejszego pobierania paszy już po 2 – 4 tygodniach życia.

 

Mariusz Dobies z firmy Trouw Nutrition

Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy od lat współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wszystkich zainteresowanych zapraszamy 1 – 2 lipca 2017 r. do Minikowa na Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, gdzie prezentowane będą między innymi owce i kozy.

 

Tekst i foto Anna Mońko

KPODR Minikowo

 

Konie w gospodarstwach rolnych – szansa na dodatkowy dochód

gallery

W dniu 13.01.2017 r. w Minikowie odbyła się konferencja pt. „Konie w gospodarstwach rolnych-szansa na dodatkowy dochód”. Miała ona na celu zaprezentowanie różnorodnych form pracy z końmi, dzięki którym rolnicy i hodowcy mogliby osiągnąć dodatkowy dochód w gospodarstwie.

Spotkanie otworzył Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który krótko przedstawił zmieniającą się rolę konia w gospodarstwie. Od nieodzownego „narzędzia” pracy i jedynego środka transportu, po zwierzę typowo towarzyszące mające na celu zapewnienie rozrywki.

Pierwszym wykładowcą była Magdalena Drewka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, która omówiła zasady założenia i funkcjonowania szkółki jeździeckiej. Szkółki oraz kluby jeździeckie rejestruje się jako działalność gospodarcza. Prelegentka wymieniła zasady BHP, które odnoszą się do postępowania z koniem, ze szczególnym uwzględnieniem obecności dzieci w stajni. Według dr Drewki, dobór koni do rekreacji powinien ściśle wynikać z założeń stajni i być dostosowany do umiejętności jeźdźców.

Kolejnych dwóch wykładowców, Józef Szews z Klubu Jeździeckiego Deresz i Marek Holak ze Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski (PKK), zaprezentowało uczestnikom spotkania możliwości wykorzystania koni w różnego rodzaju pokazach jeździeckich i zaprzęgowych oraz w odtwarzaniu scen rekonstrukcyjnych.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudził Jakub Ciemnoczołowski, który omówił praktyczne i naturalne metody pracy z końmi, na podstawie sześciu zasad: unikania konfrontacji, planowania, cierpliwości, wytrwałości, konsekwencji, rozwiązywania problemów i przechodzenia nad nimi do porządku dziennego. Prelegent zaprezentował, również sprzęt wykorzystywany podczas treningu, flagę oraz halter (kantar sznurkowy).

O swoim holistycznym podejściu do rozwoju osobistego człowieka przy udziale koni mówiła Anna Rywak – trener medytacji konnej metodą HEQ-(Zaklinanie Koni i Życia).

Z kolei Ewa Ziętak – Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek”, omówiła preferowane rasy koni nadające się do zajęć hipoterapeutycznych. Spokój odpowiednie przeszkolenie koni, brak reakcji na nadmierny ruch (rzucanie się, krzyki), oraz odpowiednio przeszkolona kadra sprawiają, że hipoterapia staje się coraz częściej stosowaną formą rehabilitacji, a konia wykorzystuje się jako współterapeutę. Jest to metoda, która stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych metod rehabilitacji. Różnorodność oddziaływań konia podczas hipoterapii pozwala równocześnie usprawniać pacjenta ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływać na jego kondycję psychiczną.

W ostatnim czasie popularna stała się również rehabilitacja koni. Na temat zoofizjoterapii wypowiadała się w kolejnym wystąpieniu Katarzyna Kurczowa z Koła Naukowego Levada, działającego przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Również na temat zdrowia koni mówił się Andrzej Skrzeszewski, właściciel firmy Equi Straw, który poprowadził wykład pt. „Pellet z  pszenicy jako innowacyjne rozwiązanie wykorzystywane  do ścielenia w boksach”. Zaproponował on wykorzystanie pelletu jako alternatywy dla powszechnie stosowanej ściółki, którą najczęściej są słoma lub trociny. Omawiany produkt jest w 100% ekologiczny, wolny od grzybów, szkodliwych bakterii i drobnoustrojów. Wyrób ten, nie tylko chłonie wilgoć i niweluje nieprzyjemny zapach amoniaku, ale również działa prozdrowotnie na kopyta i zmniejsza zachorowalność na choroby układu oddechowego koni. Kontynuując tematykę, Berenika Chybicka przedstawicielka firmy MediQual omówiła ofertę swojej firmy.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja rolników, hodowców koni, studentów oraz uczniów szkół rolniczych. 

gallery

Więcej na temat konferencji można będzie przeczytać w miesięczniku „Wieś Kujawsko-Pomorska”.

Marzena Nowacka

st. sp. ds. trzody chlewnej i koni

KPODR Minikowo

gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


gallery