Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL

 

Komunikat prasowy nr 1

Dot. projektu FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

 

1 lipca 2021 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie polskiej grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne”. Spotkanie miało charakter hybrydowy – część uczestników przyjechała do Minikowa, do Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, część zdecydowała się na udział on-line.

Spotkanie współprowadzili polscy partnerzy projektowi: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR). Uczestników powitał dyrektor KPODR, dr Ryszard Zarudzki. Następnie prezentację nt. głównych założeń projektu oraz celu spotkania przedstawił Zastępca Dyrektora IRWiR PAN, dr hab. Adam Czarnecki, profesor Instytutu. Uczestników powitał również i zaprosił do przedstawienia się dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wzajemnym zapoznaniu, członkowie grupy roboczej zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne, na potrzeby części warsztatowej spotkania.

Uczestnikom przedstawiono wnioski zawarte w raporcie nt. wyzwań z jakimi stykają się polscy rolnicy. Określenie najważniejszych problemów rzutujących na ich jakość życia było jednym z pierwszych kroków w projekcie. Formuła warsztatowa spotkania zapewniła aktywny udział oraz wymianę pomiędzy uczestnikami stacjonarnymi i on-line. Zostali oni podzieleni na 2 grupy, z których każda skupiła się na jednym z dwóch zagadnień: sukcesji gospodarstw rolnych oraz współpracy pomiędzy rolnikami. Uczestnicy zdiagnozowali przyczyny problemów i ustalili ich hierarchię pod kątem ważności oraz konieczności podjęcia działań naprawczych.

W kwestii współpracy, jako główne źródła problemu wymieniano: zróżnicowanie wśród mieszkańców wsi i trudności z wzajemnym zrozumieniem potrzeb i celów, negatywne doświadczenia współpracy, która nie jest promowana ani w środowisku szkolnym ani domowym, a także niedobór liderów.

Natomiast odnośnie problemu sukcesji, za czołowe przyczyny członkowie grupy uznali: niski prestiż pracy w rolnictwie przy jednoczesnym dużym obciążeniu pracą w gospodarstwie obserwowany przez dzieci rolników, niestabilność rynku, różnicę sposobów zarządzania pomiędzy pokoleniami, brak wykształcenia rolniczego dzieci i obawy starszych pokoleń o własną przyszłość po przekazaniu gospodarstwa.

Na koniec zaprezentowano efekty pracy obu grup, które wzbogacą raport i będą wskazaniem do poszukiwania innowacji odpowiadających na wskazane problemy i ich źródła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Zainteresowanych projektem i jego efektami zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie (https://www.kpodr.pl/farmwell-poprawa-jakosci-zycia-rolnikow-poprzez-innowacje-spoleczne/) i Facebooku (https://www.facebook.com/kpodr) oraz do kontaktu mailowego pod adresem: aleksandra.bielinska@kpodr.pl lub anna.kaszkowiak@kpodr.pl .

Czym jest „Grupa robocza” (ang. practice group) w projekcie FARMWELL?

Projekt FARMWELL ma na celu pomóc rolnikom i ich rodzinom w sprostaniu konkretnym wyzwaniom społecznym i poprawie jakości życia.

„Grupa robocza” to grupa osób – głównie rolników i członków rodzin rolniczych, ale także innych interesariuszy związanych z rolnictwem i rolnikami: naukowców, urzędników, aktywistów ze środowiska wiejskiego – którzy są gotowi rozmawiać o wyzwaniach stojących obecnie przed rolnikami i szukać rozwiązań – jakiego wsparcia potrzebują, aby mogli je przezwyciężyć.

Spotkania grupy roboczej to nieformalne dyskusje, podczas których rolnicy mogą otwarcie rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi się borykają oraz o swoich potrzebach, podczas gdy inni, którzy mogą potencjalnie pomóc w tworzeniu lepszych warunków i usług, słuchają i pomagają w podejmowaniu działań.

Opracowała:
Anna Kaszkowiak
KPODR